ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
ผังองค์กร
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
โรงเรียนคลองขวาง
โรงเรียนบ้านดอนสูง(1)
โรงเรียนบ้านดอนสูง(2)
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

หน่วยงานต่างๆ

สพป.ตราด กิจกรรมรณรณรงค์รักษาความสะอาดทั่วไทย (Big Cleaning Day)
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรณรงค์รักษาความสะอาดทั่วไทย (Big Cleaning Day) เก็บให้เกลี้ยง ไม่เลี้ยงยุงลาย ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดจัดขึ้น เพื่อสนับสนุนนโยบายตามข้อสั่งการของ พลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาดทั่วไทย (Big Cleaning Day) ในวันอนามัยสิ่งแวดล้อมไทย เพื่อให้บ้านเมืองมีความสะอาดสวยงาม ประกอบกับจังหวัดตราดมีนโยบาย ให้ทุกส่วนราชการได้เป็นแบบอย่างในเรื่องความสะอาด เพื่อร่วมรณรงค์ป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งจังหวัดตราดมีการแพร่ระบาดอยู่ในอันดับ ๒ ของประเทศ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อสนองนโยบายโรงเรียนคุณภาพ ๙ ดี (ดี ๑) ในเรื่องสถานที่ทำงานสะอาด สวยงาม น่าอยู่ น่าทำงาน โดยทุกคนพร้อมใจวางงานและร่วมกันทำความสะอาดโต๊ะทำงานและบริเวณรอบ ๆ สำนักงานฯ ให้สะอาด ปราศจากแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย.....ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 12 2015 · 0 ความเห็น · 416 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุมพิจารณาสรรหาและคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ”
วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาสรรหาและคัดเลือกโครงการ “ครูดีในดวงใจ” ครั้งที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเพทาย เพื่อพิจารณาคัดเลือกครูผู้สอนที่มีคุณสมบัติที่กำหนด สมควรยกย่องเชิดชูเกียรติ ซึ่งศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเสนอชื่อมาเพื่อพิจารณาคัดเลือก จำนวน ๖ ราย ได้แก่ ๑. ศูนย์ภัทรบูรพา...นางจตุพร ศรีสรวล ร.ร.อนุบาลวัดคลองใหญ่/นางสยาม รุ่งหิรัญวัฒน์ ร.ร.อนุบาลวัดคลองใหญ่ ๒. ศูนย์ทศพล...นางภัทรวรรณ อิ่มเสมอ ร.ร.คลองขวาง/นางวิภา วิจิตรสมบัติ ร.ร.ชุมชนวัดท่าพริกฯ /น.ส.ธีรพันธ์ อิ่มอุไร ร.ร.คลองขวาง และ ๓. ศูนย์บางใหญ่...นางวีรวรรณ ใหม่สุวรรณ ซึ่งที่ประชุมได้การพิจารณาคัดเลือก ๓ ราย เพื่อทำการประเมินเชิงประจักษ์และพิจารณาคัดเลือก “ครูดีในดวงใจ” ๑ ราย...(ภาพ-จิราพร ทองภักดี/ข่าว-ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 12 2015 · 0 ความเห็น · 450 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
อบรมครู...ทำหน้าที่การทำทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ และเลื่อนขั้นเงินเดือน อิเล็กทรอนิกส์ (รุ่นที่ ๑)
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ ก.พ.๗ (ก.ค.ศ.๑๖) และการเลื่อนเงินเดือน (CMSS-OTCSC) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สังกัด สพป.ตราด ณ ห้องประชุมคามทะเล ซึ่ง สพป.ตราด โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลจัดขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ (ก.ค.ศ.๑๖) และการเลื่อนเงินเดือน (CMSS-OTCSC) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างงานเงินเดือนไปยังงานทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ (ก.ค.ศ.๑๖) ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถทำนิติกรรมหรือจัดพิมพ์เพื่อรับรองสถานะส่วนบุคคล ณ สถานศึกษาได้โดยไม่ต้องผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยกำหนดการอบรมเป็น ๓ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน สำหรับการอบรมครั้งนี้ เป็นรุ่นที่ ๑ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนประวัติฯ จากโรงเรียนใน อ.เมืองตราด จำนวน ๓๖ คน...ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 08 2015 · 0 ความเห็น · 498 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติหน้าเสาธง สพป.ตราด
วันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นักเรียนและครูจากโรงเรียน ที่เข้าร่วมอบรมโครงการเสวนาเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียน ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมกับข้าราชการ สพป.ตราด โดยมี นายธนะชัย อุปริรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตราด และ นายรณกฤต ยอดศิริ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล แจ้งข่าวกิจกรรมที่สำคัญและควรทราบของ สพป.ตราด....ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 08 2015 · 0 ความเห็น · 428 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดอบรมเสวนาเพื่อพัฒนาความเข็มแข็งสภานักเรียน
วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเสวนาเพื่อพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียน ณ ห้องประชุมคามทะเล ซึ่ง สพป.ตราด จัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการประชาธิปไตย วิถีประชาธิปไตย การเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียน โดยใช้กระบวนการประชาธิปไตยเป็นวัฒนธรรมในการอยู่ร่วมกันในโรงเรียน เป็นกลไกในการดำเนินงาน ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม และส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ รวมถึงมีความเป็นพลเมืองที่ดี ของชาติ สามารถขับเคลื่อนการดำเนินการกิจกรรมสภานักเรียนได้อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม โดยตัวแทนสภานักเรียน โรงเรียนละ 2 คน และครูที่ปรึกษาสภานักเรียน โรงเรียนละ ๑ คน จำนวน ๓๒ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๑๑๖ คน เข้าร่วมอบรมฯ ในโอกาสนี้ได้มีการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ เด็กหญิงโสรยา แถวนาชุม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านดอนสูง....ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 08 2015 · 0 ความเห็น · 486 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประกาศผลการคัดเลือกศึกษานิเทศก์
อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพป.ตราด ได้แก่ นางจงกล ม่วงทิม ครู ร.ร.บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) และ นางสะใบแพร มากต่าย ครู ร.ร.บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล (วิชาเอกคณิตศาสตร์) ขอแสดงความยินดีและขอต้อนรับ สู่ สพป.ตราด ด้วยความยินดีเป็นอย่างยิ่ง...ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 08 2015 · 0 ความเห็น · 445 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
.สอบคัดเลือก..ศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด
วันที่ ๔ และ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ และให้กำลังใจแก่คณะกรรมการและผู้เข้าสอบ ณ ห้องประชุม สพป.ตราด ซึ่งมีผู้เข้าสอบ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นางจงกล ม่วงทิม ครู ร.ร.บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล (วิชาเอกภาษาอังกฤษ) และ นางสะใบแพร มากต่าย ครู ร.ร. บ้านป้องกันตนเองด่านชุมพล (วิชาเอกคณิตศาสตร์) ...ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 06 2015 · 0 ความเห็น · 441 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ประสานความร่วมมือระหว่างบ้าน โรงเรียน ร่วมพัฒนาเด็กปฐมวัยตามค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเสริมคุณลักษณะเด็กปฐมวัย ตามค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยการประสานความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียน ณ ห้องอาคารบัวเผื่อน ร.ร.อนุบาลตราด ซึ่ง สพป.ตราด โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาจัดขึ้น เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจในการสร้างความตระหนัก เห็นคุณค่าและความสำคัญ ของการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามหลักการอบรมเลี้ยงดูที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ และประสานความร่วมมือกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กปฐมวัยให้สามารถเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่สอดคล้องกับค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ โดยมีครูผู้สอนระดับปฐมวัยจากโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด จำนวน ๑๐๗ โรงเรียน ร.ร.วัดคลองสน สังกัด สพม.เขต ๑๗ และนักศึกษาจากวิทยาลัยชุมชนตราดวมทั้งสิ้น ๒๑๓ คน เข้าร่วมอบรม...ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 06 2015 · 0 ความเห็น · 454 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
กรมอนามัย ติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส
วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด และ รอง ผอ.สพป.ตราด ให้การต้อนรับและประชุมปรึกษาหารือร่วมกับศูนย์อนามัยที่ ๓ กรมอนามัย ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบเด็กไทยแก้มใส ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเด็กไทยแก้มใส เพื่อเจริญรอยตามพระยุคลบาท สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยการน้อมนำรูปแบบที่ดีด้านอาหาร ด้านโภชนาการและสุขภาพ สู่การปฏิบัติในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ...เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะแนะให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด จำนวน ๓ โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้แก่ ร.ร.บ้านเนินตะบก/ร.ร.ชุมชนวัดบางกระดาน/ร.ร.บ้านเนินตะบก และ ร.ร.บ้านหาดเล็ก เพื่อดูความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการฯ...ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ กรกฎาคม 06 2015 · 0 ความเห็น · 551 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
ภารกิจผู้บริหาร
เว็บไซต์กลุ่มงานภายในเข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 2

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.06 วินาที 706,361 ผู้เข้าเยี่ยมชม