สพป.ตราด จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ..การปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
โพสต์โดย prnews on พฤษภาคม 06 2015 00:09:19
วันที่ ๑๗-๑๙ เมษายน ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมกับมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโฒ (มศว.) จัดประชุมปฏิบัติการโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน กิจกรรมพัฒนาทักษะ C&M ตามข้อเสนอแนะของทีมโค้ชมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโฒ (มศว.) ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านคลองพร้าว อ.เกาะช้าง จ.ตราด โดยมี นางลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการประชุมฯ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ที่มุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษาให้บรรลุผลใน ๓ มิติหลัก ได้แก่ ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านทักษะการเรียนรู้ ในศตวรรษ ที่ ๒๑ และด้านคุณลักษณะการเป็นพลเมืองไทยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้เขตพื้นที่การศึกษา เป็นฐาน ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เป็น ๑ ใน ๒๐ เขตพื้นที่การศึกษานำร่องในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ...อ่านต่อ
ข่าวเพิ่มเติม
ที่ได้คัดเลือกโรงเรียนนำร่องเข้าร่วมโครงการ ๑๕ โรงเรียน และได้ดำเนินกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยกิจกรรม Coaching Lab และติดตั้งระบบการบริหารจัดการภายในโรงเรียนโดยใช้กระบวนการ AAR : After Action Review เพื่อทบทวนการจัดการเรียนรู้ของครู และหาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายสำคัญคือคุณภาพของผู้เรียน และเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปสู่ผู้เรียนบังเกิดผลตามเป้าหมาย สพป.ตราด จึงร่วมกับทีมโค้ชจาก (มศว.) จัดกิจกรรมพัฒนาทีมโค้ชของเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบด้วยรองผอ.สพป.ตราด ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนนำร่องโครงการปฏิรูปขึ้น เพื่อให้เกิดแนวคิดและวิธีการสร้างแนวทางการทำงานแบบใหม่ให้กับบุคลากรในโรงเรียนได้พัฒนางาน...ภาพ/ข่าว : ปชส.สพป.ตราด