ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนผังอาคาร สพป.ตราด
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือสำหรับประชาชน สพป.ตราด
คู่มือบริการขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ก.ย. 61)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (4 ก.ย. 61)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลางและคุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ (รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน) ปีงบประมาณ 2561 (21 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (20 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (29 ม.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (23 พ.ย. 60)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
ประกาศ สพป.ตราด
มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ สพป.ตราด
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม สพป.ตราด
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่างๆ

ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นางลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการปฐมนิเทศ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ณ ห้องประชุมคามทะเล ในวิชาเอก ดังนี้ ภาษาอังกฤษ ๑ ตำแหน่ง (ร.ร.บ้านเกษมสุข)วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๔ ตำแหน่ง (ร.ร.อนุบาลวัดคลองใหญ่/บ้านคลองเจ้า/อนุบาลเกาะกูด/บ้านเกาะหมาก) สังคมศึกษา ๒ ตำแหน่ง(บ้านโป่ง/บ้านเจียรพัฒนา) ศิลปะ ๒ ตำแหน่ง (อนุบาลวัดคลองใหญ่/บ้านไม้รูด) เทคโนโลยีทางการศึกษา ๒ ตำแหน่ง (อนุบาลวัดคลองใหญ่/เพียงหลวง๖ฯ) ประถมศึกษา ๙ ตำแหน่ง (คลองขวาง/บ้านเกษมสุข/บ้านดอนสูง/บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล/บ้านหนองบอน/บ้านคลองพร้าว/บ้านคลองประทุน/วัดท่าโสม/อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์) ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ๙ ตำแหน่ง (ร.ร.วัดตาพลาย/บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล/เพียงหลวง ๖ฯ/บ้านหนองม่วง/บ้านคลองพร้าว(๒ ตำแหน่ง)/วัดวัชคามคชทวีป/บ้านคลองประทุน/บ้านคลองมะขาม) รวม ๓๐ ตำแหน่ง มารายงานตัว ๒๙ ราย สละสิทธิ์ ๑ ราย (วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา ..(ภาพ/ข่าว :ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 16 2015 · 0 ความเห็น · 455 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพฐ.ติดตามโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะทำงาน สพฐ.ติดตามผลการดำเนินงานโครงการปฏิรูปการเรียนรู้สู่ผู้เรียน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดและโรงเรียนในโครงการ โดยมีประเด็นการติดตามเกี่ยวกับ ข้อมูลทั่วไป ตัวชี้วัดความสำเร็จ การสื่อสารเทคโนโลยี การดำเนินการสู่ความสำเร็จ การเปลี่ยนแปลง ความก้าวหน้าที่เกิดขึ้น รวมถึงปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ โดยมี นางลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้บริหารและครูโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ร่วมประชุมให้ข้อมูลในการติดตาม ณ ห้องประชุมคามทะเล...(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 16 2015 · 0 ความเห็น · 485 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ร่วมงานรัฐพิธี...วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ตัวแทนข้าราชการ สพป.ตราด (กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาและหน่วยตรวจสอบภายใน) ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด โดยมี นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี...(ภาพ-วรพจน์ วิสุทธิแพทย์ /ข่าว-ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 12 2015 · 0 ความเห็น · 510 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา จัดอบรมการใช้โปรแกรม Google Apps For Education
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Google Apps For Education เพื่อการเรียนการสอน ของข้าราชการครูโรงเรียนใน อ.แหลมงอบ ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด ซึ่งศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาบางใหญ่และศูนย์เครือข่ายสถานศึกษากระโจมไฟ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนได้เรียนรู้และบูรณาการการเรียนการสอนด้วย ICT เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกระบวนการวางแผน จัดการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูล และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยจัดอบรมหลักสูตรโปรแกรม Google Apps For Education ซึ่งมีเครื่องมือต่าง ๆ ที่เป็นแบบระบบเปิดในการทำงานร่วมกันสำหรับครู นักเรียนนักศึกษา ชั้นเรียน และสมาชิกในครอบครัว เช่น อีเมล (Gmail), เอกสาร (Docs), ปฏิทิน (Calendar) และ Groups ที่ใช้สำหรับในการเรียนการศึกษา สามารถใช้แอพต่าง ๆ เช่น Gmail ในการติดต่อสื่อสาร และการเรียนการสอน ทำให้ครูติดตามนักเรียนได้ใกล้ชิดมากขึ้น นอกจากนี้ยังประหยัดเวลา จัดระเบียบการเรียนการสอน และปรับปรุงการสื่อสารกับนักเรียนได้ดีขึ้นกว่าเดิม...(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 12 2015 · 0 ความเห็น · 517 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดอบรมพัฒนาครูแนะแนว
