ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนผังอาคาร สพป.ตราด
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือสำหรับประชาชน สพป.ตราด
คู่มือบริการขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2561
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 สพป.ตราด 80 รายการ (13 พ.ย.61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (20 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (29 ม.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (23 พ.ย. 60)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
ประกาศ สพป.ตราด
มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ สพป.ตราด
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม สพป.ตราด
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่างๆ

สพป.ตราด ดำเนินการจัดการประชุม ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุม ร่วมกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ซึ่ง ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา Integrity and Tranparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ทั้งนี้ การประชุมดำเนินงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โดยสำนักงานคณะกรรม กำหนดระยะเวลาในการตอบคำถามแบบสำรวจ OIT ในช่วงระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 28 2019 · 0 ความเห็น · 68 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการประชุม การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดย นางมาลิน จิตนาวสาร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กล่าวรายงานการดำเนินการจัดโครงการ
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 28 2019 · 0 ความเห็น · 79 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตราด
โดย นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม
ซึ่ง การประชุมดำเนินการเพื่อพิจารณาเรื่องการให้ทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 และการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี 2562
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 27 2019 · 0 ความเห็น · 64 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ชัยภูมิ เขต2 ศึกษาดูงาน สพป.ตราด
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เข้าศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยการนำของ นายมนัส เจียมภูเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 27 2019 · 0 ความเห็น · 72 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด - ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.ตราด ร่วมการประชุมคณะกรรมการ "ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดตราด"
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยนายวัชระ เอี่ยมกุลวรพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ "ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดตราด" ครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตราด
โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตราด โดยการนำของนายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตราด ได้ดำเนินการจัดการประชุมและจัดตั้ง "ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดตราด" ตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ประกอบกับมติเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ทั้งนี้ "ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย" จะเป็นศูนย์กลางการดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในวิชาชีพ เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
สำหรับการประชุมคณะกรรมการ "ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดตราด" ครั้งที่ 2/2562 นายวัชระ เอี่ยมกุลวรพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้เข้าร่วมการประชุมในบทบาทของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ครั้งนี้ด้วย
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 26 2019 · 0 ความเห็น · 90 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , คณะผู้บริหาร , ข้าราชการ , พนักงานราชการ , ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส ตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด อันเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและบริเวณโดยรอบของสำนักงาน ให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการและโรงเรียนในสังกัดต่อไป
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 26 2019 · 0 ความเห็น · 59 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ"
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 26/2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยรายการ เป็นการนำเสนอผลงานการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนเป็นการชี้แจงนโยบาย และการดำเนินงานต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วย เพื่อการสร้างความรับรู้ถึง ผู้บริหาร ครู นักเรียน และประชาชนอย่างทั่วถึง
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 26 2019 · 0 ความเห็น · 67 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สัมมนาชี้แจงและมอบสื่อการเรียนรู้ V-Star โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก 2562
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุม งาน "สัมมนาชี้แจงและมอบสื่อการเรียนรู้ V-Star โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา 2562" ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 24 2019 · 0 ความเห็น · 70 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชั้น3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยการประชุม ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมการประชุมด้วย
ทั้งนี้ การประชุมดำเนินการเพื่อการปรึกษาหารือการปฏิบัติหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ในการปฏิบัติหน้าที่พัฒนาระบบการจัดการศึกษา ให้ทุกห้องเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีคุณภาพตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 24 2019 · 0 ความเห็น · 65 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน


เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.05 วินาที 1,106,932 ผู้เข้าเยี่ยมชม