ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนผังอาคาร สพป.ตราด
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือสำหรับประชาชน สพป.ตราด
คู่มือบริการขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ก.ย. 61)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (4 ก.ย. 61)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลางและคุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ (รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน) ปีงบประมาณ 2561 (21 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (20 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (29 ม.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (23 พ.ย. 60)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
ประกาศ สพป.ตราด
มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ สพป.ตราด
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม สพป.ตราด
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่างๆ

สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ ศึกษาดูงาน สพป.ตราด
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด นางวรรณา สุภาพุฒ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และข้าราชการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ตราด ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุุรี เขต ๑ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดและพัฒนาศักยภาพบุคลากรและยกระดับการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ด้านนโยบายแผน ณ กลุ่มนโยบายและแผน สพป.ตราด...ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ สิงหาคม 15 2015 · 0 ความเห็น · 507 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
อบรมครูพลศึกษา...ร่วมดูแลช่วยเหลือและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยง
วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ณ โรงเรียนอนุบาลตราด ซึ่ง สพป.ตราด จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ครูผู้สอนวิชาพลศึกษา ในการรู้เท่าทัน ถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้และการดำเนินชีวิตของเยาวชน อาทิ ปัญหายาเสพติด ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ปัญหาการทะเลาะวิวาท ปัญหาติดเกม อีกทั้งปัญหาด้านความเสื่อมทางจริยธรรม ปัญหาความรุนแรง รวมถึงแนวทางการแก้ปัญหา เพื่อนำไปบูรณาการกับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษา เพื่อดูแลช่วยเหลือ เสริมสร้างทักษะชีวิต และภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนกลุ่มเสียง…ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ สิงหาคม 10 2015 · 0 ความเห็น · 582 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
อบรมครูภาษาอังกฤษ
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ดร.ลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาครูตามระดับความสามารถจากผลการประเมินความรู้ตามกรอบ CEER ณ ห้องประชุมคามทะเล ซึ่ง สพป.ตราด จัดขึ้นเพื่อพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่มีผลการประเมินความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบ CEER ในระดับ A0 A1 และ A2 เพื่อยกระดับความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ที่เน้นการสื่อสารให้พร้อมสำหรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยมีครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน ๑๕๐ คน เข้ารับการพัฒนาอบรมตามหลักสูตร เป็นเวลา ๕ วัน ระหว่างวันที่ ๗-๙ และ ๑๕-๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมคามทะเล ห้องประชุมเพทาย และห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนโรงเรียนวัดเนินทราย…ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ สิงหาคม 10 2015 · 0 ความเห็น · 555 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
มศว.ติดตามโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน โรงเรียนนำร่อง สพป.ตราด
วันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ทีมโค้ชจากสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ซึ่งเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียนของโรงเรียนนำร่องในสังกัด สพป.ตราด ที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑๕ โรงเรียน (ร.ร.บ้านปะอา/ร.ร.บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล/ร.รงบ้านคลองแอ่ง/ร.ร.บ้านปะเดา/ร.ร.บ้านโป่ง/ร.ร.วัดฆ้อ/ร.ร.บ้านหนองบัว/ร.ร.บ้านคลองจาก/ร.ร.บ้านตาหนึก/ร.ร.บ้านหาดเล็ก/ร.ร.บ้านคลองมะขาม/ร.ร.วัดสุวรรณมงคล/ร.ร.บ้านเนินตาแมว/ร.ร.บ้านคลองใหญ่/ร.ร.บ้านคลองเจ้า) โดยการนิเทศ สังเกต สัมภาษณ์ครู-นักเรียน และทบทวนการทำงานตามกระบวน Coaching & Mentoring รวมถึงให้คำปรึกษา แนะนำเพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯ บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ (Cr.ภาพ/ผอ.วรพจน์ วิสุทธิแพทย์)
· prnews เมื่อ สิงหาคม 10 2015 · 0 ความเห็น · 633 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด บรรจุและแต่งตั้งครูผู้ช่วย
วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมทับทิมสยาม นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด ให้โอวาท และมอบนโยบายแนวทางการทำงานแก่ครูผู้ช่วย ซึ่ง สพป.ตราด เรียกบรรจุแต่งตั้งจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จำนวน ๖ กลุ่มวิชาเอก รวม ๑๗ ตำแหน่ง มารายงานตัวเข้ารับการบรรจุครั้งนี้ ๑๔ ราย ไม่มา ๓ ราย ได้แก่ วิชาเอก วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๑ ราย ปฐมวัย ๑ ราย และ เทคโนโลยีทางการศึกษา ๑ ราย ...โดยมีรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ดังนี้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป ๒ ตำแหน่ง ๑. น.ส.วรัลภัทร สุทธิวารี /ร.ร.บ้านสระใหญ่ ๒. น.ส.นภาลัย พรมสอน/ร.ร.บ้านเกษมสุข... วิชาเอกสังคมศึกษา ๔ ตำแหน่ง ๑ . นางศิริพร ภูพาดแร่ /ร.ร.วัดวรุณดิตถาราม ๒. นายทรงวุฒิ เดชมาลา/ ร.ร.บ้านหนองบัว ๓.น.ส.พรรณทิพา ดีหลาย/ร.ร.บ้านคลองพร้าว ๔.นายจักรวาฬ หร่องบุตรศรี /ร.ร.บ้านคลองเจ้า...อ่านต่อ
· prnews เมื่อ สิงหาคม 10 2015 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 589 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพฐ. ติดตามผลการบริหารจัดการตามจุดเน้น
วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕ข คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามจุดเน้น สพฐ.ระยะที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ นำโดย นายนริศว์ ปรารมย์ และ นายพลสินธุ์ พรหมมูล จากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. ได้มาติดตามผลการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.ตราด ตามจุดเน้นของ สพฐ. โดยมี น.ส.สุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ และบุคลากร สพป.ตราด ที่เกี่ยวข้อง ร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม ในประเด็นจุดเน้นด้านการพัฒนาผู้เรียน ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านการบริหารจัดการ ณ ห้องประชุมคามทะเล…ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ สิงหาคม 10 2015 · 0 ความเห็น · 477 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประกวดสาธยายธรรม โครงการ “ชวนน้องท่องพุทธวจน”
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมคามทะเล นายธนะชัย อุปริรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการประกวดโครงการ "ชวนน้องท่องพุทธวจน" ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนความสามารถเยาวชน ด้านการสาธยายพุทธวจน และเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชน ผู้ปกครอง คุณครู และประชาชนคนไทย หันมาสนใจ การนำพุทธวจน คำสอนจากพระโอษฐ์ของพระตถาคต มาเป็นเสาเขื่อน เสาหลักของจิตใจเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อเสริมสร้างศรัทธา ในองค์พระศาสดา และยังให้เกิดประโยชน์สุขของตนเอง ครอบครัว สังคม ตลอดจนประเทศชาติ...สำหรับการประกวดครั้งนี้เป็นรอบแรกระดับเขตพื้นที่ เพื่อคัดเลือกทีม ที่มีคะแนนสูงสุด ๑ ทีม เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาค โดยมีโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน ๓ ทีมด้วยกัน ได้แก่ ร.ร.บ้านเจียรพัฒนา/ร.ร.วัดวังฯ (กิ่ม บุญอยู่อุทิศ)/ร.ร.บ้านหนองบอน ผลการประกวด ร.ร.บ้านเจียรพัฒนา มีคะแนนสูงสุดได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันในระดับภาคต่อไป... …ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ สิงหาคม 10 2015 · 0 ความเห็น · 478 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ข้าราชการ สพป.ตราด ร่วมทำบุญและถวายเทียนจำนำพรรษา
วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นางอรุณวดี แสงภู่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน/นางวรรณา สุภาพุฒ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน เป็นตัวแทนข้าราชการ สพป.ตราด ร่วมทำบุญตักบาตรและฟังธรรมร่วมทำบุญตักบาตร ถวายเทียนจำนำพรรษาและฟังธรรมเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี ๒๕๕๘ ณ ศาลา การเปรียญวัดบางปรือ ต.ห้วงแร้ง อ.เมืองตราด โดยมี นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา พร้อมด้วยนางอุบลรัตน์ ธีรจันทรางกูร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด และพุทธศาสนิกชนชาวตราดร่วมทำบุญเป็นจำนวนมาก …ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ สิงหาคม 10 2015 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 520 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ร่วมเป็นคณะทำงานวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานสภานักเรียน
นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะทำงานวิจัยการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารงานสภานักเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพการจัดและส่งเสริมการจัดกิจกรรม หลักเกณฑ์ รูปแบบและกระบวนการประกวดและคัดเลือก ความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่องานสภานักเรียนของ สพฐ. ที่ปรากฏในปัจจุบัน เพื่อดำเนินการปรับปรุง พัฒนาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนให้มีสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่แท้จริงและส่งผลต่อการพัฒนาสังคมไทย ในโอกาสนี้ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมงานวิจัย ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมชาร์-ลอง บูทรีค จ.กาฬสินธุ์ โดยมี สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ เป็นผู้ประสานงานในการดำเนินการวิจัยเรื่องดังกล่าว…ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ สิงหาคม 10 2015 · 0 ความเห็น · 507 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายในเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 2

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.10 วินาที 842,658 ผู้เข้าเยี่ยมชม