สพป.ตราด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามกำหนดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดย นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นผู้กล่าวรายงานจัดการประชุม
ทั้งนี้ การดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ซึ่ง ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด มาเป็นผู้ให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนการดูแลตนเองในชีวิตประจำวันอีกด้วย
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 31 2019 · 0 ความเห็น · 66 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
รองฯสุดคนึง ไชยสิทธิ์ เข้าร่วมต้อนรับนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 พร้อมคณะ
นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยนายวิเศษ พึ่งประยูร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วม ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อรับการตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
โดย นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 มีดังนี้ 1.การยกระดับคุณภาพการศึกษา , 2.การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา , 3.การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน , 4.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ , 5.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ , และ 6.การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 30 2019 · 0 ความเห็น · 115 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมการประชุม การดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับมอบหมายจากนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ให้เข้าร่วมการประชุมพร้อมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านระบบทางไกล Video Conference ในเรื่อง "การดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยการประชุมดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการจัดเพื่อการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 30 2019 · 0 ความเห็น · 63 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ดำเนินการสรรหาครูปฏิบัติงานโรงเรียน
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดำเนินการจัดการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการกลุ่มบริหารทั่วไปตำแหน่ง ครูปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ผู้เข้ารับการสรรหา ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ่งมีผู้เข้ารับการสรรหา จำนวน 37 คน
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 29 2019 · 0 ความเห็น · 101 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ."
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รับชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ." ครั้งที่ 22/2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดย รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ได้มีการนำเสนอโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ , ผลงานทางวิชาการของนักเรียนที่โดดเด่น ตลอดจนการนำเสนอข่าวสารที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและของโรงเรียนในสังกัด อีกด้วย
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 29 2019 · 0 ความเห็น · 81 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ "ผู้อำนวยการสถานศึกษา" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ครั้งที่ 1/2562 ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดำเนินการตามกำหนดหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง "ผู้อำนวยการสถานศึกษา" ในสังกัด ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Teem) ให้คำปรึกษาแนะนำผู้อำนวยการสถานศึกษา "การปฏิบัติงานครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ด้าน" ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการปฏิบัติงาน 1 ปี
ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Teem) และ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด
ซึ่งถือได้ว่า ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็น Key Success Factor เพราะเป็นจุดเชื่อมของนโยบายกับการปฏิบัติที่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด จะต้องมีความรู้ความสามารถสูง การเป็นผู้นำครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการเป็นผู้นำผู้ปกครอง ชุมชน ให้มาร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ต่อไปอีกด้วย
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 28 2019 · 0 ความเห็น · 92 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่ไม่มีตัวตนในสถานศึกษา
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่ไม่มีตัวตนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยการประชุม เพื่อการแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ในพื้นที่การดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 27 2019 · 0 ความเห็น · 85 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดกิจกรรมหน้าเสาธง
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยการนำของนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธง ณ บริเวณเสาธง หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยการยืนตรงเคารพธงชาติ , การสวดมนตร์ไหว้พระ และการอบรมพร้อมกับการมอบนโยบาย จาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
เพื่อคณะผู้บริหาร , ข้าราชการ , พนักงานราชการ , ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษาภายในสำนักงานฯ จะมีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพื้นฐานทางจริยศาสตร์ ความเป็นคนดี ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 27 2019 · 0 ความเห็น · 63 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ศึกษาดูงาน ITA สพป.ลพบุรี เขต2
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยการนำของนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาตราด ดำเนินการศึกษาดูงาน ในเรื่องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2 จังหวัดลพบุรี
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2 มาให้คำแนะนำการดำเนินงานภายใต้การบริหารการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2 ด้วย
ซึ่ง การเข้าศึกษาดูงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , คณะผู้บริหาร , ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อการนำเอาข้อดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2 มาปรับใช้ในการบริหาร ตลอดจนการบริการที่มีคุณภาพประสิทธิภาพต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดต่อไป และยังสามารถดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ตรงตามองค์ประกอบของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดอีกด้วย
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 24 2019 · 0 ความเห็น · 76 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 1,152,177 ผู้เข้าเยี่ยมชม