เมนูหลัก
หน้าหลัก
นโยบายการศึกษา รมว.ศธ.
วิสัยทัศน์,พันธกิจ
ผู้บริหารเขตพื้นที่
กศจ.ตราด
ก.ต.ป.น.เขตพื้นที่การศึกษา
คุรุสภาเขตพื้นที่
กลุ่ม/หน่วย/บุคลากร
ดาวน์โหลดเอกสาร
ช่องทางการติดต่อ
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
ดาวน์โหลดล่าสุด
· รายชื่อครูติว
· แบบรายงานผลการดำเนิน...
· ประกาศ สพป.ตราด
· ประกาศ สพป.ตราด
· ประกาศผล
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
SMSS
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
โรงเรียนในแต่ละอำเภอเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

หน่วยงานต่างๆ

ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพภายใน
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การติดตาม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมคามทะเล โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนและสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาผู้ทำหน้าที่ประธานเครือข่ายสถานศึกษา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และศึกษานิเทศก์ จำนวน ๕๐ คน...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 398 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด เจ้าภาพ..การประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ.ตราด
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ น.ส.สุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ซึ่ง สพป.ตราด ในฐานะเจ้าภาพในการประสาน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขึ้น เพื่อทบทวนและจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด โดยมีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา เข้าร่วมประชุม ทบทวน ปรับข้อมูล วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ รวมถึงกลยุทธ์ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในประเด็นที่สอดคล้องกับนโยบายปัจจุบัน เป้าหมายุทธศาสตร์กระทรวง การประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 389 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
เยี่ยม..ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและนายกเหล่ากาชาด จ.ตราด
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.ตราด เข้าเยี่ยม นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และ นางอุบลรัตน์ ธีรจันทรางกูร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี ซึ่งประสบอุบัติเหตุ รถยนต์เก๋ง BMW เสียหลักตกถนนสายสุขุมวิท อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งขณะนี้ทั้งสองท่านปลอดภัยและมีอาการดีขึ้นตามลำดับ...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 375 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดกิจกรรม “ชื่นชมผลงานร่วมกัน” ยกย่อง เชิดชู สร้างขวัญกำลังใจบุคลากรในสังกัด
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดกิจกรรมแสดงความยินดี ยกย่องเชิดชูบุคลากรในสังกัด ที่ได้รับรางวัลผลงานดีเด่นด้านต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจในการทำงานและศึกษาเล่าเรียน และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามปณิธาน/ค่านิยมหลัก ๔ ประการ ของ สพป.ตราด ในประการที่ ๔ ได้แก่ “ชื่นชมผลงานร่วมกัน” โดยก่อนการดำเนินการประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.ตราด ณ วิทยาลัยชุมชนตราด นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้มอบช่อดอกไม้ โล่ รางวัล เกียรติบัตร เพื่อแสดงความยินดี กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนที่มีผลงานดีเด่นและประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเลื่อนวิทยฐานะเป็นระดับเชี่ยวชาญของผู้อำนวยการโรงเรียน/รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับจังหวัด /รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร/รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARD) เหรียญทองระดับชาติ /รางวัลข้าราชการ สพฐ.ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๕๗ /ข้าราชการครูและบุคลากรที่เข้ารับการพัฒนาด้วยระบบการฝึกอบรมแบบ e-training ด้วยจำนวนหลักสูตรที่มากที่สุด/รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ เวทีงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ/นักเรียนและครูผู้สอนที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์ ป.๖ ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน/ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ มีคะแนนสูงสุด ๑๐ อันดับแรก และคะแนนสูงสุดในแต่ละกลุ่มสาระ/โรงเรียนและครูประจำชั้นที่มีผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ (NT) รวมทุกด้าน ความสามารถเฉลี่ย สูงสุด ๑๐ อันดับแรก ในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดได้กล่าวชื่นชม แสดงความยินดี และให้กำลังใจในการทำงานแก่ผู้รับรางวัลทุกคนด้วย....ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 368 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.ตราด ครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคตราด นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ตามโครงการ "สพฐ.ใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่น" ตามนโยบายของ สพฐ. ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น...(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 390 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
รับเสด็จ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฏราชกุมาร
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทางการศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมรับเสด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ในพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดป้ายอาคารศาลจังหวัดตราด...(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 402 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียน สังกัด สพป.ตราด
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยคุณสุธี บัวเล็ก กรรมการผู้จัดการบริษัทเลเวลไนน์ สตูดิโอจำกัด ได้นำเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๐ เครื่อง มามอบให้กับโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด จำนวน ๕ โรงเรียน ได้แก่ ร.ร.บ้านเนินตะบก/ร.ร.วัดดินแดง/ร.ร.บ้านบางเบ้า/ร.ร.ชุมชนวัดแสนตุ้ง และ ร.ร.ชุมชนวัดบางกระดาน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยมีนางลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นตัวแทน ผอ.สพป.ตราด กล่าวขอบคุณ โดยการมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียน ในสังกัดครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก อ.สมเสน่ห์ พ่วงพี ผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นผู้ประสานงานในการจัดหาอบคอมพิวเตอร์เพื่อนำมามอบให้กับโรงเรียน ในโอกาสนี้ องค์คณะบุคคล อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (ชุดเก่า) ได้ให้เกียรติร่วมในพิธีมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ดังกล่าวด้วย...(ภาพ : วรพจน์ วิสุทธิแพทย์/-ข่าว : ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 447 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
คุรุสภาตราด จัดอบรมปฏิบัติธรรมผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการอบรมปฏิบัติธรรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามหลักสูตรการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ศูนย์การพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาตราด ณ วัดท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด ซึ่งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราดจัดขึ้น เพื่อพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ประพฤติปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา เป็นคนดี มีวิถีการดำรงชีวิตที่ดี สามารถอบรม สั่งสอนศิษย์ ให้เป็นคนดี โดยมีผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจากทุกสังกัดหน่วยงาน ทางการศึกษาของจังหวัดตราด เข้าร่วมอบรมจำนวน ๗๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ...(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 404 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านเอดส์ในสถานศึกษา
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายธนะชัย อุปริรัตน์ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมคณะคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ซึ่งจังหวัดตราด มอบหมายให้ ผอ.สพป.ตราด เป็นคณะทำงานด้านส่งเสริมการทำงานเอดส์ในสถานศึกษา มีบทบาทหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านเอดส์ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความรู้ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ทั้งในและนอกระบบการศึกษาทุกแห่งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดให้มีการสอนเพศวิถีศึกษาในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาทุกแห่ง โดยมีคณะทำงานจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ ณ ห้องประชุม ทับทิบสยาม สพป.ตราด...(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 381 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด

รอง ผอ.สพป.ตราด
รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
ภารกิจผู้บริหาร
เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน
เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2017 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 603,113 ผู้เข้าเยี่ยมชม