สพป.ตราดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ.2561
โพสต์โดย webmaster on พฤษภาคม 08 2018 14:39:02
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ นางลัดดา ท่าพริก เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯชั้น 2 สพป.ตราด
ข่าวเพิ่มเติม
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ นางลัดดา ท่าพริก เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯชั้น 2 สพป.ตราด
โดยการอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความเข้าใจให้ครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด นำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 สู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับบริบทความต้องการของโรงเรียน สามารถเชื่อมโยงพัฒนาการเด็ก ด้วยมาตรฐานคุณลักษณ์ที่พึงประสงค์และสาระการเรียนรู้
ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตราด เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรมดังกล่าว
การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ใช้รูปแบบการบรรยายและฝึกปฏิบัติ แบ่งรุ่นครูผู้สอนระดับปฐมวัย เข้ารับการอบรม 2 รุ่น - รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เป็นครูปฐมวัย 112 คน และรุ่นที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เป็นครูปฐมวัย 114 คน