Focus Group
โพสต์โดย webmaster on พฤษภาคม 02 2018 16:23:19
วันอังคารที่ 1 พ.ค. 61 เวลา 08.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) เป็นกลุ่มในการวิจัยเพื่อดำเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เกี่ยวกับการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการ/กิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการพูดคุยถึงปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบกระบวนการติดตามและประเมินผลฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ข่าวเพิ่มเติม
วันอังคารที่ 1 พ.ค. 61 เวลา 08.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) เป็นกลุ่มในการวิจัยเพื่อดำเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เกี่ยวกับการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการ/กิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการพูดคุยถึงปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบกระบวนการติดตามและประเมินผลฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดย นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการต้อนรับ คณะกรรมการจาก สพฐ. 3 ท่าน ซึ่งในการประชุม-สนทนากลุ่มดังกล่าว รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ สพป.ตราด ได้เข้าร่วมร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานตลอดจนถึงรูปแบบการดำเนินงานต่างๆของ สพป.ตราด ที่ได้มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย