ประเมินสัมฤทธิผล-การปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผอ.สพป.ตราด ครั้งที่ 2
โพสต์โดย webmaster on พฤษภาคม 25 2018 14:52:22
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้า สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุม การประเมินสัมฤทธิผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (ผอ.สพป.ตราด) ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตราด
โดย นายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 และ นายมนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และประธานการประชุมการประเมินสัมฤทธิผลในครั้งนี้
ข่าวเพิ่มเติม
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้า สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุม การประเมินสัมฤทธิผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (ผอ.สพป.ตราด) ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตราด
โดย นายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 และ นายมนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และประธานการประชุมการประเมินสัมฤทธิผลในครั้งนี้
ซึ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษา ภายใต้แผนนโยบายของ ผอ.สพป.ตราด ที่เป็นระบบ สามารถดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน มีมาตรฐาน สอดคล้องกับ 3 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด อันจะสร้างศักยภาพและประสิทธิภาพการดำเนินงานในภารกิจของ สพป.ตราด ให้เจริญก้าวหน้าและมีมาตรฐานต่อไป
ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง ผอ.สพป.ตราด จะดำเนินการประเมิน 4 ครั้ง