ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนผังอาคาร สพป.ตราด
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือสำหรับประชาชน สพป.ตราด
คู่มือบริการขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2561
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 สพป.ตราด 80 รายการ (13 พ.ย.61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (20 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (29 ม.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (23 พ.ย. 60)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
ประกาศ สพป.ตราด
มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ สพป.ตราด
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม สพป.ตราด
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่างๆ

รองฯวิชชา ครุปิติ ลงนิเทศ-ติดตาม ผอ.สถานศึกษาในสังกัด
วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับมอบหมายจากนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ให้ลงนิเทศ - ติดตามการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบางเบ้า และโรงเรียนวัดวัชคามคชทวีป เกาะช้าง จังหวัดตราด
ซึ่ง เพื่อการชี้แนะแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้มีผลการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ที่ดีมีคุณภาพต่อไป
ทั้งนี้ นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ประชุมร่วมกับคณะครูผู้สอน พร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดเชิงลึก ของการปฏิบัติราชการผู้อำนวยการโรงเรียน และแนะแนวการจัดการศึกษาที่ดีมีคุณภาพต่อผู้เรียน ตามบริบทของพื้นที่เกาะช้าง อันจะผลักดันให้โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดต่อไปอีกด้วย
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 04 2019 · 0 ความเห็น · 7 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด เปิดค่ายนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) จังหวัดตราด
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมคุณธรรม - จริยธรรม ธรรมะสู่โรงเรียน "ค่ายนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ" ประจำปี 2562 พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน ในวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
โดย นายเกียรติศักดิ์ วงค์กุลพิลาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินการจัดกิจกรรม
ซึ่ง ร่วมกับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดทำกิจกรรม "ค่ายนักเรียนโรงเรียนวิถีพุทธ" ระหว่างวันที่ 4-7 มิถุนายน 2562 ณ วัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง จังหวัดตราด เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการขัดเกลาทางด้านจิตใจ พร้อมด้วยการปลูกฝังและส่งเสริม ศิลธรรม คุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนด้วย
ทั้งนี้ มีนักเรียนเข้ารับการฝึกอบรมในกิจกรรม จำนวน 412 คน และมีคณะครูจำนวน 30 คน โดยได้รับความร่วมมือจาก วัดคิรีวิหาร พระอารามหลวง , วัดห้วงพัฒนา , วัดวรดิตถาราม , คณะครู , ผู้ปกครอง , กรรมการสถานศึกษา , เทศบาลตำบลชำราก , เทศบาลตำบลตะกาง , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชำราก และสถานีตำรวจภูธรบ้านท่าเลือน
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 04 2019 · 0 ความเห็น · 9 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ปลอดเหล้าและบุหรี่ในโรงเรียน
วันเสาร์ที่ 1 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ปลอดเหล้าและบุหรี่ในโรงเรียน ตามกำหนดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2562 ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดย นางสมใจ วัฒฐานะ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นผู้กล่าวรายงานจัดการประชุม
ทั้งนี้ การดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ปลอดเหล้าและบุหรี่ในโรงเรียน
มีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ซึ่ง ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด มาเป็นผู้ให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนการดูแลตนเองในชีวิตประจำวันอีกด้วย
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 04 2019 · 0 ความเห็น · 6 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 18.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยผู้บริหาร , ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 สนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราด
โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 03 2019 · 0 ความเห็น · 8 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยผู้บริหาร , ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดตราด
โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 03 2019 · 0 ความเห็น · 7 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 07.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ และสามเณร 41 รูป เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดตราด
โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 03 2019 · 0 ความเห็น · 6 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ลงตรวจห้องเรียน โรงเรียนบ้านคลองพร้าว
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองพร้าว เกาะช้าง จังหวัดตราด
ซึ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้เข้าตรวจเยี่ยมห้องเรียนโรงเรียนบ้านคลองพร้าว พร้อมด้วยนิเทศการจัดการเรียนการสอนแก่ครูผู้สอน เพื่อการร่วมกันพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ตามนโยบายของ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งได้มีการเน้นถึงการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องเป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา การยกระดับการจัดการศึกษา ตลอดจนการกำกับติดตามการพัฒนา ตามหัวข้อทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโอกาสการประชุมสัมมนา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ เมื่อวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 31 2019 · 0 ความเห็น · 8 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมกันประชุมเพื่อการทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน (AAR) การศึกษาดูงาน
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณห้องประชุมทับทิมสยาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมกันประชุมและปรึกษาหารือ เพื่อการทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงาน (AAR) การศึกษาดูงาน เพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
โดยการประชุม มีความเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2 จังหวัดลพบุรี ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เตรียมความพร้อมในการรับ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี 2562 ด้วย
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 31 2019 · 0 ความเห็น · 10 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ตามกำหนดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดย นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นผู้กล่าวรายงานจัดการประชุม
ทั้งนี้ การดำเนินงานการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น มีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในโรงเรียนขยายโอกาส ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ซึ่ง ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด มาเป็นผู้ให้ความรู้ คำแนะนำ ตลอดจนการดูแลตนเองในชีวิตประจำวันอีกด้วย
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 31 2019 · 0 ความเห็น · 11 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน


เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 5

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 924,574 ผู้เข้าเยี่ยมชม