การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ตราด วันที่ 14 ธันวาคม 2560
โพสต์โดย webmaster on ธันวาคม 14 2017 08:06:29

นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ตราด วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฉลาม ศูนย์ประชารัฐพิทักษ์ทะเล ภาคตะวันออก (ตราด) บ้านเนินตาแมว จังหวัดตราด
ข่าวเพิ่มเติม
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ตราด วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมฉลาม ศูนย์ประชารัฐพิทักษ์ทะเล ภาคตะวันออก (ตราด) บ้านเนินตาแมว จังหวัดตราด
โดยการประชุมดังกล่าว นายอัมพล ได้ชี้แจงและกำหนดนโยบายการทำงานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษา อันจะดำเนินไปสู่อนาคต ซึ่งได้กล่าวถึงเรื่อง วิสัยทัศน์การทำงานไปสู่ความสำเร็จ "4ร่วม6ทำ", การทำความเข้าใจเพื่อการรวมเป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียน, แนวทางประยุกต์สู่การปฏิบัติ, แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2560 - 2579, การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การขับเคลื่อนกระทรวงศึกษาธิการ, ทักษะของเด็กในศตวรรษที่ 21, พระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และหลักการทรงงานของรัชกาลที่ 9
ในโอกาสการนี้ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตราด โดยนายวิฑูรย์ บุญสิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ได้ชี้แจงการดำเนินงานเรื่อง การสรรหาลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครู/พี่เลี้ยงเด็กพิการ, การเรียกผู้ได้รับการสรรหาขึ้นบัญชีไว้ตำแหน่งลูกจ้าง/พนักงานราชการ, การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีพิเศษ ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2560, การคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์, การย้ายผู้อำนวยการสถานศึกษา และอัตราการสรรหาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดินปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ได้รับทราบความเคลื่อนไหวทางด้านการศึกษา และสามารถนำไปบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.