การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สัญจร
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยการนำของนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดำเนินการจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ครั้งที่ 6/2562 รูปแบบสัญจร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
โดยเวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด แบ่งกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ลงตรวจเยี่ยมห้อง โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง (อำเภอบ่อไร่) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อการมองข้อดีและข้อด้อยของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง (อำเภอบ่อไร่) และเพื่อการช่วยกันพลักดันให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน ตามนโยบาย "ทุกห้องเรียนมีคุณภาพ" ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งเวลา 13.00 น. มีการนำเสนอผลสรุปการลงตรวจเยี่ยมห้องเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลุ่ม , การกล่าวปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และเข้าสู่วาระการประชุมตามลำดับ ทั้งนี้ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ครั้งที่ 6/2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นายอัมพล หันทยุง ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการอ่านออกเขียนได้และคิดเป็นของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ของทุกโรงเรียน อีกด้วย
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 21 2019 · 0 ความเห็น · 115 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ลงตรวจเยี่ยม - นิเทศ โรงเรียนในสังกัด
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งนิเทศห้องเรียน โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว และโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ จังหวัดตราด
โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียน และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอ่านออกเขียนได้ และคิดเป็น สอดคล้องกับนโยบาย "ทุกห้องเรียนมีคุณภาพ"
ทั้งนี้ นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ตรวจการดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนบ้านแหลมพร้าว และโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาคุณภาพต่อไป
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 20 2019 · 0 ความเห็น · 114 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ."
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย ดร.ลัดดา ท่าพริก , นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 25/2562 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. - 09.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยรายการ เป็นการนำเสนอผลงานการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนเป็นการชี้แจงนโยบาย และการดำเนินงานต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วย เพื่อการสร้างความรับรู้ถึง ผู้บริหาร ครู นักเรียน และประชาชนอย่างทั่วถึง
ทั้งนี้ หลังจากการรับชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ." แล้วเสร็จ เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประชุมร่วมกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และคณะผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อการเน้นย้ำถึงนโยบายที่สำคัญ และขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดต่อไป
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 19 2019 · 0 ความเห็น · 123 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2562
ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาการราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยนายรณกฤต ยอดศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล , นายวิฑูรย์ บุญสิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนางสุนีย์ สัมมา นักทรัพยากรชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 5/2562 ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
โดยนายธงชัย พุ่มชลิต ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 18 2019 · 0 ความเห็น · 124 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมสัมมนา การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 4
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , นางจิราพร ทองภักดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา , นายวัชระ เอี่ยมกุลวรพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และนายวุฒิวัฒน์ อินทสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสูง จังหวัดตราด เข้าร่วมการประชุมสัมมนา หัวข้อเรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่4 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 18 2019 · 0 ความเห็น · 130 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ตรวจ - นิเทศ ห้องเรียน 3 โรงเรียน
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงตรวจเยี่ยมพร้อมกับนิเทศห้องเรียน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดพนมพริก , โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง และโรงเรียนบ้านท่าประดู่ จังหวัดตราด
โดย การลงตรวจเยี่ยม เพื่อการติดตามการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแก่ผู้เรียน ตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการลงตรวจเยี่ยมการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียน ที่ถูกต้องและเป็นไปอย่างมีคุณภาพอีกด้วย
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้เน้นย้ำถึงการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของทุกโรงเรียน และการคิดคำนวนทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง แก่ครูผู้สอน เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนไปด้วยกัน ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดและโรงเรียนในสังกัด อันจะเป็นความเจริญก้าวหน้าของการศึกษาจังหวัดตราดต่อไป
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 17 2019 · 0 ความเห็น · 129 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
กิจกรรมหน้าเสาธง สพป.ตราด
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยการนำของนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธง ณ บริเวณเสาธง หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยการยืนตรงเคารพธงชาติ , การสวดมนตร์ไหว้พระ และการอบรมพร้อมกับการมอบนโยบาย จาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
เพื่อคณะผู้บริหาร , ข้าราชการ , พนักงานราชการ , ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษาภายในสำนักงานฯ จะมีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพื้นฐานทางจริยศาสตร์ ความเป็นคนดี ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 17 2019 · 0 ความเห็น · 112 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด จัดการเชิงปฏิบัติการ การกรอกข้อมูล IEP Online
วันเสาร์ที่ 15 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เปิดการเชิงปฏิบัติการ การกรอกข้อมูล IEP Online ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยการประชุมดังกล่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด ดำเนินการจัดเพื่อการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online)
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 17 2019 · 0 ความเห็น · 133 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด เปิดการอบรมฯครูแกนนำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด
วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เปิดการอบรมเชิงฏิบัติการ ครูแกนนำกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้น ป.1-ป.6 ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาลุ่มแม่น้ำตราด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้าง (ประชาชนูปถัมภ์) จังหวัดตราด
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พบปะพูดคุยกับคณะครูผู้เข้าร่วมการอบรม พร้อมเน้นยำถึงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ให้สามารถอ่านออกและเขียนได้ อย่างมีคุณภาพอีกด้วย
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 17 2019 · 0 ความเห็น · 111 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.03 วินาที 1,240,962 ผู้เข้าเยี่ยมชม