ผอ.สพป.ตราด เปิดการอบรม การจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 นาอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรที่ 4 การจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตราด จังหวัดตราด
โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดำเนินการจัดการอบรม ซึ่งเป็นศูนย์ปลายทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ระหว่างวันที่ 15–17 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัดตราด จำนวน 15 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรม
ทั้งนี้ เพื่อโรงเรียนจะนำความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ต่อไป
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 17 2019 · 0 ความเห็น · 109 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ประชุมพิจารณาปรับแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนงาน/โครงการ
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมพิจารณาปรับแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนงาน/โครงการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2562 ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยการประชุม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , ผู้บริหาร , ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ทั้งนี้ การประชุมพิจารณาปรับแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนงาน/โครงการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพต่อไป
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 14 2019 · 0 ความเห็น · 117 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด เปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กตราด ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กตราด ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมวัดหนองบัว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
โดย นางสมใจ วัฒฐานะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานจัดค่าย
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เห็นความสำคัญของการเสริมสร้างเด็ก ให้สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตได้อย่างมีความสุข พร้อมที่จะดำเนินชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันได้
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 14 2019 · 0 ความเห็น · 127 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธี "ไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2562 และงานทำบุญครบรอบ 88 ปี โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) จังหวัดตราด ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) จังหวัดตราด
ซึ่ง ในโอกาสการจัดพิธี "ไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียน นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน แก่เด็กนักเรียน พร้อมทั้งขึ้นให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) ซึ่งอยู่ในความดูแลของนายยงยศ สงวนหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) จังหวัดตราด อีกด้วย
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 13 2019 · 0 ความเห็น · 135 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ร่วมการประชุมสัมมนาฯ สภากาแฟจังหวัดตราด
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด (สภากาแฟ) ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. ณ โรงแรมตราดซิตี้ จังหวัดตราด
โดย นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สภากาแฟ" ดำเนินงานเพื่อให้สมาชิก , หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนประจำจังหวัดตราด ได้มีการพบปะสังสรรค์ ปรึกษาหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ อันจะช่วยกันพัฒนาจังหวัดตราดร่วมกันต่อไป
สำหรับการประชุมสัมมนาในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตลอดทั้งหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ พื้นที่จังหวัดตราด ขึ้นร่วมรับมอบสัญลักษณ์ถ้วยกาแฟ เพื่อรับมอบการเป็นเจ้าภาพ การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด (สภากาแฟ) ในครั้งต่อไปอีกด้วย
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 13 2019 · 0 ความเห็น · 131 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด พร้อมด้วยโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ร่วมการอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , คณะผู้บริหาร , ผู้อำนวยการสถานศึกษา , ข้าราชการครู , ข้าราชการ , พนักงานราชการ , ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมการอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการอบรม
ซึ่งการอบรม "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ด้วยกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ มอบหมายให้ชุดวิทยากรจิตอาสา 904 วปร. ที่สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ดำเนินการจัดอบรมขึ้น
โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน รวม 1,300 คน เข้าร่วมการอบรม
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1 ทุกจังหวัด ร่วมกับจังหวัดจัดอบรม
ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ได้เข้าร่วมการอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" จังหวัดตราด รุ่น 1/2562 เพื่อความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันมีความสำคัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย พร้อมกับการเติมเต็มความรู้ความเข้าใจของการเป็นจิตอาสา ซึ่งจะสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ในภาพลักษณ์ของข้าราชการครูต่อไปด้วย
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 12 2019 · 0 ความเห็น · 116 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
รองฯวิชชา ครุปิติ นำผู้บริหาร-คณะครู ศึกษาดูงาน "จิตศึกษา"
นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับมอบหมายจากนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ให้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู โรงเรียนบ้านคลองพร้าว อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เข้าศึกษาดูงานนวัตกรรมการจัดการศึกษาด้วย "จิตศึกษา" PBL และ PLC ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์
ทั้งนี้ เพื่อการนำนวัตกรรมการจัดการศึกษา "จิตศึกษา" มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน โรงเรียนบ้านคลองพร้าว อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ให้เกิดเป็นห้องเรียนคุณภาพ ตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 11 2019 · 0 ความเห็น · 112 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดประชุมหาแนวทางร่วมกับชุมชน ในการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงสาขาวัดลำภูราย
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยนางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และนางกรวรรณ บุญฤทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และนางปิยมน สินธุสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมการประชุมการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงสาขาวัดลำภูราย ตามคำสั่ง สพป.ตราด ที่ 93/2562 ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านลำภูราย จังหวัดตราด
โดยการประชุม มีผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง จังหวัดตราด , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน , ชาวบ้านภายในชุมชนรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหมู่บ้านลำภูราย ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เข้าร่วมการประชุมและร่วมเข้าแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การเลิกสถานศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 ต่อไป
ทั้งนี้ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงสาขาวัดลำภูราย ในขณะนี้ไม่มีนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ในการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม และไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงดำเนินการตามนโยบายที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 11 2019 · 0 ความเห็น · 134 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด เข้าวางพวงหรีดแด่ พระครูไพบูลย์วรกิจ
วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , คณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมวางพวงหรีดแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ พระครูไพบูลย์วรกิจ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแหลมกลัด อดีตเจ้าอาวาสวัดเนินทราย ณ วัดเนินทราย ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 11 2019 · 0 ความเห็น · 143 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.06 วินาที 1,240,965 ผู้เข้าเยี่ยมชม