ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
ผังองค์กร
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
โรงเรียนคลองขวาง
โรงเรียนบ้านดอนสูง
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

หน่วยงานต่างๆ

สพป.ตราด สร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษา พัฒนาสู่อาเซียน : Spirit of ASEAN
วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน : Spirit of ASEAN โดยใช้ศูนย์อาเซียนศึกษาเป็นฐาน ณ ห้องประชุมคามทะเล โดยมีประธานศูนย์อาเซียนศึกษาต้นแบบ (โรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง) ประธานศูนย์และครูผู้รับผิดชอบศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอ และ ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนต้นแบบศูนย์อาเซียนศึกษา และศูนย์อาเซียนศึกษาอำเภอ อาทิ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเกี่ยวกับอาเซียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่ครอบคลุมทั้ง ๓ เสาหลักฯ และสอดคล้องกับ ASEAN Curriculum Sourcebook การจัดกิจกรรมวันอาเซียน สัปดาห์อาเซียน การส่งเสริมให้บุคลากรเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดฝึกใช้ภาษาอังกฤษ ภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อการสื่อสารฯ...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 07 2015 · 0 ความเห็น · 404 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ตรวจเยี่ยมโรงเรียนติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้น “โรงเรียนคุณภาพ ๙ ดี”
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ออกตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อสร้างขวัญ กำลังใจแก่ครูและนักเรียน และรับทราบปัญหา อุปสรรคการจัดการศึกษา รวมถึงติดตามการดำเนินการตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา “โรงเรียนคุณภาพ ๙ ดี” ณ โรงเรียนวัดแหลมมะขาม (กัลยาณกิตติวิทยา) และโรงเรียนวัดแหลมมะขาม สาขาบ้านแหลมทองหลาง โดยมี นายชยานนท์ มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมมะขามฯ และสาขาบ้านแหลมทองหลาง ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม และบริบทของโรงเรียน...(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ มิถุนายน 04 2015 · 0 ความเห็น · 406 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ประชุมคณะกรรมการลูกเสือ มุ่งขับเคลื่อนกิจการลูกเสือให้มั่นคง เจริญก้าวหน้า
วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการลูกเสือจังหวัดตราด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจการลูกเสือของจังหวัดตราดเป็นไป ตามหลักการ และเหตุผลของกิจการลูกเสือและมีความมั่นคง เจริญก้าวหน้า โดยมีคณะกรรมการ ลูกเสือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม และนายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการในการประชุม ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานกิจการลูกเสือของจังหวัดตราด ในปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ที่ผ่านมา รวมทั้งเป็นการพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการกิจกรรม โครงการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ที่ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการลูกเสือจังหวัด อาทิ โครงการอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญ โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี โครงการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน โครงการอบรมนายหมู่ลูกเสือสำหรับโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา...(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ มิถุนายน 04 2015 · 0 ความเห็น · 388 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดอบรมพัฒนาผู้ดูแลเว็บไซต์สถานศึกษา รุ่นที่ ๑
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการอบรมการดำเนินงานโครงการพัฒนา ปรับปรุง ดูแล เว็บไซต์สถานศึกษาและอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในสังกัด รุ่นที่ ๑ ณ ห้องประชุมคามทะเล ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพป.ตราด จัดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย โดยจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ เพื่อการเผยแพร่ผลงาน และการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม การจัดทำ web site ของโรงเรียน และโรงเรียนขนาดเล็กที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ต้องมีความรู้เรื่องการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม...อ่านต่อ
· prnews เมื่อ มิถุนายน 04 2015 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 396 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
รับเสด็จ...องค์ประธาน TO BE NUMBER ONE
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมรับเสด็จและร่วมกิจกรรมกับองค์ประธาน TO BE NUMBER ONE ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการเสด็จเยี่ยมสมาชิก และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดตราด ณ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม อ.เขาสมิง จ.ตราด...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 364 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ร่วมงาน “จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน” การอำลาชีวิตราชการของ ผอ.ร.ร.บ้านอ่างกะป่อง
วันที่ ๒๘ พฤษาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดงาน "จากใจถึงใจ ด้วยสายใยที่ผูกพัน" ในโอกาสอำลาชีวิตราชการของ นางพฤดี สถิตย์เสถียร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไป เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ แสดงออกถึงความรัก ความผูกพัน โดยมี ผู้บริหาร สพป.ตราด ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษา สพป.ตราด ร่วมงานอย่างคับคั่ง ณ โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 492 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ชลบุรี เขต ๒ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ สพป.ตราด
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด คณะผู้บริหารและบุคลากร สพป.ตราด ให้การต้อนรับ นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ และคณะข้าราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของ สพป.ตราด ณ ห้องประชุมคามทะเล... (ภาพ/จิราพร ทองภักดี...ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 396 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.ตราด เยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณี”
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณี” ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่จ.ตราด ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของประวัติในการทำเหมืองพลอยที่สูญหายไปแล้ว ภายในพิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งเสมือนจริงในอิริยาบถต่างๆ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการหาพลอยและขั้นตอนต่างๆ ในการทำเหมืองพลอย การคัดพลอย การเผาพลอยอันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพลอย จนถึงการเจียระไนพลอย โดยแต่ละมุมจะมีภาพประกอบและคำบรรยายให้ความรู้ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวเข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ ผอ.สพป.ตราด และคณะได้มอบเงินสนับสนุนพิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณี ให้กับ นายมนตรี จำปาเงิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย ซึ่งให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในครั้งนี้...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 409 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ลงพื้นที่ประชุมสัญจร อ.บ่อไร่ จ.ตราด
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ตราด คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ อ.บ่อไร่ ประชุมสัญจรร่วมกับโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาพลอยงาม (ร.ร.อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์/ร.ร.บ้านมะนาว/ร.ร.ชุมชนวัดบ่อไร่/ร.ร.บ้านจัดสรร/ร.ร.บ้านปะอา/ร.ร.บ้านตางาม/ร.ร.ชุมชนบ้านตากแว้ง) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา “โรงเรียนคุณภาพ ๙ ดี” และผลการดำเนินงานที่สัมพันธ์กับจุดเน้นของ สพฐ ปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ ในโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและบริหารจัดการตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ ๙ ดี ของ ร.ร.บ้านจัดสรร/ร.ร.บ้านปะอา/ร.ร.ชุมชนบ้านตากแว้ง ในการประชุมสัญจรครั้งนี้ด้วย...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 427 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
ภารกิจผู้บริหาร
เว็บไซต์กลุ่มงานภายในเข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2017 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.06 วินาที 648,087 ผู้เข้าเยี่ยมชม