ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนผังอาคาร สพป.ตราด
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือสำหรับประชาชน สพป.ตราด
คู่มือบริการขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ก.ย. 61)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (4 ก.ย. 61)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลางและคุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ (รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน) ปีงบประมาณ 2561 (21 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (20 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (29 ม.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (23 พ.ย. 60)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
ประกาศ สพป.ตราด
มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ สพป.ตราด
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม สพป.ตราด
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่างๆ

ผอ.อัมพล หันทยุง พบปะเพื่อนครู ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมและพบปะเพื่อนครู ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาแหลมงอบ ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม โรงเรียนวัดบางปิดล่าง (ราษฎร์สงเคราะห์) ศูนย์ปัญจวิทยาคาร อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
โดยทั้งนี้ ผอ.สพป.ตราด ได้กล่าวให้กำลังใจแด่ครูผู้สอน ในการปฏิบัติหน้าทีสร้างความรู้ให้แก่ผู้เรียน พร้อมกับมอบนโยบายต่างๆผ่านการเล่าเรื่องและประสบการณ์
เพื่อคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู จะได้นำมาปรับใช้กับการทำงานบนทางชีวิตข้าราชการต่อไป
ผอ.สพป.ตราด ได้กล่าวปิดท้ายถึงการพัฒนาตนเองของชีวิตราชการ อันจะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าและประสบความสำเร็จในอาชีพข้าราชการครูอีกด้วย
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 10 2018 · 0 ความเห็น · 4 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
รองฯ สุดคนึง ไชยสิทธิ์ เป็นประธานการประชุมการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพียงหลวง ๖
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมการวางแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพียงหลวง ๖ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนเพียงหลวง๖ฯ
โดยนางสาวสมใจ สุภัคพงศ์ ผอ.โรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูได้เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 10 2018 · 0 ความเห็น · 4 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมชม "พุธเช้าข่าว สพฐ." ครั้งที่ 39/2561 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่มฯและเจ้าหน้าที่ สพป.ตราด ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference รายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ." ครั้งที่ 39/2561 วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ตราด
โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม
ซึ่งหลักจากการประชุม Video Conference เสร็จ ผอ.อัมพล หันทยุง ได้เป็นประธานการประชุม ร่วมกับรอง ผอ.สพป.ตราด และ ผอ.กลุ่มฯ เป็นการชี้แจงการดำเนินงานต่างๆภายในสำนักงานฯพร้อมกับการสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ก็เพื่อการขับเคลื่อนให้สำนักงานฯสามารถดำเนินงานต่างๆได้อย่างต่อเนื่องและประสบผลสำเร็จ
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 10 2018 · 0 ความเห็น · 4 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตราด ประจำเดือนตุลาคม 2561
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตราด ประจำเดือนตุลาคม 2561 ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 09.40 น. ณ ห้องประชุมกลุ่มนิเทศฯ ชั้น3 สพป.ตราด
โดย ดร.ลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด , นางบูรณ์นรา กนิกนันต์ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียง
ทั้งนี้ การประชุมก็เพื่อการปรึกษาหารือ พร้อมทั้งการชี้แจงการดำเนินงานพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.ตราด ให้สามารถดำเนินต่อไปอย่างก้าวหน้า ส่งผลที่ดีต่อผู้เรียนและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อสังคมต่อไป
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 09 2018 · 0 ความเห็น · 9 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) รุ่นที่1
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ได้รับมอบหมายจาก นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตราด ให้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (S.S.B.T.C.) รุ่นที่1 ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด
โดยโครงการฝึกอบรมฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 ตุลาคม 2561 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 09 2018 · 0 ความเห็น · 5 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดตรวจสุขภาพบุคลากรภายในสำนักงาน
วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยกลุ่มอำนวยการ ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษาภายในสำนักงาน
ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากคณะพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลตราด ในการตรวจสุขภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดใด
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ เพื่อการวินิจฉัยทางการแพทย์ที่ถูกต้อง อันจะพัฒนาศักยภาพบุคลากร สพป.ตราด ต่อไป
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 09 2018 · 0 ความเห็น · 5 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ร่วมประชุมการเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ได้เข้าร่วมการประชุมการเตรียมการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดตราด
โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธาน
ทั้งนี้ ประชุมเพื่อการเตรียมความพร้อมตลอดจนถึงการดำเนินการจัดงานอย่างสมพระเกียรติ และแสดงถึงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 08 2018 · 0 ความเห็น · 7 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพป.ตราด เข้าแสดงความยินดีกับ "รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดคนใหม่"
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ตราด และคณะผู้บริหาร สพป.ตราด ได้เข้าแสดงความยินดีกับ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร และ นายศุภมิตร ชิณศรี ในโอกา่สการเข้ารับตำแหน่ง "รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด" ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 08 2018 · 0 ความเห็น · 4 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ร่วมต้อนรับ นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ ประธานคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ได้เข้าร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ โรงเรียนอนุบาลตราด จังหวัดตราด
ซึ่ง เป็นการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ของนายสมนึก แพทย์พิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลตราด จังหวัดตราด
โดยมี นายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เป็นประธานคณะกรรมการประเมินฯ
ทั้งนี้ มีนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด (นายก อบจ.ตราด) , นายสิทธิพงษ์ พฤกษอาภรณ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด , นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด , นายจำนง เหล่าคงธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดตราด (ผอ.สกสค.จังหวัดตราด) , ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะ และคณะผู้บริหารสถานศึกษา ได้เข้าร่วมต้อนรับในโอกาสนี้ด้วย
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 08 2018 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 4 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายในเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.58 วินาที 842,611 ผู้เข้าเยี่ยมชม