ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือสำหรับประชาชน สพป.ตราด
คู่มือบริการขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (29 ม.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (23 พ.ย. 60)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
ประกาศ สพป.ตราด
มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ สพป.ตราด
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม สพป.ตราด
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่างๆ

ก.ต.ป.น. ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) และคณะศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอน ในชั้นเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สภาพแวดล้อม การบริหารจัดการ ของ ร.ร.บ้านนาเกลือ และ ร.ร.บ้านคลองประทุน ในโอกาสลงพื้นที่ประชุมสัญจร คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ณ ร.ร. คิรีวิหาร (สมเด็จเพระวันรัตอุปถัมภ์) ...ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 19 2015 · 0 ความเห็น · 579 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ก.ต.ป.น. สัญจร ติดตามการการดำเนินงาน “โรงเรียนคุณภาพ ๙ ดี” ศูนย์ทิวบรรทัด
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ตราด คณะกรรมการฯ ก.ต.ป.น. และศึกษานิเทศก์ ประชุมสัญจรและตรวจเยี่ยมโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทิวบรรทัด ณ ร.ร.วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) เพื่อติดตามการดำเนินงานตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา “โรงเรียนคุณภาพ ๙ ดี” และการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายทิวบรรทัด ประกอบด้วย (ร.ร.บ้านนาเกลือ/ร.ร.วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์)/ร.ร.วัดตะกาง/ร.ร.บ้านคลองประทุน/ร.ร.วัดสะพานหิน/ร.ร.วัดแหลมกลัด) ..อ่านต่อ
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 19 2015 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 432 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ศูนย์ฯ ทศพล อบรมการจัดการเรียนรู้ BBL & ค่านิยม ๑๒ ประการ
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานและบรรยายพิเศษในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ BBL และพัฒนาค่านิยม ๑๒ ประการ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาทศพล ณ ศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนโรงเรียนวัดเนินทราย ซึ่งจัดขึ้นเพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ BBL และการส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะตามค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้นและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของศูนย์เครือข่ายให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีครูผู้สอนจากโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายทศพล จำนวน ๖ โรงเรียน (ร.ร.ชุมชนวัดท่าพริก/ร.ร.วัดวรุณดิตถาราม/ร.ร.คลองขวาง/ร.ร.บ้านทุ่งไก่ดัก/ร.ร.บ้านโพรงตะเฆ่/ร.ร.วัดวิเวกวราราม) และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน เข้าร่วมอบรมผ่าน VDO โดยอาจารย์พรพิไล เลิศวิชา และวิทยากรผู้ช่วย...ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 19 2015 · 0 ความเห็น · 412 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพฐ.ประเมินเชิงประจักษ์ ร.ร.วัดบางปิดล่าง โรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผอ.สพป.ระยอง เขต ๑ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๕๘ โซนภูมิภาค ภาคกลาง โซนที่ ๓ พร้อมคณะ เข้าประเมินเชิงประจักษ์โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) สังกัด สพป.ตราด ซึ่งเป็น ๑ ใน ๕ โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจากการแสดงและนำเสนอผลงานโรงเรียนขนาดเล็ก ระดับโซนภูมิภาค ภาคกลาง โซนที่ ๓ (ขั้นตอนที่ ๑) เพื่อดำเนินการประเมินเชิงประจักษ์และคัดเลือก ๑ โรงเรียนเป็นตัวแทนสุดยอดโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ระดับประเทศ เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กให้เป็นโรงเรียนของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป...ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 19 2015 · 0 ความเห็น · 428 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพฐ.ประเมินเชิงประจักษณ์ ร.ร.อนุบาลวัดคลองใหญ่ โรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the Best
วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ รับการประเมินเชิงประจักษ์จากคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี Best of the Best ของ สพฐ. นำโดย ว่าที่ ร้อยโท ดร.สุเวศ กลับศรี ประธานกรรมการ ในโอกาสที่โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบ ด้านสุขภาพ Best of the Best ของ สพฐ. โดยโรงเรียนได้นำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ด้านการพัฒนาสุขภาพนักเรียนตามแนวทางการดำเนินงานโครงการนักเรียนไทยสุขภาพดี โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเด็กไทยทำได้ ที่เน้นการวัดผลลัพธ์ทางสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียน ซึ่งเกิดจากการมีส่วนร่วมของนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนรวมทั้งผู้ปกครองและชุมชน และไดด้รับคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์และเครือข่ายเอกชนและชุมชนที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี...(ภาพ-ปชส.สพป.เพชรบุรี เขต ๑/ข่าว : ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 16 2015 · 0 ความเห็น · 605 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ร.ร.วัดท่าโสม รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทย
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) เข้ารับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี ๒๕๕๘ ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ โดยมี ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่ากระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี...(ภาพ-ร.ร.วัดท่าโสม/ข่าว-ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 16 2015 · 0 ความเห็น · 441 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
คุรุสภาฯ คัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นางลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม ประเด็นสำคัญของการประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ ของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด โดยมีครูผู้สอนที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัลครูผู้สอนดีเด่น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้ กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ได้แก่ นายบุรีรัตน์ สว่างศรี ร.ร.ชุมชนวัดบ่อไร่/กลุ่มสาระการงานอาชีพฯ ได้แก่ นางอาริสา พลอยงาม ร.ร.วัดบางปิดล่า/กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ได้แก่ นางนันทนา ใจสุทธิ ร.ร.คลองขวาง/กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ได้แก่ ว่าที่ร้อยตรีณเกณฑ์ ใจสุทธิ ร.ร.คลองขวาง/กลุ่มสาระปฐมวัย ได้แก่ นางวีระวรรณ ใหม่สุวรรณ ร.ร.วัดบางปิดล่าง/กลุ่มสาระสังคมฯ ได้แก่ นางเสาวนีย์ ลีฬหคุณากร ร.ร.วัดหนองเสม็ด...อ่านต่อ
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 16 2015 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 433 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
คุรุสภาสระแก้ว ๒ ศึกษาดูงานการบริหารงานคุรุสภาตราด
วันที่ ๑๕ กรกฎาคา ๒๕๕๘ นายบวร เทศารินทร์ (ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒) ประธานคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๒ นำคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต ๒ พร้อมเจ้าหน้าที่คุรุสภา เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารงานของคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมี น.ส.สุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด นางลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด ผอ.กลุ่มงานและข้าราชการ สพป.ตราด ให้การต้อนรับ ...(ภาพ/ข่าว : ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 16 2015 · 0 ความเห็น · 439 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่
วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นางลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการปฐมนิเทศ มอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการครูบรรจุใหม่ ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ณ ห้องประชุมคามทะเล ในวิชาเอก ดังนี้ ภาษาอังกฤษ ๑ ตำแหน่ง (ร.ร.บ้านเกษมสุข)วิทยาศาสตร์ทั่วไป ๔ ตำแหน่ง (ร.ร.อนุบาลวัดคลองใหญ่/บ้านคลองเจ้า/อนุบาลเกาะกูด/บ้านเกาะหมาก) สังคมศึกษา ๒ ตำแหน่ง(บ้านโป่ง/บ้านเจียรพัฒนา) ศิลปะ ๒ ตำแหน่ง (อนุบาลวัดคลองใหญ่/บ้านไม้รูด) เทคโนโลยีทางการศึกษา ๒ ตำแหน่ง (อนุบาลวัดคลองใหญ่/เพียงหลวง๖ฯ) ประถมศึกษา ๙ ตำแหน่ง (คลองขวาง/บ้านเกษมสุข/บ้านดอนสูง/บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล/บ้านหนองบอน/บ้านคลองพร้าว/บ้านคลองประทุน/วัดท่าโสม/อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์) ปฐมวัย/อนุบาลศึกษา ๙ ตำแหน่ง (ร.ร.วัดตาพลาย/บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล/เพียงหลวง ๖ฯ/บ้านหนองม่วง/บ้านคลองพร้าว(๒ ตำแหน่ง)/วัดวัชคามคชทวีป/บ้านคลองประทุน/บ้านคลองมะขาม) รวม ๓๐ ตำแหน่ง มารายงานตัว ๒๙ ราย สละสิทธิ์ ๑ ราย (วิชาเอกเทคโนโลยีทางการศึกษา ..(ภาพ/ข่าว :ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 16 2015 · 0 ความเห็น · 441 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายในเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.06 วินาที 781,824 ผู้เข้าเยี่ยมชม