สพป.ตราด ร่วมรับชม "พุธเช้า ข่าว สพฐ."
นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการรับชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ." ครั้งที่ 23/2562 ในวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. - 09.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยในรายการ เป็นการนำเสนอผลงานการพัฒนาการศึกษา ตลอดจนการชี้แจงการดำเนินงานต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานด้วย
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 05 2019 · 0 ความเห็น · 102 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
รองฯวิชชา ครุปิติ ลงนิเทศ-ติดตาม ผอ.สถานศึกษาในสังกัด
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับมอบหมายจากนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ให้ลงนิเทศ - ติดตามการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบางเบ้า และโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป เกาะช้าง จังหวัดตราด
ซึ่ง เพื่อการชี้แนะแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีมีคุณภาพต่อไป
ทั้งนี้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ประชุมร่วมกับคณะครูผู้สอน พร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดเชิงลึก ของการปฏิบัติราชการผู้อำนวยการโรงเรียน และแนะแนวการจัดการศึกษาที่ดีมีคุณภาพต่อผู้เรียน ตามบริบทของพื้นที่เกาะช้าง อันจะผลักดันให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดต่อไปอีกด้วย
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 04 2019 · 0 ความเห็น · 93 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด เปิดค่ายนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) จังหวัดตราด
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมคุณธรรม - จริยธรรม ธรรมะสู่โรงเรียน "ค่ายนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ" ประจำปี 2562 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
โดย นายเกียรติศักดิ์ วงค์กุลพิลาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินการจัดกิจกรรม
ซึ่ง ร่วมกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทำกิจกรรม "ค่ายนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ" ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 ณ วัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดตราด เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการขัดเกลาทางด้านจิตใจ พร้อมด้วยการปลูกฝังและส่งเสริม ศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนด้วย
ทั้งนี้ มีนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมในกิจกรรม จำนวน 412 คน และมีคณะครูจำนวน 30 คน โดยได้รับความร่วมมือจาก วัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง , วัดห้วงพัฒนา , วัดวรดิตถาราม , คณะครู , ผู้ปกครอง , กรรมการสถานศึกษา , เทศบาลตำบลชำราก , เทศบาลตำบลตะกาง , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำราก และสถานีตำรวจภูธรบ้านท่าเลือน
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 04 2019 · 0 ความเห็น · 134 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ปลอดเหล้าและบุหรี่ในโรงเรียน
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ปลอดเหล้าและบุหรี่ในโรงเรียน ตามกำหนดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2562 ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดย นางสมใจ วัฒฐานะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นผู้กล่าวรายงานจัดการประชุม
ทั้งนี้ การดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ปลอดเหล้าและบุหรี่ในโรงเรียน
มีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ซึ่ง ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด มาเป็นผู้ให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนการดูแลตนเองในชีวิตประจำวันอีกด้วย
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 04 2019 · 0 ความเห็น · 90 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยผู้บริหาร , ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด
โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 03 2019 · 0 ความเห็น · 117 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยผู้บริหาร , ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 03 2019 · 0 ความเห็น · 109 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ และสามเณร 41 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดตราด
โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 03 2019 · 0 ความเห็น · 73 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ลงตรวจห้องเรียน โรงเรียนบ้านคลองพร้าว
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองพร้าว เกาะช้าง จังหวัดตราด
ซึ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้เข้าตรวจเยี่ยมห้องเรียนโรงเรียนบ้านคลองพร้าว พร้อมด้วยนิเทศการจัดการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอน เพื่อการร่วมกันพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายของ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งได้มีการเน้นถึงการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา การยกระดับการจัดการศึกษา ตลอดจนการกำกับติดตามการพัฒนา ตามหัวข้อทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสการประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 31 2019 · 0 ความเห็น · 96 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมกันประชุมเพื่อการทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน (AAR) การศึกษาดูงาน
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณห้องประชุมทับทิมสยาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมกันประชุมและปรึกษาหารือ เพื่อการทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน (AAR) การศึกษาดูงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยการประชุม มีความเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2 จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เตรียมความพร้อมในการรับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2562 ด้วย
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 31 2019 · 0 ความเห็น · 125 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 1,240,977 ผู้เข้าเยี่ยมชม