สพป.ตราด ดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต)
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการประชุม การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดย นางมาลิน จิตนาวสาร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กล่าวรายงานการดำเนินการจัดโครงการ
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 28 2019 · 0 ความเห็น · 140 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ร่วมการประชุมคณะกรรมการ สกสค. จังหวัดตราด
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตราด ครั้งที่ 6/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตราด
โดย นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุม
ซึ่ง การประชุมดำเนินการเพื่อพิจารณาเรื่องการให้ทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2562 และการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี 2562
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 27 2019 · 0 ความเห็น · 114 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ชัยภูมิ เขต2 ศึกษาดูงาน สพป.ตราด
วันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เข้าศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตามโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยการนำของ นายมนัส เจียมภูเขียว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 27 2019 · 0 ความเห็น · 123 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด - ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี สพป.ตราด ร่วมการประชุมคณะกรรมการ "ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดตราด"
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยนายวัชระ เอี่ยมกุลวรพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ "ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดตราด" ครั้งที่ 2/2562 วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตราด
โดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตราด โดยการนำของนายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตราด ได้ดำเนินการจัดการประชุมและจัดตั้ง "ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดตราด" ตามวัตถุประสงค์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 ประกอบกับมติเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562
ทั้งนี้ "ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทย" จะเป็นศูนย์กลางการดูแลครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงในวิชาชีพ เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
สำหรับการประชุมคณะกรรมการ "ศูนย์พิทักษ์สวัสดิภาพครูไทยจังหวัดตราด" ครั้งที่ 2/2562 นายวัชระ เอี่ยมกุลวรพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้เข้าร่วมการประชุมในบทบาทของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ครั้งนี้ด้วย
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 26 2019 · 0 ความเห็น · 150 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , คณะผู้บริหาร , ข้าราชการ , พนักงานราชการ , ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส ตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด อันเป็นสิ่งสำคัญของการพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในและบริเวณโดยรอบของสำนักงาน ให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการและโรงเรียนในสังกัดต่อไป
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 26 2019 · 0 ความเห็น · 103 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด รับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ"
วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 26/2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยรายการ เป็นการนำเสนอผลงานการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนเป็นการชี้แจงนโยบาย และการดำเนินงานต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วย เพื่อการสร้างความรับรู้ถึง ผู้บริหาร ครู นักเรียน และประชาชนอย่างทั่วถึง
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 26 2019 · 0 ความเห็น · 116 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สัมมนาชี้แจงและมอบสื่อการเรียนรู้ V-Star โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก 2562
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุม งาน "สัมมนาชี้แจงและมอบสื่อการเรียนรู้ V-Star โครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก ประจำปีการศึกษา 2562" ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 24 2019 · 0 ความเห็น · 123 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ชั้น3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยการประชุม ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมการประชุมด้วย
ทั้งนี้ การประชุมดำเนินการเพื่อการปรึกษาหารือการปฏิบัติหน้าที่ของศึกษานิเทศก์ ในการปฏิบัติหน้าที่พัฒนาระบบการจัดการศึกษา ให้ทุกห้องเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีคุณภาพตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 24 2019 · 0 ความเห็น · 124 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยการนำของนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธง ณ บริเวณเสาธง หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยการยืนตรงเคารพธงชาติ , การสวดมนตร์ไหว้พระ , การแสดงความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการอบรมพร้อมกับการมอบนโยบาย จาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
เพื่อคณะผู้บริหาร , ข้าราชการ , พนักงานราชการ , ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษาภายในสำนักงานฯ จะมีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพื้นฐานทางจริยศาสตร์ ความเป็นคนดี ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 24 2019 · 0 ความเห็น · 152 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.03 วินาที 1,240,947 ผู้เข้าเยี่ยมชม