ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
ผังองค์กร
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
โรงเรียนคลองขวาง
โรงเรียนบ้านดอนสูง
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

หน่วยงานต่างๆ

การดำเนินงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาพความสำเร็จ การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับกลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออก

ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการดำเนินงานจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาพความสำเร็จ การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ระดับกลุ่มเครือข่ายภาคตะวันออก ซึ่งเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้เกิดจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) เป็นเจ้าภาพจัดงานให้กลุ่มเครือข่ายจังหวัดภาคตะวันออก จำนวน 17 เขตพื้นที่การศึกษา นำภาพความสำเร็จการพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ กลุ่มเครือข่ายจังหวัดภาคตะวันออกให้สูงขึ้น ตามนโยบายของ สพฐ.
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 01 2017 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 45 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference สพฐ.

ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานในการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อชี้แจงข้อราชการและแนวทางการดำเนินงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560 วันที่ 29 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) โดยมีรองผู้อำนวยการ สพป.ตราด , ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบและทันตามกำหนดเวลาต่อไป
· webmaster เมื่อ กันยายน 29 2017 · 0 ความเห็น · 38 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
โครงการประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาของผู้บริหารฯในสังกัด สพป.ตราด
ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมสัมมนาโครงการประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาของผู้บริหารฯในสังกัด สพป.ตราด ในวันที่ 27-28 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมจุลมณี 3 โรงแรมเคพีแกรนด์ จันทบุรี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตราด และผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ 118 ท่าน
ทั้งนี้ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจถึงทิศทางในการดำเนินงานตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาต่อไป
· webmaster เมื่อ กันยายน 28 2017 · 0 ความเห็น · 42 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่1/2560
ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ครั้งที่1/2560 ในวันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
· webmaster เมื่อ กันยายน 27 2017 · 0 ความเห็น · 35 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านออกเขียนได้ By Active Learning
ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านออกเขียนได้ By Active Learning ซึ่งการประชุมอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร คณะอาจารย์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ แข็งขัน , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รังสิพันธุ์ แข็งขัน และ ดร.พิณพนธ์ คงวิจิตต์ การประชุมอบรมในครั้งนี้ได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด วันที่ 14 กันยายน 2560 เวลา 9.00 น.
· webmaster เมื่อ กันยายน 14 2017 · 0 ความเห็น · 72 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การแข่งขันมารยาทไทย ด้านการแสดงความเคารพ 2560
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ... เวลา 9.30 น. ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดงานการแข่งขันมารยาทไทย ด้านการแสดงความเคารพ ณ ห้องประชุมเพทาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) ...
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 28 2017 · 0 ความเห็น · 93 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) 2560
วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ... เวลา 9.00 น. ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) ...
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 28 2017 · 0 ความเห็น · 88 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความรู้ "โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ."
เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม ที่ผ่านมา (พ.ศ.2560) คณะครูและผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ "โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนคุณธรรม สพฐ." ณ โรงเรียนบางมูลนาคภูมิวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 (สพม.41) จังหวัดพิจิตร
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 25 2017 · 0 ความเห็น · 95 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประชุม PLC การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย
วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เวลา 8.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย โดย นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดงานการประชุม ณ ศูนย์ฝึกอบรมและประสานงานเครือข่ายที่ 1 (ป่าชายเลน) จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 16 2017 · 0 ความเห็น · 117 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
ภารกิจผู้บริหาร
เว็บไซต์กลุ่มงานภายในเข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 2

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2017 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.11 วินาที 648,085 ผู้เข้าเยี่ยมชม