โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในสังกัด สพป.ตราด
โพสต์โดย webmaster on กรกฎาคม 22 2019 03:01:57
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรม พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ซึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รุ่นที่ 9 จำนวน 26 โรงเรียน ครูผู้สอนจำนวน 35 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการเรียนรู้ , การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องน้ำและอากาศ ด้วยกระบวนการสำรวจและการสืบเสาะ , การทำโครงงาน และตลอดจนการประเมินโครงงานเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และเพื่อการพัฒนาการศึกษาองผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