ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง ผอ.สพป.ตราด
โพสต์โดย webmaster on พฤษภาคม 21 2018 13:16:08
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตราด
ทั้งนี้เพื่อการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษา ของ สพป.ตราด ให้เป็นไปอย่างบรรลุเป้าหมาย มุ่งเน้นหลักการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่ดี สร้างความเข้มแข็งด้วยการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ การกระจายอำนาจ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่เป้าหมาย
โดย คณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (Coaching Team) จะเดินทางมาในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 นี้