ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือสำหรับประชาชน สพป.ตราด
คู่มือบริการขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (29 ม.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (23 พ.ย. 60)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
ประกาศ สพป.ตราด
มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ สพป.ตราด
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม สพป.ตราด
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่างๆ

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพภายใน
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การติดตาม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมคามทะเล โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนและสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาผู้ทำหน้าที่ประธานเครือข่ายสถานศึกษา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และศึกษานิเทศก์ จำนวน ๕๐ คน...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 498 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด เจ้าภาพ..การประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ.ตราด
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ น.ส.สุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ซึ่ง สพป.ตราด ในฐานะเจ้าภาพในการประสาน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขึ้น เพื่อทบทวนและจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด โดยมีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา เข้าร่วมประชุม ทบทวน ปรับข้อมูล วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ รวมถึงกลยุทธ์ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในประเด็นที่สอดคล้องกับนโยบายปัจจุบัน เป้าหมายุทธศาสตร์กระทรวง การประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 496 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
เยี่ยม..ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและนายกเหล่ากาชาด จ.ตราด
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.ตราด เข้าเยี่ยม นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และ นางอุบลรัตน์ ธีรจันทรางกูร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี ซึ่งประสบอุบัติเหตุ รถยนต์เก๋ง BMW เสียหลักตกถนนสายสุขุมวิท อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งขณะนี้ทั้งสองท่านปลอดภัยและมีอาการดีขึ้นตามลำดับ...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 481 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดกิจกรรม “ชื่นชมผลงานร่วมกัน” ยกย่อง เชิดชู สร้างขวัญกำลังใจบุคลากรในสังกัด
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดกิจกรรมแสดงความยินดี ยกย่องเชิดชูบุคลากรในสังกัด ที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการทำงานและศึกษาเล่าเรียน และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามปณิธาน/ค่านิยมหลัก ๔ ประการ ของ สพป.ตราด ในประการที่ ๔ ได้แก่ “ชื่นชมผลงานร่วมกัน” โดยก่อนการดำเนินการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.ตราด ณ วิทยาลัยชุมชนตราด นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้มอบช่อดอกไม้ โล่ รางวัล เกียรติบัตร เพื่อแสดงความยินดี กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นและประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเลื่อนวิทยฐานะเป็นระดับเชี่ยวชาญของผู้อำนวยการโรงเรียน/รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด /รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร/รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) เหรียญทองระดับชาติ /รางวัลข้าราชการ สพฐ.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๗ /ข้าราชการครูและบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-training ด้วยจำนวนหลักสูตรที่มากที่สุด/รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ เวทีงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ/นักเรียนและครูผู้สอนที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ป.๖ ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน/ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ มีคะแนนสูงสุด ๑๐ อันดับแรก และคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มสาระ/โรงเรียนและครูประจำชั้นที่มีผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (NT) รวมทุกด้าน ความสามารถเฉลี่ย สูงสุด ๑๐ อันดับแรก ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดได้กล่าวชื่นชม แสดงความยินดี และให้กำลังใจในการทำงานแก่ผู้รับรางวัลทุกคนด้วย....ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 503 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.ตราด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตราด นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ตามโครงการ "สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น" ตามนโยบายของ สพฐ. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น...(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 511 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
รับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมรับเสด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดป้ายอาคารศาลจังหวัดตราด...(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 517 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน สังกัด สพป.ตราด
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคุณสุธี บัวเล็ก กรรมการผู้จัดการบริษัทเลเวลไนน์ สตูดิโอจำกัด ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๐ เครื่อง มามอบให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด จำนวน ๕ โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.บ้านเนินตะบก/ร.ร.วัดดินแดง/ร.ร.บ้านบางเบ้า/ร.ร.ชุมชนวัดแสนตุ้ง และ ร.ร.ชุมชนวัดบางกระดาน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยมีนางลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นตัวแทน ผอ.สพป.ตราด กล่าวขอบคุณ โดยการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน ในสังกัดครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.สมเสน่ห์ พ่วงพี ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นผู้ประสานงานในการจัดหาอบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมามอบให้กับโรงเรียน ในโอกาสนี้ องค์คณะบุคคล อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (ชุดเก่า) ได้ให้เกียรติร่วมในพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวด้วย...(ภาพ : วรพจน์ วิสุทธิแพทย์/-ข่าว : ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 583 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
คุรุสภาตราด จัดอบรมปฏิบัติธรรมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติธรรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามหลักสูตรการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ศูนย์การพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาตราด ณ วัดท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ซึ่งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราดจัดขึ้น เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา เป็นคนดี มีวิถีการดำรงชีวิตที่ดี สามารถอบรม สั่งสอนศิษย์ ให้เป็นคนดี โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจากทุกสังกัดหน่วยงาน ทางการศึกษาของจังหวัดตราด เข้าร่วมอบรมจำนวน ๗๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ...(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 527 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านเอดส์ในสถานศึกษา
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายธนะชัย อุปริรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมคณะคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ซึ่งจังหวัดตราด มอบหมายให้ ผอ.สพป.ตราด เป็นคณะทำงานด้านส่งเสริมการทำงานเอดส์ในสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านเอดส์ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ทั้งในและนอกระบบการศึกษาทุกแห่งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกแห่ง โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ณ ห้องประชุม ทับทิบสยาม สพป.ตราด...(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 489 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายในเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 4

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.08 วินาที 781,575 ผู้เข้าเยี่ยมชม