สพป.ตราด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรที่ 3
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรที่ 3 "การจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัย" ระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง Activity Room และห้อง Edu-tairmert Room “ห้องเรียนรู้ดูเพลิน” โรงเรียนอนุบาลตราด จังหวัดตราด
โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ถือเป็นศูนย์ปลายทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้ผู้บริหารและครูปฐมวัย โรงเรียนในจังหวัดตราด เข้าร่วมโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3 – 5 ปี) อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย กับ สสวท. จำนวน 15 โรงเรียน ได้แก่
โรงเรียนอนุบาลตราด , โรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) , โรงเรียนบ้านเนินดินแดง , โรงเรียนคลองขวาง , โรงเรียนวัดวรุณดิตถามราม , โรงเรียนวัดสลักเพชร , โรงเรียนบ้านไม้รูด (วิสิทธิ์ประชาสรรค์) , โรงเรียนบ้านคลองมะนาว , โรงเรียนบ้านคลองมะขาม , โรงเรียนบ้านเนินตะบก , โรงเรียนมารดานุสรณ์ , โรงเรียนกิตติวิทยา โรงเรียนสุนันทาวิทยา , โรงเรียนอนุบาลสว่างไสว และโรงเรียนอนุบาลจุติพร
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 11 2019 · 0 ความเห็น · 142 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ร่วมเปิดอาคารเรียน ไทยซิกข์อุปถัมภ์ 36
วันเสาร์ที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมเป็นประธานเปิดอาคารเรียน "ไทยซิกข์อุปถัมภ์ 36" ณ โรงเรียนบ้านคลองศอก (เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) จังหวัดตราด
โดย นายอนันต์ สัจเดว์ ประธานชมรมไทยซิกซ์อุปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะชมรมไทยซิกข์อุปถัมภ์ เป็นผู้มอบอาคารเรียนอาคารที่ 36 แก่โรงเรียนบ้านคลองศอก (เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) จังหวัดตราด ด้วยเงินสนับสนุนจำนวน 480,000 บาท สมทบกับเงินบริจาคของผู้นำชุมชน ประชาชน และคณะครูอาจารย์ที่ร่วมกันสมทบจำนวน 140,000 บาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน ซึ่งจะใช้เป็นห้องเรียนระดับชั้นปฐมวัย
ทั้งนี้ยังได้มีการมอบอุปกรณ์การศึกษาและทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียนในครั้งนี้อีกด้วย
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 11 2019 · 0 ความเห็น · 100 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ลงตรวจเยี่ยม-นิเทศ ห้องเรียน โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์) มิตรภาพที่ 100
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงตรวจเยี่ยมพร้อมกับนิเทศห้องเรียน ณ โรงเรียนวัดบุปผาราม (คุณวุฒิอุปถัมภ์) มิตรภาพที่ 100 จังหวัดตราด
ทั้งนี้ เพื่อการขับเคลื่อน พร้อมการร่วมกันพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายของ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้เน้นถึงการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งจะต้องมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนการกำกับติดตามการพัฒนา ตามหัวข้อ "ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน" เมื่อครั้งการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 11 2019 · 0 ความเห็น · 99 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
รองฯวิชชา ครุปิติ ร่วมงาน 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน
วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับมอบหมายจากนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ให้เข้าร่วมงาน "7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน" ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
โดย นายธีรพงศ์ ประสพเกียรติโภคา สหกรณ์จังหวัดตราดเป็นประธานเปิดงาน
ทั้งนี้ การดำเนินงานมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินทร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย
ซึ่งมี กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นองค์กรหลักในการดำเนินการจัดงานวันสหกรณ์นักเรียน
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 11 2019 · 0 ความเห็น · 93 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
รองฯวิชชา ครุปิติ ลงนิเทศ-ติดตาม ผอ.สถานศึกษาในสังกัด
นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับมอบหมายจากนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ให้ลงนิเทศ - ติดตามการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ณ โรงเรียนบ้านหาดเล็ก , โรงเรียนบ้านโขดทราย และโรงเรียนบ้านนาเกลือ จังหวัดตราด
ซึ่ง เพื่อการชี้แนะแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีมีคุณภาพ ของนายประศาสน์ เกตุบรรเทิง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหาดเล็ก , นางสาวสุภัทรา วาที ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโขดทราย และนายเกรียงศักดิ์ วรวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาเกลือ ต่อไป
ทั้งนี้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ประชุมร่วมกับคณะครูผู้สอนของโรงเรียนที่ได้ลงนิเทศ - ติดตามการประเมินสัมฤทธิผลฯ ทั้ง 3 แห่งพร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดเชิงลึก ของการปฏิบัติราชการผู้อำนวยการโรงเรียน และแนะแนวการจัดการศึกษาที่ดีมีคุณภาพต่อผู้เรียน ตามบริบทของพื้นที่ห่างไกล อันจะช่วยผลักดันให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไปอีกด้วย
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 06 2019 · 0 ความเห็น · 110 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมกันประชุมพิจารณาปรับแผนงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุม พิจารณาปรับแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนงาน/โครงการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยการประชุม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , ผู้บริหาร , ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ทั้งนี้ การประชุมพิจารณาปรับแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนงาน/โครงการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพต่อไป
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 06 2019 · 0 ความเห็น · 91 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ตรวจเยี่ยม - นิเทศ การจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดหนองคันทรง
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมด้วยนิเทศการจัดการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอน โรงเรียนวัดหนองคันทรง จังหวัดตราด ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น.
โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้เข้าตรวจเยี่ยมห้องเรียนโรงเรียนวัดหนองคันทรง ซึ่งอยู่ในความดุแลของนางสุกัญญา กูลนรา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคันทรง
เพื่อการร่วมกันพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายของ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เน้นถึงการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งจะต้องมีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ตลอดจนการกำกับติดตามการพัฒนา ตามหัวข้อ "ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน" เมื่อครั้งการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 06 2019 · 0 ความเห็น · 83 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น. นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับมอบหมายจากนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
โดย สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก เป็นผู้ดำเนินโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมาย ซึ่งมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 5-9 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 06 2019 · 0 ความเห็น · 112 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด พร้อม ผอ.กลุ่มพัฒนาครูฯ สพป.ตราด ร่วมสัมมนา "พลิกโฉมการศึกษาไทย ด้วยศักยภาพแห่งคุณค่าของพลังเครือข่่ายครูดีของแผ่นดิน"
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นางจิราพร ทองภักดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมการประชุมสัมมนาโครงการเครือข่ายครูดีของแผ่นดิน ในหัวข้อ "พลิกโฉมการศึกษาไทย ด้วยศักยภาพแห่งคุณค่าของพลังเครือข่่ายครูดีของแผ่นดิน" ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ
โดยการดำเนินงานของ มูลนิธิครูดีของแผ่นดิน
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 05 2019 · 0 ความเห็น · 87 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.03 วินาที 1,240,972 ผู้เข้าเยี่ยมชม