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูแนะแนว ตามโครงการ พัฒนาความเข้มแข็งงานแนะแนวในสถานศึกษา เพื่อก้าวสู่โลกการศึกษาและอาชีพ พร้อมรับการเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนโรงเรียนวัดเนินทราย ซึ่ง สพป.ตราดจัดขึ้น เพื่อสนับสนุนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ให้เพิ่มสัดส่วนการเรียนต่อสายอาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนในสถานประกอบการและตลาดแรงงานในอนาคต และการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี ๒๕๕๘ ...อ่านต่อ
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 12 2015 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 505 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
อบรม..การทำทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ และเลื่อนขั้นเงินเดือน อิเล็กทรอนิกส์ (รุ่นที่ ๓)
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ ก.พ.๗ (ก.ค.ศ.๑๖) และการเลื่อนเงินเดือน (CMSS-OTCSC) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สังกัด สพป.ตราด ณ ห้องประชุมคามทะเล ซึ่ง สพป.ตราด โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลจัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ (ก.ค.ศ.๑๖) และการเลื่อนเงินเดือน (CMSS-OTCSC) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างงานเงินเดือนไปยังงานทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ (ก.ค.ศ.๑๖) ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถทำนิติกรรมหรือจัดพิมพ์เพื่อรับรองสถานะส่วนบุคคล ณ สถานศึกษาได้โดยไม่ต้องผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกำหนดการอบรมเป็น ๓ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน สำหรับการอบรมครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ ๒ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติฯ จากโรงเรียนใน อ.บ่อไร่ อ.แหลมงอบ อ.เกาะกูด และ อ.เกาะช้าง จำนวน ๔๐ คน...(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 12 2015 · 0 ความเห็น · 524 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมเสนอและแสดงความคิดเห็น เวที “เสียงประชาชนคนตราด”
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยประธานและเลขาศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา อ.เมืองตราด/อ.เขาสมิง/อ.แหลมงอบ/อ.คลองใหญ่/อ.บ่อไร่ และผู้อำนวยการโรงเรียนใน อ.เมืองตราด ร่วมเสนอและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดตราดและการปฏิรูปประเทศ ในกิจกรรม “เวทีเสียงประชาชนคนตราด” ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนสภาปฏิรูปแห่งชาติ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมเลียดประถม โดยมี นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผวจ.ตราด นายกิตติ โกสินสกุล สมาชิกสภาปฏิรูปจังหวัดตราด นายสุพจน์ เลียดประถม อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดตราด ร่วมเป็นวิทยากร มีนายประพจน์ ภู่ทองคำ ดำเนินรายการ มีประชาชนชาวตราดหลากหลายสาขาอาชีพ รวมทั้งเยาวชนกว่า ๓๐๐ คน เข้าร่วมเวทีดังกล่าว โดยมีการบันทึกเทปรายการโทรทัศน์เพื่อออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ หรือ NBT ในคืนวันอาทิตย์ที่ ๑๒ ก.ค.๕๘ เวลา ๒๐.๓๐-๒๒.๐๐ น. ซึ่งมีประเด็นเสนอที่น่าสนใจ อาทิ การแก้ไขปัญหาเรือประมงทะเล การปฏิรูปการเมือง...(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 12 2015 · 0 ความเห็น · 474 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีเปิด-ปิดกีฬานักเรียน จ.ตราด ประจำปี ๒๕๕๘
วันที่ ๙ และ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ที่ห้องประชุมทับทิมสยาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดตราด ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งจังหวัดตราดร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด โดยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด กำหนดจัดการแข่งขันนักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดตราด ระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดตราด มีประเภทกีฬาที่แข่งขัน จำนวน ๑๒ ชนิดกีฬา และ สพป.ตราด ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดตราดให้มีหน้าที่ในการดูแลและกำหนดสถานที่จัดพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันฯ จึงจัดประชุมคณะกรรมการจากสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมปรึกษาหารือ ระดมความคิด ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการกำหนดรูปแบบการจัดพิธีเปิด-ปิดการแข่งขันเพื่อความสวยงาม และยิ่งใหญ่ ตระการตา...(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)

· prnews เมื่อ กรกฎาคม 12 2015 · 0 ความเห็น · 497 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
อบรม...ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
วันที่ ๙ กรกฎาคม๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด อำเภอเมือง จังหวัดตราด ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อใช้ในการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตราด ปี ๒๕๕๘ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยลูกเสือ จำนวน ๑๒๐ คน จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน ๑๕ โรงเรียน มีวิทยากรจากคณะลูกเสือและครูในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต ๑๗ มาให้ความรู้...อ่านต่อ
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 12 2015 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 508 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายในเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 2

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.06 วินาที 820,999 ผู้เข้าเยี่ยมชม