อบรมทักษะการจัดการเรียนรู้แบบ PBL เตรียมผู้เรียนในศตวรรษที่ 21
โพสต์โดย prnews on พฤษภาคม 18 2017 09:11:59
(9 พ.ค.60) ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ณ ห้องประชุมศูนย์และประสานงานเครือข่ายที่ 1 ตราด บ้านเนินตาแมว อ.เมือง จ.ตราด ซึ่ง สพป.ตราด จัดขึ้น เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะความสามารถและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skill) ให้กับครูในโรงเรียนที่จัดกิจกรรมตามโครงการ “เวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” จำนวน 56 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 136 คน ...อ่านต่อ
ข่าวเพิ่มเติม
เพื่อสร้างความเข้าใจและทักษะ ในการออกแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL – Problem based Learning ด้วยกิจกรรมที่เป็น Active Learning เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาเด็กนักเรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขด้วยวิชาจิตศึกษาที่เน้นให้เด็กรู้คุณค่าของตัวเองและผู้อื่น เพื่อก้าวสู่ความเป็นมนุษย์ที่แท้จริง รวมทั้งให้การศึกษากับเด็ก ๆ ด้วยความรัก ความเมตตาและคุยกับเด็กด้วยภาษาใจ บูรณาการความรู้ ให้อยู่ควบคู่กับชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดและภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เป็นต้นทุนชีวิต ให้กับนักเรียน ..โดยทีมวิทยากรจากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา (โรงเรียนนอกกะลา) มาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้