ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
ผังองค์กร
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
โรงเรียนคลองขวาง
โรงเรียนบ้านดอนสูง
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

หน่วยงานต่างๆ

สพป.ตราด แถลงข่าวการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

ดร.ลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานกล่าวแถลงการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.
โดยการแถลงการการดำเนินงานดังกล่าว เป็นการเชิญชวนผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน และประชาชนในจังหวัดตราด ได้เข้าร่วมชมและเป็นกำลังใจให้แก่นักเรียน ซึ่งงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จะจัดขึ้นในวันที่ 24 -26 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามการแข่งขันที่ได้กำหนด
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 10 2017 · 0 ความเห็น · 51 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประชุมคณะกรรมการ การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้างระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - พ.ศ.2565)

ดร.ลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ การจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และการจัดทำแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อาคารและสิ่งก่อสร้างระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 - พ.ศ.2565) วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม สพป.ตราด
โดยในการประชุมดังกล่าว มีรอง ผอ.สพป.ตราด , ประธานศูนย์เครือข่ายทุกศูนย์ และคณะกรรมการ เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้เพื่อการพิจารณา จัดทำแผน และเตรียมการต่อไป
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 09 2017 · 0 ความเห็น · 63 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
สพป.ตราด จัดประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 7 - 15 พฤศจิกายน 2560
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนที่จัดขึันในแต่ละปีนั้น จะเป็นเวทีให้นักเรียนแสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษา และยังเป็นการเปิดโอกาสให้สถานศึกษาได้เผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชนอีกด้วย
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 07 2017 · 0 ความเห็น · 97 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ศรีสะเกษ ศึกษาดูงาน สพป.ตราด 4 พ.ย. 60

นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการต้อนรับ ว่าที่ ร.ต.ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษาสังกัด สพป.ศรีสะเกษ ประมาณ 80 ท่าน ซึ่งได้เดินทางมาศึกษาดูงาน ณ สพป.ตราด ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00 น.
โดยโครงการศึกษาดูงาน สพป.ศรีสะเกษ เขต1 ในครั้งนี้มี นายบรรจง ศรีตะ ผอ.กลุ่มอำนวยการ สพป.ตราด พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้า และบุคลากร สพป.ตราด ได้แสดงความยินดีต้อนรับและแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน เพื่อการพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพ และสมรรถนะขององค์กรและบุคลากรให้ไปสู่ Thailand 4.0 ต่อไป
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 04 2017 · 0 ความเห็น · 54 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.2560

นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม สพป.ตราด ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น.
โดยการประชุมดังกล่าว เป็นการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินของหน่วยงาน สพป.ตราด ซึ่งเป็นการประชุมครั้งที่ 3/2560
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 03 2017 · 0 ความเห็น · 48 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 3

ดร.ลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่มและบุคลากร สพป.ตราด
เข้าร่วมการประชุมทางไกล Video Conference ในรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 3 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00 น. ถึง 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ตราด
โดยรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุมและชี้แจงข่าวสาร แนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อการดำเนินงานของ สพท.ทั่วประเทศต่อไป
· webmaster เมื่อ พฤศจิกายน 01 2017 · 0 ความเห็น · 44 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ยินดีต้อนรับ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค9

ดร.ลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตราด ได้เข้าแสดงความยินดีต้อนรับ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาราชการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค9 พร้อมกับร่วมประชุมรับฟังนโยบายด้านการศึกษาและรายงานผลการดำเนินงาน ในวันที่ 25 ตุลาคม 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกัญฐณัฏพัฒนา สำนักงานศึกษาธิการภาค9
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 25 2017 · 0 ความเห็น · 54 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 60

นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยข้าราชการสังกัด สพป.ตราด ได้เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะวัน "ปิยมหาราช" พร้อมรวมใจถวายพวงมาลา เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งองค์พระปิยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดตราด
โดยพิธีดังกล่าว นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน และกล่าวถึงพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อชาวตราดสืบมาจนถึงปัจจุบัน
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 23 2017 · 0 ความเห็น · 35 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนทั่วประเทศ

ดร.ลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย นางกรวรรณ บุญฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนทั่วประเทศ ณ โรงแรมเทพนคร จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 19-20 ตุลาคม 2560
โดยการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และ นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดการประชุม
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 20 2017 · 0 ความเห็น · 29 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
ภารกิจผู้บริหาร
เว็บไซต์กลุ่มงานภายในเข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 2

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2017 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.06 วินาที 648,094 ผู้เข้าเยี่ยมชม