ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
ผังองค์กร
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
โรงเรียนคลองขวาง
โรงเรียนบ้านดอนสูง(1)
โรงเรียนบ้านดอนสูง(2)
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

หน่วยงานต่างๆ

ชมรมนักปั่นสะพานบุญทอดผ้าป่าการศึกษามอบนักเรียนยากจน ร.ร.บ้านฉางเกลือ
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ชมรมนักปั่นสะพานบุญ ปั่นจักรยานจากจังหวัดเชียงใหม่ถึงจังหวัดตราด เพื่อบอกบุญผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคสนับสนุนการศึกษา โดยมีผู้ใจบุญร่วมบริจาคเป็นเงินทั้งสิ้น 385,484.50 โดยชมรมนักปั่นสะพานบุญได้นำเงินบริจาคพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์จากบริษัทเชฟรอนประเทศไทย มาทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสำหรับเด็กยากจน ให้กับ ณ โรงเรียนบ้างฉางเกลือ (รักเมืองไทย3) โดยมี นางศิริวรรณ ห้องศิลป์ ผู้อำนวยการ ร.ร.บ้านฉางเกลือ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน และชาวบ้านในชุมชนให้การต้อนรับ...(ภาพ-ข่าว/ร.ร.บ้านฉางเกลือ)
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 532 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมพิธี..วันฉัตรมงคล
วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และข้าราชการกลุ่มอำนวยการ/กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตราด ร่วมงานพิธีวันฉัตรมงคล ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติ โดยมีนายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีถวายราชสดุดี เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นราชสักการะแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งจัดให้มีการ ถวายพานพุ่มเงิน พุ่มทอง และกล่าวคำถวายอาศิรวาทราชสดุดีต่อหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด…(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 07 2015 · 0 ความเห็น · 603 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.พป.ตราด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โดยมีประเด็นเรื่องสำคัญในการประชุม ได้แก่ การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗/การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)/การประเมินโดยใช้ข้อสอบกลาง ตามนโยบาย สพฐ. /การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗/การพิจารณาเรื่องการติดตามประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนและเครื่องมือติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา การพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. เฉพาะกิจ…(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 07 2015 · 0 ความเห็น · 514 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผู้กำกับลูกเสือ สพป.ตราด ตั้งปณิธาน...ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ผู้เข้าอบรมผู้กำกับลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด สังกัด สพป.ตราด ร่วมเปล่งสัจจะวาจาให้คำปณิธานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระ มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่จะยึดมั่นและปฏิบัติตามคำปฏิญาณของลูกเสือ ประพฤติปฏิบัติตนและป้องกันตนเอง เพื่อน ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติให้ห่างไกลจากยาเสพติด และทุ่มเทความรู้ ความสามารถ อุทิศตนแก่กิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างเต็มกำลัง ตลอดจนรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชาติและความเป็นไทย ในโอกาสนี้ นายสมศักดิ์ ลีลาทรัพย์เลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้มอบคู่มือหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดแก่ผู้เข้าอบรมฯ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยในสถานศึกษา และผู้บังคับบัญชาลูกเสือมอบเกียรติบัตร-วุฒิบัตรแก่วิทยากรและผู้เข้าอบรม ในพิธีปิดการอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สังกัด สพป.ตราด ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๘.-๓๐ เม.ย.๕๘ ณ ค่ายลูกเสือ จ.ตราด…(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 07 2015 · 0 ความเห็น · 718 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพฐ. คัดเลือกยุวบรรณารักษ์ ร.ร.บ้านดอนสูง ทำหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยงค่ายยุวบรรณารักษ์ห้องสมุด มีชีวิตระดับประเทศ
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ครูบรรณารักษ์และคณะยุวบรรณารักษ์จากโรงเรียน บ้านดอนสูง สพป.ตราด ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทำหน้าที่วิทยากร พี่เลี้ยง ในการประชุมปฏิบัติการค่ายยุวบรรณารักษ์พัฒนาห้องสมุด มีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ บริษัทนานมี บุ๊ค จัดขึ้น โดยมียุวบรรณารักษ์จาก ๖๐ โรงเรียนทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมนานมีบุ๊คส์ จ.นครราชสีมา (ภาพ-ข่าวจาก/นางนิตยา ต่อประสิทธิ์กุล ร.ร.บ้านดอนสูง) …(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 07 2015 · 0 ความเห็น · 495 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราดประชุมคณะทำงาน เตรียมการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมผู้ประกอบวิชาชีพครู
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามหลักสูตรการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ศูนย์การพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาตราด ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม เพื่อร่วมปรึกษา หารือ และวางแผนจัดเตรียมการดำเนินการ ซึ่งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด มีกำหนดที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ พฤษาคม ๒๕๕๘ ณ วัดท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด โดยมีเป้าหมายของผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจากทุกสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดตราด จำนวน ๖๐ คน ซึ่งขณะนี้ยังสามารถสมัคร เข้ารับการอบรมได้ที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด…(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 07 2015 · 0 ความเห็น · 585 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ซึ่ง สพป.ตราด จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเยียวยาช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและร่วมกันต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เม.ย.๕๘ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราดผู้เข้าอบรมประกอบด้วยข้าราชการครูจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดและเอกชน จำนวน ๔๐ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ที่เป็นผู้บังบัญชาลูกเสือจาก สพม.๑๗ /สพป.ตราด /กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๗ ตราด และข้าราชการบำนาญ…(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 07 2015 · 0 ความเห็น · 517 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
กิจกรรมหน้าเสาธง สร้างความตระหนักรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด นำข้าราชการ สพป.ตราด ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวค่านิยม สพป.ตราด พบปะพูดคุยและแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการกิจกรรมหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นเจ้าภาพเชิญธงเคารพธงชาติ นำสวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวค่านิยม สพป.ตราด…(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 07 2015 · 0 ความเห็น · 511 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมประชุมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จ.ตราด
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด ร่วมประชุมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลาง จ.ตราด ในโอกาสที่ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะกรรมาธิการสามัญฯ คณะต่าง ๆ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดตราด โดยมีนายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด หัวหน้าหน่วยงานราชการ ประชาชนเข้าร่วม พร้อมทั้งบรรยายสรุปจังหวัดตราด หารือข้อราชการเรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.คลองใหญ่ การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา การท่องเที่ยว ปัญหาแรงงาน และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่ห้องประชุมพลอยแดงศาลากลางจังหวัดตราด ซึ่งการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดตราด ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ ๔ ของจังหวัดตราด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งรับฟังปัญหาด้านต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานภาคราชการและจากประชาชน รวมทั้งเป็นการรับทราบปัญหาเรื่องการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน และการพัฒนาการท่องเที่ยว ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ…(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 07 2015 · 0 ความเห็น · 518 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
ภารกิจผู้บริหาร
เว็บไซต์กลุ่มงานภายในเข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 2

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 2.50 วินาที 706,339 ผู้เข้าเยี่ยมชม