ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนผังอาคาร สพป.ตราด
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือสำหรับประชาชน สพป.ตราด
คู่มือบริการขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ก.ย. 61)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (4 ก.ย. 61)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลางและคุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ (รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน) ปีงบประมาณ 2561 (21 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (20 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (29 ม.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (23 พ.ย. 60)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
ประกาศ สพป.ตราด
มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ สพป.ตราด
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม สพป.ตราด
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่างๆ

รองฯวิชชา ครุปิติ นำทีมคณะผู้บริหารและคุณครู โรงเรียนในสังกัด เดินทางศึกษาดูงานพร้อมทั้งเข้าร่วมการอบรมการจัดการศึกษาด้านนวัตกรรม "จิตศึกษารูปแบบใหม่"
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นผู้นำคณะผู้บริหาร คุณครู โรงเรียนบ้านอ่าวพร้าว และโรงเรียนบ้านคลองเจ้า จังหวัดตราด สังกัด สพป.ตราด เดินทางเพื่อศึกษาดูงานตามนโยบายทุกห้องเรียนมีคุณภาพ โดยนายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด
ซึ่งในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 คณะฯได้เดินทางศึกษาดูงานด้านนวัตกรรม "จิตศึกษา PBL และ PLC" ณ โรงเรียนนิคมพัฒนา ๕ จังหวัดระยอง
และ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 คณะฯได้เข้าร่วมการอบรมด้านนวัตกรรม "จิตศึกษารูปแบบใหม่" นำโดยวิทยากรจากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์ ณ ศูนย์ฯสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา จังหวัดระยอง
ทั้งนี้ จากการศึกษาดูงานสำเร็จเสร็จแล้ว คณะผู้ศึกษาดูงาน ในสังกัด สพป.ตราด โดยการนำของ รองฯวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด ได้วางแผนการพัฒนาการศึกษาด้านนวัตกรรม "จิตศึกษารูปแบบใหม่" นวัตกรรม PBL และ นวัตกรรม PLC นำมาพัฒนาโรงเรียนและปรับปรุงให้เหมาะสมกับโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด ให้เกิดเป็นห้องเรียนที่มีคุณภาพต่อไป
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 07 2018 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 4 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในงาน "ร้อยรักคารวะ กตเวทิตาจิต"
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ได้ให้เกียรติเป็นประธานในงาน "ร้อยรักคารวะ กตเวทิตาจิต" ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 19.30 น. ณ สนามโรงเรียนวัดดินแดง จังหวัดตราด
โดยโอกาสนี้ นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ได้ขึ้นมอบช่อดอกไม้พร้อมทั้งกล่าวอวยพรและขอบคุณ นายวันชัย ทองอ่วม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดินแดง ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ.2561 ซึ่งได้ทำงานพัฒนาการศึกษาอย่างเต็มแรงมาตลอดชีวิตการรับราชการ
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 05 2018 · 0 ความเห็น · 5 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ร่วมงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกผู้มีอายุครบ 60 ปี
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ได้ร่วมเป็นเกียรติในงาน "สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด มอบเงินสวัสดิการสมาชิกผู้มีอายุครบ 60 ปี" ในวันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) จังหวัดตราด
ซึ่งในโอกาสนี้ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราดได้รับเกียรติจากนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด ร่วมเป็นประธานและกล่าวแสดงความดีใจ ตลอดจนกล่าวแสดงถึงความเป็นห่วง อยากให้ครูผู้เกษียณได้รักษาสุขภาพ มีอายุยืนนาน เพื่อจะเป็นหลักให้กับลูกหลานคนตราดต่อไป
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 05 2018 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 5 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประชุมเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการในสังกัด
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำและเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ ในสังกัด สพป.ตราด ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม สพป.ตราด
โดยมี นายรณกฤต ยอดศิริ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล , นายบรรจง ศรีตะ ผอ.กลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 04 2018 · 0 ความเห็น · 5 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและทำรายละเอียดเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย นายรณกฤต ยอดศิริ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล สพป.ตราด และนายวิฑูรย์ บุญสิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและทำรายละเอียดเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง และย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้สอน ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
โดยมี นายนรินทร์ โภคสวัสดิ์ ประธานคณะทำงาน เป็นประธานในการประชุม
ซึ่ง นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นคณะทำงานและเลขานุการ
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 04 2018 · 0 ความเห็น · 5 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมรับชม "พุธเช้าข่าว สพฐ." 38/2561
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่มฯและเจ้าหน้าที่ สพป.ตราด ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 38/2561 ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ตราด
โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม
ซึ่งการประชุมดังกล่าว เพื่อการรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จ เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพต่อผู้เรียนและโรงเรียนต่อไป
โดยทั้งนี้ หลักจากการประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." เสร็จสิ้น ผอ.อัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมผู้บริหาร สพป.ตราด เพื่อหารือข้าราชการต่างๆ เพื่อการดำเนินงานตามนโยบายด้านการจัดการศึกษาอีกด้วย
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 03 2018 · 0 ความเห็น · 7 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด เป็นประธาน การประชุมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ตราด
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ตราด ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม สพป.ตราด
โดย นางนารถฤดี จามลิกุล ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.ตราด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง
ทั้งนี้ เพื่อการปรึกษาหารือการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆของกลุ่ม และพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 02 2018 · 0 ความเห็น · 6 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ร่วมงาน "ร้อยความรักถักทอใจสานสายใยมุทิตา"
วันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยนางจิราพร ทองภักดี ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.ตราด ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะทำงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ สนามบินจังหวัดตราด และบ้านทะเลภู รีสอร์ท อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
โดย สพฐ. ได้จัดงาน "ร้อยความรักถักทอใจสานสายใยมุทิตา" แด่ผู้เกษียณอายุราชการในสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
ซึ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด ได้ให้การต้อนรับในโอกาสการจัดงานในครั้งนี้ด้วย
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 01 2018 · 0 ความเห็น · 6 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมแสดงความยินดี-ต้อนรับ ศึกษาธิการจังหวัดตราดคนใหม่
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มฯ สพป.ตราด ได้เข้าร่วมการแสดงความยินดี แด่ท่านสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตราดคนใหม่ ในวันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลตราด
โดย ผอ.สพป.ตราด ได้มอบช่อดอกไม้แสดงการต้อนรับการดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตราดคนใหม่นี้ด้วย
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 01 2018 · 0 ความเห็น · 6 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายในเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 2

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.08 วินาที 842,621 ผู้เข้าเยี่ยมชม