รองฯวิชชา ครุปิติ ลงนิเทศ-ติดตาม ผอ.สถานศึกษาในสังกัด
โพสต์โดย webmaster on มิถุนายน 06 2019 14:11:53
นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับมอบหมายจากนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ให้ลงนิเทศ - ติดตามการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ณ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก , โรงเรียนบ้านโขดทราย และโรงเรียนบ้านนาเกลือ จังหวัดตราด
ซึ่ง เพื่อการชี้แนะแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีมีคุณภาพ ของนายประศาสน์ เกตุบรรเทิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเล็ก , นางสาวสุภัทรา วาที ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโขดทราย และนายเกรียงศักดิ์ วรวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกลือ ต่อไป
ทั้งนี้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ประชุมร่วมกับคณะครูผู้สอนของโรงเรียนที่ได้ลงนิเทศ - ติดตามการประเมินสัมฤทธิผลฯ ทั้ง 3 แห่งพร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดเชิงลึก ของการปฏิบัติราชการผู้อำนวยการโรงเรียน และแนะแนวการจัดการศึกษาที่ดีมีคุณภาพต่อผู้เรียน ตามบริบทของพื้นที่ห่างไกล อันจะช่วยผลักดันให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไปอีกด้วย