STEM Education - Active Learning
โพสต์โดย webmaster on พฤษภาคม 02 2018 16:29:07
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน STEM Education โดยใช้กระบวนการ Active Learning วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องอาเซียนศึกษา โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ข่าวเพิ่มเติม
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน STEM Education โดยใช้กระบวนการ Active Learning วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องอาเซียนศึกษา โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
โดยบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับกลุ่มโรงเรียนภายใต้การสนับสนุนการจัดการศึกษาตามนโยบายโครงการโรงเรียนประชารัฐ ซึ่งประกบด้วย 3 โรงเรียน โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) , โรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) และโรงเรียนวัดไทรทอง จังหวัดตราด
เพื่อการพัฒนาครูผู้สอนในระดับประถมศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีความรู้ความสามารถและมีประสิทธิภาพ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทีมคณะวิทยากรจัดอบรมจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)