ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือสำหรับประชาชน สพป.ตราด
คู่มือบริการขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (29 ม.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (23 พ.ย. 60)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
ประกาศ สพป.ตราด
มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ สพป.ตราด
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม สพป.ตราด
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่างๆ

ประเมินสัมฤทธิผล-การปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผอ.สพป.ตราด ครั้งที่ 2
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้า สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุม การประเมินสัมฤทธิผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (ผอ.สพป.ตราด) ครั้งที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตราด
โดย นายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.ระยอง เขต 2 และ นายมนตรี ทัดเทียม ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 1 เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง และประธานการประชุมการประเมินสัมฤทธิผลในครั้งนี้
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 25 2018 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 80 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ติดตามการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยจิตศึกษา 24 พฤษภาคม 2561
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด ลงตรวจเยี่ยมและติดตามการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนเชิงระบบด้วยนวัตกรรม จิตศึกษา PBL และ PLC วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดสลักเพชร อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 25 2018 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 87 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง ผอ.สพป.ตราด
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ครั้งที่ 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตราด
ทั้งนี้เพื่อการดำเนินงานขับเคลื่อนการบริหารการจัดการศึกษา ของ สพป.ตราด ให้เป็นไปอย่างบรรลุเป้าหมาย มุ่งเน้นหลักการสร้างและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการศึกษาที่ดี สร้างความเข้มแข็งด้วยการพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ การกระจายอำนาจ และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานไปสู่เป้าหมาย
โดย คณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (Coaching Team) จะเดินทางมาในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 นี้
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 21 2018 · 0 ความเห็น · 63 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราดลงตรวจพื้นที่โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง
วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.45 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย นายบรรจง ศรีตะ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สพป.ตราด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) จังหวัดตราด
ซึ่งโรงเรียนฯได้ประสบกับพายุฝน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561 จึงได้รับผลกระทบและความเสียหาย
โดยนายคราวุธ หงษ์วิเศษ ผอ.โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) และ คณะครู นำดูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายและผลกระทบที่เกิดขึ้น เพื่อการปรึกษาหารือการแก้ไขต่อไป
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 21 2018 · 0 ความเห็น · 75 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราดลงติดตามและประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียน โรงเรียนในสังกัด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
วันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาเฉพาะกิจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) ได้ดำเนินการติดตามและประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียน โรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ตามโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา
โดย นางลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด พร้อมกับ นางสาวผกายรัตน์ บริรักษ์ศุภกร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.ตราด ได้รับมอบหมายจาก นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ให้ดำเนินการติดตามและประเมินความพร้อมการเปิดภาคเรียน ณ โรงเรียนอนุบาลตราด จังหวัดตราด
ซึ่งได้รับการต้อนรับจาก นายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลตราด พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียน เป็นอย่างดียิ่ง
ทั้งนี้ บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนอนุบาลตราด ได้มีการดำเนินการเป็นอย่างสะอาด เรียบร้อย มีความพร้อมในการบริหารและการจัดการเรียนการสอนอย่างดีมาก
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 21 2018 · 0 ความเห็น · 41 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราดได้เข้าต้อนรับ พลโท โกศล ประทุมชาติ
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ได้เข้าต้อนรับ พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ) และคณะผู้ติดตาม วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดตราด (สกสค.ตราด)
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 08 2018 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 49 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET และวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET และวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของสถานศึกษา วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตราด
โดยนางบูรณ์นรา กณิกนันต์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตราด เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดประชุมดังกล่าว
ซึ่งก็เพื่อให้การจัดการศึกษา เป็นไปตามนโยบาย เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีคุณภาพ สร้างการพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพต่อไป
ผอ.สพป.ตราด เห็นความสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนจังหวัดตราด และให้ความสำคัญกับการดำเนินงาน อันเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 08 2018 · 0 ความเห็น · 47 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมและเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตราด
โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตราด เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ
ทั้งนี้เพื่อการปรึกษาหารือ แนวทางการสร้างเสริม ยกระดับคุณภาพผู้เรียน ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 50% อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ต่อยอดทางความคิดและพัฒนาประเทศและจังหวัดบ้านเกิดต่อไป
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 08 2018 · 0 ความเห็น · 50 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
STEM Education
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา STEM Education วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด
โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตราด และคณะกรรมการ เป็นผู้ดำเนินการจัดอบรม
ทั้งนี้ก็เพื่อการสร้างเสริมและพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ให้มีประสิทธิภาพทางการจัดการเรียนการสอนอย่างทันยุคโลกสมัยใหม่ต่อไป
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 08 2018 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 64 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายในเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 3

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.06 วินาที 800,945 ผู้เข้าเยี่ยมชม