ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนผังอาคาร สพป.ตราด
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือสำหรับประชาชน สพป.ตราด
คู่มือบริการขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ก.ย. 61)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (4 ก.ย. 61)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลางและคุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ (รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน) ปีงบประมาณ 2561 (21 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (20 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (29 ม.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (23 พ.ย. 60)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
ประกาศ สพป.ตราด
มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ สพป.ตราด
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม สพป.ตราด
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่างๆ

กรมอนามัย ติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด และ รอง ผอ.สพป.ตราด ให้การต้อนรับและประชุมปรึกษาหารือร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๓ กรมอนามัย ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส เพื่อเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการน้อมนำรูปแบบที่ดีด้านอาหาร ด้านโภชนาการและสุขภาพ สู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ...เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะแนะให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด จำนวน ๓ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ร.ร.บ้านเนินตะบก/ร.ร.ชุมชนวัดบางกระดาน/ร.ร.บ้านเนินตะบก และ ร.ร.บ้านหาดเล็ก เพื่อดูความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ...ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 06 2015 · 0 ความเห็น · 646 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
โครงการมัคคุเทศก์น้อย ปลูกจิตสำนึก รักษ์ท้องถิ่น สู่อาเซียน
ร.ร.บ้านท่าเรือจ้าง จัดโครงการมัคคุเทศก์น้อย ปลูกจิตสำนึก รักษ์ท้องถิ่น สู่อาเซียน เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ ทักษะในการนำเสนอข้อมูลของท้องถิ่นและภูมิปัญญาในท้องถิ่นเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน โดยจัดอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญในจังหวัดตราด ระหว่างวันที่ ๑-๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อให้นักเรียนสามารถ นำเสนอแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญาท้องถิ่น ในจังหวัดตราด ให้กับ นักท่องเที่ยว รวมถึงสามารถสร้างงาน สร้างอาชีพให้กับตนเองในอนาคต...ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 06 2015 · 0 ความเห็น · 828 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๘ ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕ ศาลากลางจังหวัดตราด โดยมี นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กล่าวรายงาน... เพื่อให้ลูกเสือ เนตรนารี ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้น้อมรำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมถึงเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๗
โดยมีลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสือชาวบ้าน และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กว่า ๑,๐๐๐ คน เข้าร่วมพิธี
ในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดได้มอบเกียรติบัตรให้แก่กองลูกเสือ เนตรนารี ที่ชนะการประกวดการจัดกิจกรรมประกวดแถวลูกเสือ-เนตรนารี พร้อมทั้งร่วมกล่าวคำปฏิญาณตนเป็นพลเมืองที่ดี เสียสละเพื่อประเทศชาติต่อไป...ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 03 2015 · 0 ความเห็น · 507 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สโมสรไลออนส์ตราด จัดพิธีมอบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฉบับพระราชทาน (เล่มที่ ๓๙) ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด และ สพม.เขต ๑๗ ซึ่งคณะกรรมการบริหารสโมสรไลออนส์ตราด จัดขึ้น ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด โดยมี นายพินิจ ธิมา ประธานฝ่ายสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนพื้นที่ตราด สโมสรไลออนส์ตราด เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด นางประไพวรรณ ประสิทธินาวา ผู้แทนจาก สพม.เขต ๑๗ ร่วมเป็นเกียรติ สำหรับการมอบหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ซึ่งเป็นหนังสือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้คณะกรรมการโครงการสารานุกรมไทย ซึ่งได้ทรงแต่งตั้งขึ้น จัดพิมพ์ขึ้นแบบไทยเป็นชุด เพื่อให้คนไทยทุกเพศทุกวัยได้อ่าน เป็นการส่งเสริมความรู้ ขั้นพื้นฐานในเรื่องราวและวิชาการในสาขาต่าง ๆ แบ่งความรู้ออกเป็น 3 ระดับ คือ ความรู้เข้าใจสำหรับเด็กรุ่นเล็ก ความรู้ความเข้าใจสำหรับเด็กรุ่นกลาง และความรู้ความเข้าใจสำหรับเด็กรุ่นใหญ่ รวมถึงผู้ใหญ่
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 03 2015 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 575 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
มอบนโยบาย ข้อคิด แนวทางการทำงานผู้บริหารศึกษาแต่งตั้งใหม่
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ที่ห้องประชุมทับทิมสยาม มอบนโยบาย ข้อคิด แนวทางการทำงานแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่ง และ สพป.ตราด เรียกรายงานตัวเพื่อเลือกโรงเรียน จำนวน ๘ ราย ดังนี้ กลุ่มประสบการณ์ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ ๑. นางวรรณเพ็ญ ศรีประเสริฐ รอง ผอ.ร.ร.บ้านคลองประทุน (ร.ร.วัดบางปรือ) ๒.นายอรรถสิทธิ์ สุทธิวารี รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ (ร.ร.บ้านจัดสรร).. กลุ่มทั่วไป .จำนวน ๖ ราย ได้แก่ ๑ นายธนิต ไชยรักษ์ รอง ผอ.ร.ร.บ้านโป่ง (ร.ร.บ้านคลองศอก) ๒. นายณัฏฐ์ วรรณบุตร รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลตราด (ร.ร.บ้านมณฑล) ๓. นางวิไล วิรุจน์วรชัย รอง ผอ.ร.ร.ราชประชานุเคราะห์๔๙ (ร.ร.บ้านด่านชุมพล) ๔.นางอินทิรา บุญวาที รอง ผอ.ร.ร.อนุบาลตราด (ร.ร.บ้านแหลมพร้าว) ๕. นายจรูญ น้อยสำราญ รอง ผอ.ร.ร.บ้านหนองบอน (ร.ร.อัมพรจินตกานนท์) ๖. นายณัฐภัทร ทวีผล ครู ร.ร.ชุมชนวัดแสนตุ้ง (ร.ร.บ้านพนมพริก) ....ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 03 2015 · 0 ความเห็น · 488 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
พิธีรับมอบและเปิดป้ายห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ มหาภูมิพล โรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา
วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในพิธีรับมอบและเปิดป้ายห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ มหาภูมิพล ของโรงเรียนคีรีศรีสาครวิทยา ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากเทศบาลตำบลหนองบอน เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า ให้กับนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนในชุมชน โดยมี นายนคร เขาแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลหนองบอน เป็นผู้มอบ มีพระครูสุคนธ์ สีลสาร เจ้าอาวาสวัดท่าน้ำล่าง นายสมชาย สิงห์กุล นายอำเภอบ่อไร่ พันตำรวจโทสุนันท์ เปรมปรีย์ ผกก.สภ.บ่อไร่ นายสันชัย ฉิมพาลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน เรือโทเกรียงไกร เดชเสน ผู้บังคับกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธิน ที่ ๕๑๕ ร้อยตำรวจโทนรุต เอี่ยมอำ สภ.หนองบอน ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ต.หนองบอน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา คณะผู้บริหารในศูนย์เครือข่าย ร่วมในพิธี....ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 03 2015 · 0 ความเห็น · 565 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ประจำกลุ่มงาน
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ สพป.ตราด จัดอบรมการจัดทำเว็บไซต์ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ของกลุ่มงาน สพป.ตราด โดยมี นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเพทาย เพื่อให้การพัฒนาข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม ของแต่ละกลุ่มงานมีความทันสมัย รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน โดยมี นายวินัยธร ปราบวงษา ครู ร.ร.บ้านท่าเรือจ้าง เป็นวิทยากร และทีมงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา เป็นวิทยากรช่วยแนะนำวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงานแก่ผู้เข้าอบรมฯ....ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 03 2015 · 0 ความเห็น · 462 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.สมุทรสาคร ศึกษาดูงาน สพป.ตราด
วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายพิศุทธิ์ วีระจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรสาคร นำคณะคณะข้าราชการ สพป.สมุทรสาคร จำนวน ๓๐ คน ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของ สพป.ตราด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์นำไปบูรณาการกับการปฏิบัติงานของบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมี นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด และข้าราชการ สพป.ตราด ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในทุกกลุ่มงาน....ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด

