เมนูหลัก
หน้าหลัก
นโยบายการศึกษา รมว.ศธ.
วิสัยทัศน์,พันธกิจ
ผู้บริหารเขตพื้นที่
กศจ.ตราด
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่
กลุ่ม/หน่วย/บุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ช่องทางการติดต่อ
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
ดาวน์โหลดล่าสุด
· ประกาศคณะกรรมการศึกษ...
· ประกาศคณะกรรมการศึกษ...
· รายชื่อครูติว
· แบบรายงานผลการดำเนิน...
· ประกาศ สพป.ตราด
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
SMSS
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนในแต่ละอำเภอเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

หน่วยงานต่างๆ

การดำเนินงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาพความสำเร็จ การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับกลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออก

ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการดำเนินงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาพความสำเร็จ การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับกลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออก ซึ่งเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้เกิดจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) เป็นเจ้าภาพจัดงานให้กลุ่มเครือข่ายจังหวัดภาคตะวันออก จำนวน 17 เขตพื้นที่การศึกษา นำภาพความสำเร็จการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายจังหวัดภาคตะวันออกให้สูงขึ้น ตามนโยบายของ สพฐ.
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 01 2017 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 28 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference สพฐ.

ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อชี้แจงข้อราชการและแนวทางการดำเนินงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) โดยมีรองผู้อำนวยการ สพป.ตราด , ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบและทันตามกำหนดเวลาต่อไป
· webmaster เมื่อ กันยายน 29 2017 · 0 ความเห็น · 26 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
โครงการประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาของผู้บริหารฯในสังกัด สพป.ตราด
ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมสัมมนาโครงการประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาของผู้บริหารฯในสังกัด สพป.ตราด ในวันที่ 27-28 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมจุลมณี 3 โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตราด และผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ 118 ท่าน
ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงทิศทางในการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาต่อไป
· webmaster เมื่อ กันยายน 28 2017 · 0 ความเห็น · 26 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่1/2560
ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่1/2560 ในวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
· webmaster เมื่อ กันยายน 27 2017 · 0 ความเห็น · 25 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านออกเขียนได้ By Active Learning
ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านออกเขียนได้ By Active Learning ซึ่งการประชุมอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร คณะอาจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ แข็งขัน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิพันธุ์ แข็งขัน และ ดร.พิณพนธ์ คงวิจิตต์ การประชุมอบรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น.
· webmaster เมื่อ กันยายน 14 2017 · 0 ความเห็น · 54 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การแข่งขันมารยาทไทย ด้านการแสดงความเคารพ 2560
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ... เวลา 9.30 น. ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันมารยาทไทย ด้านการแสดงความเคารพ ณ ห้องประชุมเพทาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) ...
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 28 2017 · 0 ความเห็น · 70 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 2560
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ... เวลา 9.00 น. ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) ...
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 28 2017 · 0 ความเห็น · 70 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ "โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ."
เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม ที่ผ่านมา (พ.ศ.2560) คณะครูและผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ "โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ." ณ โรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 (สพม.41) จังหวัดพิจิตร
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 25 2017 · 0 ความเห็น · 78 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประชุม PLC การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โดย นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดงานการประชุม ณ ศูนย์ฝึกอบรมและประสานงานเครือข่ายที่ 1 (ป่าชายเลน) จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 16 2017 · 0 ความเห็น · 98 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด

รอง ผอ.สพป.ตราด
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
ภารกิจผู้บริหาร
เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2017 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 619,343 ผู้เข้าเยี่ยมชม