สพป.ตราด เตรียมรับการประเมิน ITA ครั้งที่ 1/2561
โพสต์โดย webmaster on พฤษภาคม 25 2018 15:00:42
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่มและเจ้าหน้าที่ สพป.ตราด ได้เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อน กระตุ้น และให้คำปรึกษาในการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Tranparency Assessment Online : ITA Online) ครั้งที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตราด
ข่าวเพิ่มเติม
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่มและเจ้าหน้าที่ สพป.ตราด ได้เข้าร่วมการประชุมการขับเคลื่อน กระตุ้น และให้คำปรึกษาในการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Tranparency Assessment Online : ITA Online) ครั้งที่ 1/2561 ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตราด
ซึ่งในการประชุมดังกล่าว เพื่อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ สพป.ตราด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ตามวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) ที่กำหนดไว้ว่า "ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)"
ทั้งนี้ สพป.ตราด ได้รับเกียรติจาก คุณสพลกิตต์ สังข์ทิพย์ ครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ สังกัด สพม.เขต 42 ผู้ช่วยราชการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และ คุณศุภกร มรกต ศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 1 มาเป็นวิทยากรช่วยการขับเคลื่อน กระตุ้น และให้คำปรึกษาในการเตรียมความพร้อมในการประเมิน ITA 2561 ในโอกาสนี้ด้วย