ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนผังอาคาร สพป.ตราด
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือสำหรับประชาชน สพป.ตราด
คู่มือบริการขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2561
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 สพป.ตราด 80 รายการ (13 พ.ย.61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (20 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (29 ม.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (23 พ.ย. 60)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
ประกาศ สพป.ตราด
มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ สพป.ตราด
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม สพป.ตราด
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่างๆ

ผอ.สพป.ตราด ร่วมเปิดอาคารเรียน ไทยซิกข์อุปถัมภ์ 36
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมเป็นประธานเปิดอาคารเรียน "ไทยซิกข์อุปถัมภ์ 36" ณ โรงเรียนบ้านคลองศอก (เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) จังหวัดตราด
โดย นายอนันต์ สัจเดว์ ประธานชมรมไทยซิกซ์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะชมรมไทยซิกข์อุปถัมภ์ เป็นผู้มอบอาคารเรียนอาคารที่ 36 แก่โรงเรียนบ้านคลองศอก (เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) จังหวัดตราด ด้วยเงินสนับสนุนจำนวน 480,000 บาท สมทบกับเงินบริจาคของผู้นำชุมชน ประชาชน และคณะครูอาจารย์ที่ร่วมกันสมทบจำนวน 140,000 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งจะใช้เป็นห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัย
ทั้งนี้ยังได้มีการมอบอุปกรณ์การศึกษาและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียนในครั้งนี้อีกด้วย
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 11 2019 · 0 ความเห็น · 7 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ลงตรวจเยี่ยม-นิเทศ ห้องเรียน โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์) มิตรภาพที่ 100
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงตรวจเยี่ยมพร้อมกับนิเทศห้องเรียน ณ โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์) มิตรภาพที่ 100 จังหวัดตราด
ทั้งนี้ เพื่อการขับเคลื่อน พร้อมการร่วมกันพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายของ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้เน้นถึงการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งจะต้องมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนการกำกับติดตามการพัฒนา ตามหัวข้อ "ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน" เมื่อครั้งการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 11 2019 · 0 ความเห็น · 6 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
รองฯวิชชา ครุปิติ ร่วมงาน 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับมอบหมายจากนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ให้เข้าร่วมงาน "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน" ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
โดย นายธีรพงศ์ ประสพเกียรติโภคา สหกรณ์จังหวัดตราดเป็นประธานเปิดงาน
ทั้งนี้ การดำเนินงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย
ซึ่งมี กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรหลักในการดำเนินการจัดงานวันสหกรณ์นักเรียน
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 11 2019 · 0 ความเห็น · 6 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
รองฯวิชชา ครุปิติ ลงนิเทศ-ติดตาม ผอ.สถานศึกษาในสังกัด
นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับมอบหมายจากนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ให้ลงนิเทศ - ติดตามการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ณ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก , โรงเรียนบ้านโขดทราย และโรงเรียนบ้านนาเกลือ จังหวัดตราด
ซึ่ง เพื่อการชี้แนะแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีมีคุณภาพ ของนายประศาสน์ เกตุบรรเทิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเล็ก , นางสาวสุภัทรา วาที ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโขดทราย และนายเกรียงศักดิ์ วรวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกลือ ต่อไป
ทั้งนี้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ประชุมร่วมกับคณะครูผู้สอนของโรงเรียนที่ได้ลงนิเทศ - ติดตามการประเมินสัมฤทธิผลฯ ทั้ง 3 แห่งพร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดเชิงลึก ของการปฏิบัติราชการผู้อำนวยการโรงเรียน และแนะแนวการจัดการศึกษาที่ดีมีคุณภาพต่อผู้เรียน ตามบริบทของพื้นที่ห่างไกล อันจะช่วยผลักดันให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไปอีกด้วย
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 06 2019 · 0 ความเห็น · 6 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมกันประชุมพิจารณาปรับแผนงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุม พิจารณาปรับแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนงาน/โครงการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยการประชุม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , ผู้บริหาร , ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ทั้งนี้ การประชุมพิจารณาปรับแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนงาน/โครงการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพต่อไป
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 06 2019 · 0 ความเห็น · 8 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ตรวจเยี่ยม - นิเทศ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดหนองคันทรง
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมด้วยนิเทศการจัดการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอน โรงเรียนวัดหนองคันทรง จังหวัดตราด ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น.
โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้เข้าตรวจเยี่ยมห้องเรียนโรงเรียนวัดหนองคันทรง ซึ่งอยู่ในความดุแลของนางสุกัญญา กูลนรา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคันทรง
เพื่อการร่วมกันพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายของ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เน้นถึงการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งจะต้องมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนการกำกับติดตามการพัฒนา ตามหัวข้อ "ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน" เมื่อครั้งการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 06 2019 · 0 ความเห็น · 9 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น. นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับมอบหมายจากนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โดย สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก เป็นผู้ดำเนินโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมาย ซึ่งมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 06 2019 · 0 ความเห็น · 9 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด พร้อม ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ สพป.ตราด ร่วมสัมมนา "พลิกโฉมการศึกษาไทย ด้วยศักยภาพแห่งคุณค่าของพลังเครือข่่ายครูดีของแผ่นดิน"
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นางจิราพร ทองภักดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ในหัวข้อ "พลิกโฉมการศึกษาไทย ด้วยศักยภาพแห่งคุณค่าของพลังเครือข่่ายครูดีของแผ่นดิน" ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ
โดยการดำเนินงานของ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 05 2019 · 0 ความเห็น · 8 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมรับชม "พุธเช้า ข่าว สพฐ."
นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการรับชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ." ครั้งที่ 23/2562 ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. - 09.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยในรายการ เป็นการนำเสนอผลงานการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนการชี้แจงการดำเนินงานต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 05 2019 · 0 ความเห็น · 8 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน


เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 924,545 ผู้เข้าเยี่ยมชม