ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
ผังองค์กร
ติดต่อเรา
โครงสร้างการปฏิบัติงาน
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
สพป.ตราด
โรงเรียนคลองขวาง
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

หน่วยงานต่างๆ

สพป.ตราด อบรมพัฒนาครูผู้ดูแลเว็บไซต์สถานศึกษา รุ่นที่ ๓
วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการอบรม การดำเนินงานโครงการพัฒนา ปรับปรุง ดูแล เว็บไซต์สถานศึกษาและอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมของโรงเรียนในสังกัด รุ่นที่๓ ณ ห้องประชุมคามทะเล ซึ่ง สพป.ตราด จัดขึ้นเพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โดยจัดอบรมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ การจัดทำ web site และการดูแลรักษาอุปกรณ์ทางไกลผ่านดาวเทียม แบ่งเป็น หลักสูตรอบรมครูผู้ดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา EMIS (Education Management Information System) ของโรงเรียน จำนวน ๓ รุ่น และอบรมการจัดทำเว็บไซต์ในโรงเรียนให้แก่ครูที่ดูแลระบบ Dltv (ทางไกลผ่านดาวเทียม ไกลกังวล) ในโรงเรียน ๕๒ โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โดยครั้งนี้ เป็นการอบรมครูผู้ดูแลเว็บไซต์ รุ่นที่ ๓ จากโรงเรียนในเขต อ.แหลมงอบ อ.บ่อไร่ และ อ.คลองใหญ่ จำนวน ๔๕ คน...อ่านต่อ
· prnews เมื่อ มิถุนายน 15 2015 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 445 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพฐ.ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและจุดเน้น สพฐ. โรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด
วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามจุดเน้น สพฐ. นำโดย ดร.นริศว์ ปรารมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยเชิงประเมินฯ สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สตผ.) สพฐ. และ นายพลสินธุ์ พรหมมูล นักวิชาการศึกษา สตผ. ได้มาติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการและ สพฐ. ในสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านปะเดา และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๔ อ.บ่อไร่ จ.ตราด โดยมีประเด็นที่ติดตาม ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์-หน้าที่พลเมือง/การขับเคลื่อนค่านิยมหลัก ๑๒ ประการ/การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน สำหรับ ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๔๔ ได้ติดตามเพิ่มในประเด็นโครงการหลักสูตรสื่อมวลชนศึกษา และโครงการความเป็นพลเมืองดี โดยมี น.ส.สุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน/ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จาก สพป.ตราด ให้การต้อนรับ และร่วมลงพื้นที่เพื่อให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการติดตามฯ ของคณะผู้ตรวจในครั้งนี้...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 14 2015 · 0 ความเห็น · 620 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ตรวจเยี่ยม ร.ร.ไทยรัฐวิทยา ๔๔
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด พร้อมคณะข้าราชการ สพป.ตราด ตรวจเยี่ยม โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๔ อ.บ่อไร่ จ.ตราด โดยเยี่ยมชมการปลูกสวนปาล์มเพื่อสร้างรายได้ของโรงเรียน เยี่ยมชมกิจกรรมในชั้นเรียน พบปะพูดคุยกับผู้บริหารและครูผู้สอน เพื่อรับทราบข้อมูล และปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครู และนักเรียน รวมถึงให้คำแนะนำ แนวทางการดำเนินงานที่เป็นประโยชน์แก่โรงเรียนด้วย...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 14 2015 · 0 ความเห็น · 403 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ตรวจเยี่ยม ร.ร.วัดทองธรรมชาติ
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตรวจเยี่ยมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลของโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจแก่ครูและนักเรียน โดยได้สอบถามพูดคุยถึงข้อมูลปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ พร้อมทั้งให้ข้อแนะนำในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการและจัดการเรียนการสอน...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 11 2015 · 0 ความเห็น · 374 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ลงนามความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดร่วมประชุมและลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ระหว่างคณะสงฆ์ ฆราวาส ผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดตราด ณ ศาลาการเปรียญวัดหนองบัว ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตราด เป็นเจ้าภาพดำเนินการ ตามมติที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ทุกจังหวัดมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายในการทำนุบำรุงพุทธศาสนา สนับสนุน สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา เป็นคนดีมีคุณภาพ ห่างไกลจากอบายมุข และสามารถนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาไปใช้ในการดำรงชีวิตให้มีความพอเพียงและเป็นสุข โดยผู้ร่วมลงนามประกอบด้วย...อ่านต่อ
· prnews เมื่อ มิถุนายน 11 2015 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 416 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง”
วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง” ของจังหวัดตราด ซึ่งจัดขึ้นตามนโยบายคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ของรัฐบาล ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด โดยมีนายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานประกาศเจตนารมณ์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมพิธีกว่า 200 คน โดยมีการถ่ายทอดสดจากทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีนำประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง" พร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ...(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ มิถุนายน 11 2015 · 0 ความเห็น · 386 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด บรรจุและแต่งตั้ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการเลือกโรงเรียน และให้โอวาท ข้อแนะนำแนวทางการทำงานแก่ผู้ได้รับคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งได้ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาแล้ว และได้การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน ๓ ราย ได้แก่ นายนัฐพล นพเก้า รอง ผอ.ร.ร.บ้านฉางเกลือ น.ส.ณตา วรรณศิลป์ รอง ผอ.ร.ร.ชุมชนบ้านเขาสมิง น.ส.สุภัทรา วาที เป็น รอง ผอ.ร.ร.บ้านคลองจาก โดยมีผลตั้งแต่วันที่ ๙ มิ.ย.๕๘ เป็นต้นไป...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 11 2015 · 0 ความเห็น · 388 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมสัมมนา..พลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง (BBL) จบป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้
วันที่ ๖-๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผูู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นางลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการเขตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนจากโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด จำนวน ๑๖ คน เข้าร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ พลิกโฉมโรงเรียนตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง BBL (Brain-based Learning) ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ เมื่อเรียนจบ ป.๑ ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินให้เป็นรูปธรรม จุดภาคกลาง โดยมี นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานเปิดงาน ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี (ขอขอบคุณ : ภาพจาก Kan Buri สพป.กาญจนบุรี เขต ๑ )
· prnews เมื่อ มิถุนายน 07 2015 · 0 ความเห็น · 392 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สถานศึกษา สพป.ตราด ร่วมกิจกรรม “๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕๕๘”
วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดงาน “๗ มิถุนายน วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี ๒๕๕๘” ณ โรงเรียนอนุบาลตราด ซึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราดและ สพป.ตราด ร่วมกัน จัดขึ้น เพื่อเป็นขับเคลื่อนวาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์ ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้กำหนดให้วันที่ ๗ มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนแห่งชาติ และกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มการสหกรณ์ในโรงเรียน และพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติสู่การปฏิบัติ โดยจัดกิจกรรม ประกอบด้วย นิทรรศการโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ที่ประสบความสำเร็จ จำนวน ๘ โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดวรุณดิตถาราม โรงเรียนวัดวัง (กิ่ม บุญอยู่อุทิศ) โรงเรียนอัมพรจินตกานนท์ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๔ โรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด...อ่านต่อ
· prnews เมื่อ มิถุนายน 07 2015 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 391 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด

รอง ผอ.สพป.ตราด
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
ภารกิจผู้บริหาร
เว็บไซต์กลุ่มงานภายในเข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2017 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.08 วินาที 635,763 ผู้เข้าเยี่ยมชม