ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนผังอาคาร สพป.ตราด
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือสำหรับประชาชน สพป.ตราด
คู่มือบริการขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ก.ย. 61)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (4 ก.ย. 61)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลางและคุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ (รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน) ปีงบประมาณ 2561 (21 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (20 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (29 ม.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (23 พ.ย. 60)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
ประกาศ สพป.ตราด
มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ สพป.ตราด
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม สพป.ตราด
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่างๆ

สพป.ตราด ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย “โรงเรียนคุณภาพ ๙ ดี ที่ตะวันออกไกล (ตราด)”
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ ๙ ดี ที่ตะวันออกไกล (ตราด) ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นำโดย นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีนโยบายให้จัดขึ้น เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยนำนโยบายการศึกษาในทศวรรษที่สอง นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจุดเน้นสำหรับการขับเคลื่อนนโยบาย ๓ จุดเน้น คือ จุดเน้น ด้านการพัฒนาผู้เรียน ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านการบริหารจัดการ มากำหนดเป็นนโยบายโรงเรียนคุณภาพ ๙ ดี ของ สพป.ตราด ประกอบด้วย ดี ๑ โรงเรียนน่าอยู่ ดี ๒ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ดี ๓ ใส่ใจยกระดับผลสัมฤทธิ์ ดี ๔ พิชิตระบบนิเทสครู ดี ๕ เชิดชูคุณธรรม ดี ๖ ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ดี ๗ มุ่งมั่นสู่ประชาคมอาเซียน ดี ๘ โรงเรียนมีระบบประกัน ดี ๙ ครบครันความร่วมมือ...อ่านต่อ
· prnews เมื่อ มิถุนายน 20 2015 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 637 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ศูนย์อนามัยที่ ๓ จัดโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส สพป.ตราด
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายธนะชัย อุปริรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพ ภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้วใส” ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด ซึ่งศูนย์อนามัยที่ ๓ กรมอนามัย จัดขึ้นตามโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้วใส เพื่อเจริญรอยตาม พระยุคลบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี น้อมนำรูปแบบที่ดีด้านอาหาร โภชนาการและสุขภาพอนามัย ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้บริหารและบุคลากร ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จำนวน ๗ โรงเรียน เข้าร่วมประชุมฯ ได้แก่ ร.ร.อนุบาลวัดคลองใหญ่/ร.ร.วัดแหลมมะขาม (กัลยาณกิตติวิทยา)/ร.ร.บ้านโขดทราย/ร.ร.บ้านคลองมะขาม/ร.ร.คลองขวาง/ร.ร.อนุบาลวัดน้ำเชื่ยว/ร.ร.ชุมชนวัดบางกระดาน (สวนราษฎร์บำรุง) คณะหน้าที่จากศูนย์อนามัยที่ ๓ กรมอนามัย และ สนง.สาธารณสุข จ.ตราด นำโดย นายบุญธรรม เตชะจินดารัตน์ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้....(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ มิถุนายน 20 2015 · 0 ความเห็น · 522 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประชุมวาระสำคัญการย้ายข้าราชการครู
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาเรื่องตามวาระที่สำคัญ ได้แก่ การย้ายข้าราชการครูสายงานการสอน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ...การแต่งตั้งครูผู้ช่วยให้ดำรงตำแหน่งครู...การแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนาญการ/ชำนาญพิเศษ ฯ โดยมี นายพิสิฐ มนต์ประสิทธิ์ ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตฯ เป็นประธานการประชุม นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุม ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม....(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ มิถุนายน 20 2015 · 0 ความเห็น · 522 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด อบรมพัฒนาครูผู้ดูแลเว็บไซต์สถานศึกษา รุ่นที่ ๓
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการอบรม การดำเนินงานโครงการพัฒนา ปรับปรุง ดูแล เว็บไซต์สถานศึกษาและอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในสังกัด รุ่นที่๓ ณ ห้องประชุมคามทะเล ซึ่ง สพป.ตราด จัดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การจัดทำ web site และการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม แบ่งเป็น หลักสูตรอบรมครูผู้ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS (Education Management Information System) ของโรงเรียน จำนวน ๓ รุ่น และอบรมการจัดทำเว็บไซต์ในโรงเรียนให้แก่ครูที่ดูแลระบบ Dltv (ทางไกลผ่านดาวเทียม ไกลกังวล) ในโรงเรียน ๕๒ โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โดยครั้งนี้ เป็นการอบรมครูผู้ดูแลเว็บไซต์ รุ่นที่ ๓ จากโรงเรียนในเขต อ.แหลมงอบ อ.บ่อไร่ และ อ.คลองใหญ่ จำนวน ๔๕ คน...อ่านต่อ
· prnews เมื่อ มิถุนายน 15 2015 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 609 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพฐ.ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ. โรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. นำโดย ดร.นริศว์ ปรารมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเชิงประเมินฯ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.) สพฐ. และ นายพลสินธุ์ พรหมมูล นักวิชาการศึกษา สตผ. ได้มาติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านปะเดา และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๔ อ.บ่อไร่ จ.ตราด โดยมีประเด็นที่ติดตาม ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง/การขับเคลื่อนค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ/การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๔๔ ได้ติดตามเพิ่มในประเด็นโครงการหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา และโครงการความเป็นพลเมืองดี โดยมี น.ส.สุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน/ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จาก สพป.ตราด ให้การต้อนรับ และร่วมลงพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการติดตามฯ ของคณะผู้ตรวจในครั้งนี้...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 14 2015 · 0 ความเห็น · 762 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ตรวจเยี่ยม ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๔๔
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด พร้อมคณะข้าราชการ สพป.ตราด ตรวจเยี่ยม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๔ อ.บ่อไร่ จ.ตราด โดยเยี่ยมชมการปลูกสวนปาล์มเพื่อสร้างรายได้ของโรงเรียน เยี่ยมชมกิจกรรมในชั้นเรียน พบปะพูดคุยกับผู้บริหารและครูผู้สอน เพื่อรับทราบข้อมูล และปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครู และนักเรียน รวมถึงให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนด้วย...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 14 2015 · 0 ความเห็น · 542 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดทองธรรมชาติ
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจแก่ครูและนักเรียน โดยได้สอบถามพูดคุยถึงข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 11 2015 · 0 ความเห็น · 501 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดร่วมประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ระหว่างคณะสงฆ์ ฆราวาส ผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดตราด ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองบัว ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เป็นเจ้าภาพดำเนินการ ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ทุกจังหวัดมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายในการทำนุบำรุงพุทธศาสนา สนับสนุน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เป็นคนดีมีคุณภาพ ห่างไกลจากอบายมุข และสามารถนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาไปใช้ในการดำรงชีวิตให้มีความพอเพียงและเป็นสุข โดยผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย...อ่านต่อ
· prnews เมื่อ มิถุนายน 11 2015 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 555 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง”
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง” ของจังหวัดตราด ซึ่งจัดขึ้นตามนโยบายคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ของรัฐบาล ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด โดยมีนายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีกว่า 200 คน โดยมีการถ่ายทอดสดจากทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีนำประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ...(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ มิถุนายน 11 2015 · 0 ความเห็น · 493 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายในเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 2

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.22 วินาที 842,624 ผู้เข้าเยี่ยมชม