· prnews เมื่อ กรกฎาคม 03 2015 · 0 ความเห็น · 473 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดค่ายพัฒนาทักษะชีวิต “คิดสร้างสรรค์ พัฒนาเด็กตราด”
วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดโครงการค่ายพัฒนาทักษะชีวิต “คิดสร้างสรรค์ พัฒนาเด็กตราด” ณ ศูนย์ราชการุณย์ สภากาชาดไทย (เขาล้าน) อ.เมืองตราด จ.ตราด ซึ่ง สพป.ตราด จัดขึ้น เพื่อสร้างความตระหนักและเรียนรู้การพัฒนาตัวเองให้มีทักษะชีวิต เพื่อเป็นภูมิคุ้มกัน ในการดำรงชีวิตให้รอดปลอดภัยจากการครอบงำของสื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ และตั้งรับต่อการก้าวรุกทางสังคม อย่างรู้เท่าทัน โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในสังกัด จำนวน ๑๑๒ คน เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งเด็ก ๆ จะได้รับการฝึกเรื่องการรู้จักและเข้าใจตนเอง การตระหนักถึงอารมณ์ของตนเอง การควบคุมอารมณ์ การคิดเชิงบวก การทำงานร่วมกับผู้อื่น ฝึกการแก้ปัญหา และการบริหารจัดการ การทำงานของตนเอง รวมถึงการฝึกด้านกิริยามารยาท ทางสังคม ด้านคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวและมีพฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้องในการเผชิญ กับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเข้ามาในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี….ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 03 2015 · 0 ความเห็น · 467 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายในเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 2

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.35 วินาที 842,613 ผู้เข้าเยี่ยมชม