ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนผังอาคาร สพป.ตราด
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือสำหรับประชาชน สพป.ตราด
คู่มือบริการขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2561
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 สพป.ตราด 80 รายการ (13 พ.ย.61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (20 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (29 ม.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (23 พ.ย. 60)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
ประกาศ สพป.ตราด
มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ สพป.ตราด
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม สพป.ตราด
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่างๆ

รองฯสุดคนึง ไชยสิทธิ์ เข้าร่วมต้อนรับนางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 พร้อมคณะ
นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยนายวิเศษ พึ่งประยูร ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วม ร่วมต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อรับการตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
โดย นางสาวประดินันท์ สดีวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 9 พร้อมคณะ เข้าตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งนโยบายการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 มีดังนี้ 1.การยกระดับคุณภาพการศึกษา , 2.การลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา , 3.การสร้างความเป็นเลิศและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน , 4.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ , 5.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ , และ 6.การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 30 2019 · 0 ความเห็น · 10 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมการประชุม การดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับมอบหมายจากนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ให้เข้าร่วมการประชุมพร้อมกับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผ่านระบบทางไกล Video Conference ในเรื่อง "การดำเนินงานการจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจนและยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข" ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยการประชุมดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดำเนินการจัดเพื่อการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน ภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 30 2019 · 0 ความเห็น · 15 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ดำเนินการสรรหาครูปฏิบัติงานโรงเรียน
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดำเนินการจัดการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการกลุ่มบริหารทั่วไปตำแหน่ง ครูปฏิบัติงานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยการทดสอบเพื่อประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ ผู้เข้ารับการสรรหา ด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ซึ่งมีผู้เข้ารับการสรรหา จำนวน 37 คน
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 29 2019 · 0 ความเห็น · 15 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมรับชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ."
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ รับชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ." ครั้งที่ 22/2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดย รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ได้มีการนำเสนอโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ , ผลงานทางวิชาการของนักเรียนที่โดดเด่น ตลอดจนการนำเสนอข่าวสารที่สำคัญของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและของโรงเรียนในสังกัด อีกด้วย
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 29 2019 · 0 ความเห็น · 10 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ "ผู้อำนวยการสถานศึกษา" สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ครั้งที่ 1/2562 ในวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดำเนินการตามกำหนดหลักเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง "ผู้อำนวยการสถานศึกษา" ในสังกัด ต้องได้รับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยมีคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Teem) ให้คำปรึกษาแนะนำผู้อำนวยการสถานศึกษา "การปฏิบัติงานครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ด้าน" ด้วยวิธีการที่หลากหลายในการปฏิบัติงาน 1 ปี
ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Teem) และ คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด
ซึ่งถือได้ว่า ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็น Key Success Factor เพราะเป็นจุดเชื่อมของนโยบายกับการปฏิบัติที่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด จะต้องมีความรู้ความสามารถสูง การเป็นผู้นำครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนการเป็นผู้นำผู้ปกครอง ชุมชน ให้มาร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ต่อไปอีกด้วย
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 28 2019 · 0 ความเห็น · 15 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่ไม่มีตัวตนในสถานศึกษา
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีตรวจสอบจำนวนนักเรียนที่ไม่มีตัวตนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยการประชุม เพื่อการแก้ไขปัญหานักเรียนไม่มีตัวตนจริงในห้องเรียน ในพื้นที่การดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ให้เป็นไปอย่างถูกต้องเรียบร้อย ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 27 2019 · 0 ความเห็น · 14 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดกิจกรรมหน้าเสาธง
วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยการนำของนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธง ณ บริเวณเสาธง หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยการยืนตรงเคารพธงชาติ , การสวดมนตร์ไหว้พระ และการอบรมพร้อมกับการมอบนโยบาย จาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
เพื่อคณะผู้บริหาร , ข้าราชการ , พนักงานราชการ , ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษาภายในสำนักงานฯ จะมีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพื้นฐานทางจริยศาสตร์ ความเป็นคนดี ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 27 2019 · 0 ความเห็น · 11 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ศึกษาดูงาน ITA สพป.ลพบุรี เขต2
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยการนำของนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาตราด ดำเนินการศึกษาดูงาน ในเรื่องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2 จังหวัดลพบุรี
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2 มาให้คำแนะนำการดำเนินงานภายใต้การบริหารการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2 ด้วย
ซึ่ง การเข้าศึกษาดูงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , คณะผู้บริหาร , ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อการนำเอาข้อดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2 มาปรับใช้ในการบริหาร ตลอดจนการบริการที่มีคุณภาพประสิทธิภาพต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดต่อไป และยังสามารถดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ตรงตามองค์ประกอบของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดอีกด้วย
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 24 2019 · 0 ความเห็น · 14 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
STEM Education 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดำเนินการจัดศูนย์ฝึกอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล STEM Education โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 (สพฐ.024 ศูนย์โรงเรียนคลองขวาง) ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยมีกำหนดอบรม 3 วัน แบ่งเป็นครูผู้สอน 3 ระดับชั้น คือ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย อบรมระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2562 , ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อบรมระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 และครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้น อบรมระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 24 2019 · 0 ความเห็น · 10 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน


เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 924,587 ผู้เข้าเยี่ยมชม