ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนผังอาคาร สพป.ตราด
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือสำหรับประชาชน สพป.ตราด
คู่มือบริการขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2561
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 สพป.ตราด 80 รายการ (13 พ.ย.61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (20 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (29 ม.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (23 พ.ย. 60)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
ประกาศ สพป.ตราด
มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ สพป.ตราด
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม สพป.ตราด
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่างๆ

ผอ.สพป.ตราด เปิดการอบรมฯครูแกนนำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เปิดการอบรมเชิงฏิบัติการ ครูแกนนำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) จังหวัดตราด
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบปะพูดคุยกับคณะครูผู้เข้าร่วมการอบรม พร้อมเน้นยำถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้สามารถอ่านออกและเขียนได้ อย่างมีคุณภาพอีกด้วย
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 17 2019 · 0 ความเห็น · 61 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด เปิดการอบรม การจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 นาอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรที่ 4 การจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลตราด จังหวัดตราด
โดย กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดำเนินการจัดการอบรม ซึ่งเป็นศูนย์ปลายทางของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ระหว่างวันที่ 15–17 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้บริหารและครูผู้สอนระดับปฐมวัยของโรงเรียนในจังหวัดตราด จำนวน 15 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรม
ทั้งนี้ เพื่อโรงเรียนจะนำความรู้ไปพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัยอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา ต่อไป
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 17 2019 · 0 ความเห็น · 61 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ประชุมพิจารณาปรับแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนงาน/โครงการ
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมพิจารณาปรับแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนงาน/โครงการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2562 ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยการประชุม ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , ผู้บริหาร , ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ทั้งนี้ การประชุมพิจารณาปรับแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และแผนงาน/โครงการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ตามนโยบายของ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเพื่อการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพต่อไป
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 14 2019 · 0 ความเห็น · 71 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด เปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กตราด ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กตราด ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมวัดหนองบัว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
โดย นางสมใจ วัฒฐานะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นผู้กล่าวรายงานและวัตถุประสงค์ของการดำเนินงานจัดค่าย
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เห็นความสำคัญของการเสริมสร้างเด็ก ให้สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตได้อย่างมีความสุข พร้อมที่จะดำเนินชีวิตท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันได้
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 14 2019 · 0 ความเห็น · 77 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีไหว้ครูโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง)
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธี "ไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2562 และงานทำบุญครบรอบ 88 ปี โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) จังหวัดตราด ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเรียน โรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) จังหวัดตราด
ซึ่ง ในโอกาสการจัดพิธี "ไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียน นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ร่วมมอบทุนการศึกษาจำนวน 2 ทุน แก่เด็กนักเรียน พร้อมทั้งขึ้นให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) ซึ่งอยู่ในความดูแลของนายยงยศ สงวนหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) จังหวัดตราด อีกด้วย
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 13 2019 · 0 ความเห็น · 71 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ร่วมการประชุมสัมมนาฯ สภากาแฟจังหวัดตราด
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด (สภากาแฟ) ประจำเดือนมิถุนายน 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. ณ โรงแรมตราดซิตี้ จังหวัดตราด
โดย นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สภากาแฟ" ดำเนินงานเพื่อให้สมาชิก , หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนประจำจังหวัดตราด ได้มีการพบปะสังสรรค์ ปรึกษาหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ อันจะช่วยกันพัฒนาจังหวัดตราดร่วมกันต่อไป
สำหรับการประชุมสัมมนาในโอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตลอดทั้งหน่วยงานในสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ พื้นที่จังหวัดตราด ขึ้นร่วมรับมอบสัญลักษณ์ถ้วยกาแฟ เพื่อรับมอบการเป็นเจ้าภาพ การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด (สภากาแฟ) ในครั้งต่อไปอีกด้วย
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 13 2019 · 0 ความเห็น · 76 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด พร้อมด้วยโรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ร่วมการอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย"
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นำคณะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , คณะผู้บริหาร , ผู้อำนวยการสถานศึกษา , ข้าราชการครู , ข้าราชการ , พนักงานราชการ , ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมการอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ในวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด
โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการอบรม
ซึ่งการอบรม "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" ด้วยกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ มอบหมายให้ชุดวิทยากรจิตอาสา 904 วปร. ที่สำเร็จหลักสูตรการฝึกอบรม โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ดำเนินการจัดอบรมขึ้น
โดยมีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน รวม 1,300 คน เข้าร่วมการอบรม
ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต1 ทุกจังหวัด ร่วมกับจังหวัดจัดอบรม
ซึ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ได้เข้าร่วมการอบรมเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" จังหวัดตราด รุ่น 1/2562 เพื่อความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อันมีความสำคัญ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย พร้อมกับการเติมเต็มความรู้ความเข้าใจของการเป็นจิตอาสา ซึ่งจะสามารถปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม ในภาพลักษณ์ของข้าราชการครูต่อไปด้วย
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 12 2019 · 0 ความเห็น · 73 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
รองฯวิชชา ครุปิติ นำผู้บริหาร-คณะครู ศึกษาดูงาน "จิตศึกษา"
นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับมอบหมายจากนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ให้นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู โรงเรียนบ้านคลองพร้าว อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด เข้าศึกษาดูงานนวัตกรรมการจัดการศึกษาด้วย "จิตศึกษา" PBL และ PLC ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์
ทั้งนี้ เพื่อการนำนวัตกรรมการจัดการศึกษา "จิตศึกษา" มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน โรงเรียนบ้านคลองพร้าว อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ให้เกิดเป็นห้องเรียนคุณภาพ ตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 11 2019 · 0 ความเห็น · 66 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดประชุมหาแนวทางร่วมกับชุมชน ในการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงสาขาวัดลำภูราย
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยนางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และนางกรวรรณ บุญฤทธิ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และนางปิยมน สินธุสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมการประชุมการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงสาขาวัดลำภูราย ตามคำสั่ง สพป.ตราด ที่ 93/2562 ในวันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านลำภูราย จังหวัดตราด
โดยการประชุม มีผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิง จังหวัดตราด , คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน , ชาวบ้านภายในชุมชนรวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในหมู่บ้านลำภูราย ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด เข้าร่วมการประชุมและร่วมเข้าแสดงความคิดเห็น เพื่อให้การเลิกสถานศึกษาเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตั้ง รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2550 ต่อไป
ทั้งนี้ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาสมิงสาขาวัดลำภูราย ในขณะนี้ไม่มีนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา ในการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม และไม่สามารถพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาได้
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จึงดำเนินการตามนโยบายที่จะปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 11 2019 · 0 ความเห็น · 85 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน


เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.06 วินาที 1,106,938 ผู้เข้าเยี่ยมชม