ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือสำหรับประชาชน สพป.ตราด
คู่มือบริการขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (29 ม.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (23 พ.ย. 60)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
ประกาศ สพป.ตราด
มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ สพป.ตราด
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม สพป.ตราด
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่างๆ

การประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผอ.สพป.ตราด ระยะ 1 ปี
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ระยะ 1 ปี (ผอ.สพป.ตราด) พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่มฯ และเจ้าหน้าที่ สพป.ตราด วันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม สพป.ตราด
· webmaster เมื่อ เมษายน 21 2018 · 0 ความเห็น · 62 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ศาลากลางจังหวัดตราด
โดยมี นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธาน
ซึ่งเพื่อให้การดำเนินงานและการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 ของส่วนราชการในจังหวัดตราดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สำเร็จตามเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลต่อไป
· webmaster เมื่อ เมษายน 21 2018 · 0 ความเห็น · 50 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราดกล่าวให้โอวาทและปฐมนิเทศ ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ 25 ท่าน
วันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.10 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ได้กล่าวให้โอวาทและปฐมนิเทศ แก่ผู้มีสิทธิ์ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) จำนวน 25 คน (ครูใหม่) ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตราด
· webmaster เมื่อ เมษายน 21 2018 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 50 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ครั้งที่ 6
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด ครั้งที่ 6 ในตำแหน่งที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด
· webmaster เมื่อ เมษายน 21 2018 · 0 ความเห็น · 50 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราดจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ วันสงกรานต์
วันพุธที่ 11 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ ณ บริเวณหน้าห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด
โดย นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการจัดกิจกรรม
ซึ่ง สพป.ตราด ได้รับเกียรติจากผู้บริหารและข้าราชการอาวุโส มาเป็นผู้ใหญ่ในกิจกรรมการแสดงมุทิตาจิตและรดน้ำดำหัวขอพร เพื่อความเป็นศิริมงคล , ความเจริญและความสุขของ สพป.ตราดและเจ้าหน้าที่บุคลากรต่อไป
ทั้งนี้ ในกิจกรรมรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ ของ สพป.ตราด มีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.ตราด มาร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
· webmaster เมื่อ เมษายน 12 2018 · 0 ความเห็น · 53 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราดเข้าร่วมกิจกรรม รดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและผู้สูงอายุ
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย ดร.ลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด , นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด , ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สพป.ตราด เข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ำพระ , รดน้ำดำหัวขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและผู้สูงอายุ เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
ซึ่งทั้งนี้ จังหวัดตราดได้กำหนดจัดงานดังกล่าว เนื่องในวันครอบครัว และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ อีกด้วย
· webmaster เมื่อ เมษายน 10 2018 · 0 ความเห็น · 49 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
กิจกรรมสืบสานประเพณีไทย "รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่" สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด
วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 09.45 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย "รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่" ประเพณีวันสงกรานต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด
ซึ่งในโอกาสนี้ ผอ.สพป.ตราด ได้รดน้ำขอพรข้าราชการครูอาวุโส และรดน้ำดำหัวสวัสดีวันปีใหม่ไทยคณะกรรมการสหกรณ์ครูตราดด้วย
ทั้งนี้ ผอ.สพป.ตราด ได้กล่าวบางช่วงบางตอนว่า "พวกเราขอพรจากคุณครูอาวุโสทุกๆท่าน เพราะพวกท่านคือต้นแบบของพวกเราข้าราชการครู เพื่อการทำงานเพื่อการศึกษาของเด็กๆจังหวัดตราด จะได้เจริญก้าวหน้าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติของเราอย่างมีคุณภาพครับ"
· webmaster เมื่อ เมษายน 10 2018 · 0 ความเห็น · 83 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สศจ.ตราด จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์
วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย "รดน้ําดําหัว ขอพรผู้ใหญ่" เนื่องในโอกาส ปีใหม่ไทย วันมหาสงกรานต์ ปี 2561 ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นผู้จัดกิจกรรม
· webmaster เมื่อ เมษายน 10 2018 · 0 ความเห็น · 46 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด (กศจ.ตราด) ครั้งที่ 3/2561
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย นายรณกฤต ยอดศิริ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตราด และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด (กศจ.ตราด) ครั้งที่ 3/2561 วันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
โดยมี ดร.ประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม กศจ.ตราด
ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มีข้อราชการและประเด็นต่างๆ ที่มีการนำเสนอต่อคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด (กศจ.ตราด) เพื่อทราบและพิจารณาต่อไป
· webmaster เมื่อ เมษายน 10 2018 · 0 ความเห็น · 50 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายในเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 2

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.10 วินาที 800,942 ผู้เข้าเยี่ยมชม