ประชุมซักซ้อมคณะอนุ ก.ต.ป.น.ประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียน
โพสต์โดย prnews on พฤษภาคม 18 2017 09:16:41
(15 พ.ค.60) ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเฉพาะกิจ เพื่อชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ ในการดำเนินการประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด โดยคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น.เฉพาะกิจ ซึ่งได้รับการแต่งตั้ง ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา (นักวิชาการ) จำนวน 35 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมคามทะเล