ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
ผังองค์กร
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (29 ม.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (23 พ.ย. 60)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
โรงเรียนคลองขวาง
โรงเรียนบ้านดอนสูง(1)
โรงเรียนบ้านดอนสูง(2)
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

หน่วยงานต่างๆ

สพป.ตราด ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ ๒
วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะทำงานรับรองการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตามจุดเน้น สพฐ. ระยะที่ ๒ ประกอบด้วย รอง ผอ.สพป.ตราด ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บข้อมูล ร่วมประชุมเพื่อวางแผนและกลั่นกรองข้อมูลตามประเด็นการติดตาม ใน ๒ จุดเน้น ได้แก่ จุดเน้นด้านการพัฒนาผู้เรียน และจุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน จากคณะกรรมการติดตามของ สพฐ. ในวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมเพทา...ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 28 2015 · 0 ความเห็น · 428 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
พัฒนาครู...เตรียมพร้อมผู้เรียนสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA
วันที่ ๒๒-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สพป.ตราด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการยกระดับคุณภาพผู้เรียน สู่ความพร้อมในการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA)เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา เกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาผู้เรียน กระบวนการสอน ลักษณะของข้อสอบประเมินผล เพื่อเตรียมผู้เรียน ให้พร้อมเข้าสู่การประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (PISA 2015) โดยในวันที่ ๒๒ ก.ค.๕๘ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการรู้เรื่องคณิตศาสตร์ (Mathematical Literacy) และด้านการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) แก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ จำนวน ๒๙ คน ณ ห้องประชุมคามทะเล ...วันที่ ๒๓ ก.ค.๕๘ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ (Scientific Literacy) และด้านการแก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving) แก่ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒๙ คน ณ ห้องประชุมคามทะเล...อ่านต่อ
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 28 2015 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 447 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุม...ชี้แจงการจัดซื้อจ้างครุภัณฑ์ DLIT
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning information technology : DLIT) ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนโรงเรียนวัดเนินทราย เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่อพ่วง แก่ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดที่ได้รับงบประมาณรายการดังกล่าว จำนวน ๑๐๖ โรงเรียน….ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 28 2015 · 0 ความเห็น · 445 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุมผู้บริหาร สพป.ตราด
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สพป.ตราด (รอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม) ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามภารกิจของกลุ่มงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรคของการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง...ภกพ-ข่าว/ปชส.สพ
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 21 2015 · 0 ความเห็น · 411 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุมชี้แจงการขอรับเบี้ยหวัดบำนาญและสิทธิ...ผู้เกษียณฯ ปี ๕๘
วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ น.ส.สุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ สังกัด สพป.ตราด ซึ่งจะเกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เพื่อชี้แจงการกรอกแบบขอรับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ บำเหน็จดำรงชีพ การใช้สิทธิสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ที่จะได้รับหลังเกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด ซึ่งในปีนี้มีข้าราชการเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น ๖๐ ราย เป็นผู้บริหารสถานศึกษา ๙ ราย ข้าราชการครู ๔๖ ราย ศึกษานิเทศก์ ๓ ราย บุคลาการทางการศึกษา ๑ ราย และลูกจ้างประจำ ๑ ราย...ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 21 2015 · 0 ความเห็น · 440 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมแสดงความเสียใจและอาลัย..ผอ.สมชาติ ลอยสมุทร
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการ สพป.ตราด ร่วมวางพวงหรีดแสดงความเสียใจและอาลัยกับครอบครัว นายสมชาติ ลอยสมุทร ผู้อำนวยการ ร.ร.ชุมชนวัดอ่าวช่อ ที่ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็ง ณ วัดหนองคันทรง อ.เมืองตราด ซึ่งเจ้าภาพมีกำหนดสวดพระอภิธรรมทุกคืน ตั้งแต่วันที่ ๒๐-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๓๐ น. และกำหนดฌาปนกิจในวันเสาร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. ....ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 21 2015 · 0 ความเห็น · 461 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ร่วมงาน...ฌาปนกิจบิดา รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.ตราด ร่วมงานฌาปนกิจศพคุณพ่อไพฑูรย์ อุษณีพันธุ์ บิดานายเอกวัสส์ อุษณีพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ณ วัดหนองบัว อ.เมืองตราด โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๑ , เขต ๒ ,เขต ๓ และผู้บริหารสถานศึกษาจาก สพป.ชลบุรี เขต ๓ ร่วมงาน ...ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 21 2015 · 0 ความเห็น · 437 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ชลบุรี เขต ๓ ศึกษาดูงาน การบริหารจัดการ สพป.ตราด
วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และข้าราชการ สพป.ตราด ให้การต้อนรับ นายวิชัย พวงภาคีศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ ในโอกาสนำคณะข้าราชการ สพป.ชลบุรี เขต ๓ มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ ณ สพป.ตราด...ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 21 2015 · 0 ความเห็น · 490 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพม.๔๐ ศึกษาดูงาน สพป.ตราด
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๔๐ ซึ่งมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ....ภาพ-วราภรณ์ คณฑา/ข่าว-ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 21 2015 · 0 ความเห็น · 584 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายในเข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.07 วินาที 747,674 ผู้เข้าเยี่ยมชม