STEM Education
โพสต์โดย webmaster on พฤษภาคม 08 2018 14:44:04
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา STEM Education วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด
โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตราด และคณะกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม
ทั้งนี้ก็เพื่อการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพทางการจัดการเรียนการสอนอย่างทันยุคโลกสมัยใหม่ต่อไป
ข่าวเพิ่มเติม
การจัดอบรม ได้กำหนดระดับการศึกษาและวันเวลา ดังนี้
วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2561 จะเป็นการอบรมครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561 จะเป็นการอบรมครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย
และวันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561 จะเป็นการอบรมครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้น