ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
ผังองค์กร
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
โรงเรียนคลองขวาง
โรงเรียนบ้านดอนสูง(1)
โรงเรียนบ้านดอนสูง(2)
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

หน่วยงานต่างๆ

ตรวจเยี่ยม...โรงเรียนรับการประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนวิถีพุทธ
วันที่ ๒๒-๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมและประเมินเชิงประจักษณ์ ร.ร.บ้านคลองมะนาว และ ร.ร.วัดหนองเสม็ด ในโอกาสผ่านการคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธทั่วประเทศ ๔๐ แห่ง เพื่อคัดเลือกเป็นโรงเรียน วิถีพุทธพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๘ ให้ได้รับรางวัลระดับสูงสุดคือ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนวิถีพุทธให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มีคุณค่า สมควรเป็นตัวอย่างและแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาอื่น ในโอกาสนี้ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด และ นางลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด ได้ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร.ร.บ้านคลองมะนาว และ ร.ร.บ้านหนองเสม็ด ในการรับการประเมินเชิงประจักษ์....ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 03 2015 · 0 ความเห็น · 471 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก…ที่มีผลงานเชิงประจักษ์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลงานเชิงประจักษ์ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สพป.ตราด เพื่อคัดเลือกเข้าสู่ระดับภูมิภาค ตามประกาศ สพฐ. เรื่องการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อยกย่องประกาศเกียรติคุณ สร้างขวัญกำลังใจแก่โรงเรียนขนาดเล็กที่ปฏิบัติงานได้ประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ และเพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนขนาดเล็กอื่น ๆ โดยกำหนดรางวัลเป็น ๒ ระดับ ดังนี้ ๑ รางวัลสุดยอดโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ จำนวน ๑๖ รางวัล ๒.รางวัลดีเด่น โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับภูมิภาค จำนวน ๖๔ รางวัล โรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกอันดับ ๑ ...ได้แก่ ร.ร.วัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) อันดับ ๒ ร.ร.วัดท่าหาด อันดับ ๓ ร.ร.บ้านเปร็ดใน ....ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 03 2015 · 0 ความเห็น · 407 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.เพียงหลวง ๖
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างอาคารเรียน ร.ร.เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อ.บ่อไร่ จ.ตราด ซึ่งได้รับงบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการอาคาร ๑๐๕/๒๙ วงเงิน ๓,๔๘๓,๑๐๐ บาท ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ โดยมี น.ส.สมใจ สุภัคพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับและนำตรวจเยี่ยม บริเวณก่อสร้าง และพบปะกับผู้บริหารสถานศึกษา อ.บ่อไร่ ในโอกาสเป็นประธานเปิด ห้องสมุดเคลื่อนที่พี่สอนน้อง ณ ร.ร.เพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี....ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 03 2015 · 0 ความเห็น · 405 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ร.ร.เพียงหลวง ๖ ฯ เปิด “โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่พี่สอนน้อง” รับการประเมิน Shift & Share
วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิด “โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่พี่สอนน้อง” และเป็นกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี อ.บ่อไร่ จ.ตราด ในโอกาสรับการประเมินตามโครงการส่งเสริมพัฒนาเพื่อเสริมสร้างพลังพฤติกรรมเชิงบวกคนวัยทีน สร้างปาฏิหาริย์แห่งชีวิต สู่การให้เพื่อสังคม ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ตามกรอบแนวคิดพัฒนาเพื่อการแบ่งปันทิ่ยิ่งใหญ่ (Shift & Share) ซึ่งเป็นโครงการในพระดำริของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่มุ่งส่งเสริมสนับสนุนและเปิดโอกาสให้เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเอง ส่งเสริมและสนับสนุนเด็กให้ได้รับโอกาสและมีพื้นที่ในการแสดงออกตามความสามารถที่ตนเองสนใจได้อย่างเหมาะสมกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลง ภายใต้กรอบวัฒนธรรมอันดีงามของชุมชน รวมทั้งยังเป็นการจุดประกายให้มีการพัฒนาทักษะ เพื่อนำไปสู่ศักยภาพที่สูงขึ้น เกิดการรวมกลุ่มและสรรค์สร้างประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม...อ่านต่อ
· prnews เมื่อ มิถุนายน 23 2015 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 431 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดอบรมให้ความรู้การดูแล ซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญานดาวเทียม
วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการ ดูแล ซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญานดาวเทียม ตามโครงการพัฒนา ปรับปรุง ดูแล เว็บไซต์สถานศึกษาและอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในสังกัด รุ่นที่ ๔ ณ ห้องประชุมคามทะเล ซึ่ง สพป.ตราด จัดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศการจัดทำ web site และการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม ซึ่งในรุ่นนี้เป็นการอบรมครูที่ดูแลระบบ Dltv (ทางไกลผ่านดาวเทียม ไกลกังวล) ในโรงเรียน ๕๒ โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานในการติดตั้ง ดูแลและซ่อมบำรุง อุปกรณ์รับสัญญานดาวเทียมระบบ Dltv ได้เป็นอย่างดี ....(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ มิถุนายน 23 2015 · 0 ความเห็น · 443 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตเสริมสร้างความปลอดภัยทางน้ำและการเอาชีวิตรอดให้นักเรียนในสังกัด
วันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ สพป.ตราด โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต เสริมสร้างความปลอดภัยทางน้ำและการเอาชีวิตรอด ณ สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลบ่อพลอย อ.บ่อไร่ จ.ตราด วัตถุประสงค์เพื่อฝึกหัด ให้นักเรียนที่ว่ายน้ำไม่เป็น สามารถว่ายน้ำเป็นและเอาตัวรอดเมื่อประสบเหตุทางน้ำ ตลอดจนรู้จักวิธีช่วยเหลือผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกวิธี โดยนายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด ได้มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ ลีลาทรัพย์เลิศ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้น ป.๑-ป.๓ จาก ร.ร.บ้านหนองบัว/ร.ร.วัดตาพลาย/ร.ร.บ้านหนองบอน/ร.ร.วัดช้างทูน/ร.ร.คีรีศรีสาครวิทยา/ร.ร.อัมพรจินตกานนท์/ร.ร.ชุมชนวัดบ่อไร่/ร.ร.อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ คน โดยมี นายฉัตรชัย ตรีสุคนธ์ อดีตรองผู้อำนวยการ ร.ร.บ่อไร่วิทยาคม คณะครูจาก ร.ร.บ่อไร่วิทยาคม ร.ร.บ้านตากแว้ง และเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำเทศบาล ต.บ่อพลอย เป็นวิทยากรฝึกสอนว่ายน้ำให้กับเด็ก ๆ ....(ภาพ:กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา / ข่าว:ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ มิถุนายน 23 2015 · 0 ความเห็น · 821 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
คณะ ก.ต.ป.น. สพป.ตราด ตรวจเยี่ยมโรงเรียนคุณภาพ ๙ ดี พื้นที่ อ.เขาสมิง
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ น.ส.สุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและบริหารจัดการตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพ ๙ ดี ณ โรงเรียนวัดท่าโสม/โรงเรีบยวัดสลัก/โรงเรียนบ้านอ่างกะป่อง ในการลงพื้นที่ประชุมสัญจรที่ อ.เขาสมิง จ.ตราด ....(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ มิถุนายน 23 2015 · 0 ความเห็น · 399 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ก.ต.ป.น. ประชุมสัญจร ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ ๙ ดี ศูนย์ฯ แสนโสม
วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สพป.ตราด นำโดย น.ส.สุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด ลงพื้นที่ อ.เขาสมิง ประชุมสัญจรร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแสนโสม ซึ่งประกอบด้วย ร.ร.ชุมชนวัดแสนตุ้ง/ร.ร.วัดท่าโสม/ร.ร.วัดพนมพริก/ร.ร.บ้านคลองศอก/ร.ร.วัดสลัก/ร.ร.วัดท่าหาด/ร.ร.บ้านอ่างกะป่อง/ร.ร.อนุบาลสว่างไสว เพื่อติดตามการดำเนินงานและผลการดำเนินงานตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนคุณภาพ ๙ ดี โดยก่อนการประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ได้เยี่ยมชมนิทรรศการ การสาธิต เผยแพร่แสดงผลงานกิจกรรมที่ดี และโครงการเด่น ของแต่ละโรงเรียนซึ่งนำมาแสดงให้คณะกรรมการได้ชมอย่างหลากหลาย...อ่านต่อ
· prnews เมื่อ มิถุนายน 20 2015 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 446 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบาย “โรงเรียนคุณภาพ ๙ ดี ที่ตะวันออกไกล (ตราด)”
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายโรงเรียนคุณภาพ ๙ ดี ที่ตะวันออกไกล (ตราด) ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นำโดย นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีนโยบายให้จัดขึ้น เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยนำนโยบายการศึกษาในทศวรรษที่สอง นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และจุดเน้นสำหรับการขับเคลื่อนนโยบาย ๓ จุดเน้น คือ จุดเน้น ด้านการพัฒนาผู้เรียน ด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา และด้านการบริหารจัดการ มากำหนดเป็นนโยบายโรงเรียนคุณภาพ ๙ ดี ของ สพป.ตราด ประกอบด้วย ดี ๑ โรงเรียนน่าอยู่ ดี ๒ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ ดี ๓ ใส่ใจยกระดับผลสัมฤทธิ์ ดี ๔ พิชิตระบบนิเทสครู ดี ๕ เชิดชูคุณธรรม ดี ๖ ร่วมกิจกรรมการแข่งขัน ดี ๗ มุ่งมั่นสู่ประชาคมอาเซียน ดี ๘ โรงเรียนมีระบบประกัน ดี ๙ ครบครันความร่วมมือ...อ่านต่อ
· prnews เมื่อ มิถุนายน 20 2015 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 521 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
ภารกิจผู้บริหาร
เว็บไซต์กลุ่มงานภายในเข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.10 วินาที 691,334 ผู้เข้าเยี่ยมชม