ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนผังอาคาร สพป.ตราด
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือสำหรับประชาชน สพป.ตราด
คู่มือบริการขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ก.ย. 61)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (4 ก.ย. 61)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลางและคุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ (รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน) ปีงบประมาณ 2561 (21 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (20 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (29 ม.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (23 พ.ย. 60)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
ประกาศ สพป.ตราด
มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ สพป.ตราด
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม สพป.ตราด
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่างๆ

ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงานทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะกูด จังหวัดตราด
ทั้งนี้ เพื่อการระดมทุนจากภาคส่วนต่างๆ อันจะพัฒนาการศึกษาของผู้เรียนและโรงเรียนอนุบาลเกาะกูดต่อไป
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 14 2018 · 0 ความเห็น · 6 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมจุดเทียนน้อมรำลึก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) เข้าร่วมกิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด
โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธี
ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 13 2018 · 0 ความเห็น · 6 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) โดยการนำของ นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด นำคณะผู้บริหาร , ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สพป.ตราด เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด
โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธาน
ทั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่หาที่สุดมิได้
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 13 2018 · 0 ความเห็น · 10 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่มฯและเจ้าหน้าที่ สพป.ตราด ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล ตักบาตรพระสงฆ์ 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ ศาลาร้อยปี บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดตราด
โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธาน
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 13 2018 · 0 ความเห็น · 7 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราดร่วมกันทำกิจกรรม "ปลูกต้นปอเทือง" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ตราด , คณะผู้บริหาร , ข้าราชการ , ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ตราด ได้ร่วมกันทำกิจกรรม "ปลูกต้นปอเทือง" ณ บริเวณหน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด)
ทั้งนี้ การดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 และพร้อมทั้งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 12 2018 · 0 ความเห็น · 7 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ร่วมประชุมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ได้เข้าร่วมการประชุมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมธารมะยม ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดตราด
โดยนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธาน
ทั้งนี้ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 12 ถึง 23 ตุลาคม 2561 ณ พื้นที่จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 11 2018 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 11 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ร่วมประชุมหารือเตรียมจัดงาน "ปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี 2562"
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมหารือเตรียมจัดงาน "ปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี 2562" ในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดตราด
โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธาน
ทั้งนี้ จังหวัดตราดและเหล่ากาชาดจังหวัดตราดได้กำหนดจัดงาน "ปีใหม่-กาชาด จังหวัดตราด ประจำปี 2562" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว , ร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และจัดหารายได้สมทบเป็นกองทุนของเหล่ากาชาดจังหวัดตราดต่อไป
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 11 2018 · 0 ความเห็น · 7 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 9/2561
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ ดร.ลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด , นายรณกฤต ยอดศิริ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 9/2561 ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดตราด
โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
ทั้งนี้ นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในการประชุม
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 10 2018 · 0 ความเห็น · 7 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประชุมการดำเนินจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2561
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมการดำเนินจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตราด
โดย การประชุมประกอบด้วย นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด , นางสมใจ วัฒฐานะ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตราด , คณะประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาและคณะครูผู้สอนวิชาพลศึกษาโรงเรียนในสังกัด
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) จะดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย อันจะนำซึ่งสุขภาพและพลานามัยที่แข็งแรงตามพัฒนาการของช่วงวัยด้วย
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 10 2018 · 0 ความเห็น · 8 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายในเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 2.26 วินาที 842,588 ผู้เข้าเยี่ยมชม