ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือสำหรับประชาชน สพป.ตราด
คู่มือบริการขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (29 ม.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (23 พ.ย. 60)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
ประกาศ สพป.ตราด
มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ สพป.ตราด
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม สพป.ตราด
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่างๆ

สพป.ตราดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ.2561
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ นางลัดดา ท่าพริก เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาระดับปฐมวัย พ.ศ.2561 รุ่นที่ 1 วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯชั้น 2 สพป.ตราด
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 08 2018 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 51 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
โครงการเเลกเปลี่ยน YESสามารถดูรายละเอียดได้ที่
https://www.facebook.com/yesthailand/?hc_ref=ARSKMHtrqUXPn7ekgrBvDzbAp1xzJc-NXK8qJWN0NL1b996AKNJ_-Gafe5Q_uIBX3LI&fref=nf
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 05 2018 · 0 ความเห็น · 45 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราดได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เข้าร่วมงานการสัมมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสานพลังมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรามาดา พลาซา แม่น้ำ ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ
โดยในงานการสัมมนาดังกล่าว นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ขึ้นรับโล่ประกาศเกียรติคุณ
ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) เป็นองค์กรแบบอย่างที่มีบุคลากรสวมหมวกนิรภัย คาดเข็มขัดนิรภัย 100% และมีอุบัติเหตุลดลง
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 05 2018 · 0 ความเห็น · 45 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
STEM Education - Active Learning
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน STEM Education โดยใช้กระบวนการ Active Learning วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องอาเซียนศึกษา โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 02 2018 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 45 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
Focus Group
วันอังคารที่ 1 พ.ค. 61 เวลา 08.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้คัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) เป็นกลุ่มในการวิจัยเพื่อดำเนินการสนทนากลุ่ม (Focus Group) เกี่ยวกับการดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการ/กิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งการพูดคุยถึงปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนารูปแบบกระบวนการติดตามและประเมินผลฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 02 2018 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 50 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา ณ จังหวัดเชียงราย
วันที่ 25-29 เมษายน 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารการจัดการศึกษา ณ จังหวัดเชียงราย
โดย นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานในการดำเนินงานการจัดโครงการฯ
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 02 2018 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 57 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุสามเณรและบวชศิลจาริณีภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษยน 2561 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดตราด
โดย ดร.ประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
· webmaster เมื่อ เมษายน 24 2018 · 0 ความเห็น · 53 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนไตรสัมพันธ์ ในสังกัด สพป.ตราด
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนไตรสัมพันธ์ ในสังกัด สพป.ตราด (โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง , โรงเรียนบ้านตางาม และโรงเรียนบ้านหนองแฟบ) วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่เหล็ก โรงเรียนบ้านคลองแอ่ง จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ เมษายน 24 2018 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 65 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตราด
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุม กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตราด พร้อมกับ ดร.ลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ตราด วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ ชั้น 3 สพป.ตราด
โดยการประชุมดังกล่าว เพื่อการปรึกษาหารือการทำงาน อันจะผลักดันการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด ให้ตรงตามเป้าหมายและเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนสูงสุด
· webmaster เมื่อ เมษายน 24 2018 · 0 ความเห็น · 58 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายในเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 3

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.08 วินาที 800,947 ผู้เข้าเยี่ยมชม