โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
โพสต์โดย webmaster on พฤษภาคม 08 2018 14:48:31
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมและเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตราด
โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตราด เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ
ทั้งนี้เพื่อการปรึกษาหารือ แนวทางการสร้างเสริม ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 50% อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ต่อยอดทางความคิดและพัฒนาประเทศและจังหวัดบ้านเกิดต่อไป