ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนผังอาคาร สพป.ตราด
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือสำหรับประชาชน สพป.ตราด
คู่มือบริการขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2561
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 สพป.ตราด 80 รายการ (13 พ.ย.61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (20 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (29 ม.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (23 พ.ย. 60)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
ประกาศ สพป.ตราด
มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ สพป.ตราด
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม สพป.ตราด
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่างๆ

สพป.ตราด ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง
วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยการนำของนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธง ณ บริเวณเสาธง หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยการยืนตรงเคารพธงชาติ , การสวดมนตร์ไหว้พระ , การแสดงความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการอบรมพร้อมกับการมอบนโยบาย จาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
เพื่อคณะผู้บริหาร , ข้าราชการ , พนักงานราชการ , ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษาภายในสำนักงานฯ จะมีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพื้นฐานทางจริยศาสตร์ ความเป็นคนดี ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 24 2019 · 0 ความเห็น · 79 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สัญจร
วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยการนำของนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดำเนินการจัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ครั้งที่ 6/2562 รูปแบบสัญจร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เทศบาลตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด
โดยเวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด แบ่งกลุ่มผู้บริหารสถานศึกษา ลงตรวจเยี่ยมห้อง โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง (อำเภอบ่อไร่) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อการมองข้อดีและข้อด้อยของการจัดการศึกษาของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาถิ่นพลอยแดง (อำเภอบ่อไร่) และเพื่อการช่วยกันพลักดันให้เกิดการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภายในห้องเรียน ตามนโยบาย "ทุกห้องเรียนมีคุณภาพ" ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งเวลา 13.00 น. มีการนำเสนอผลสรุปการลงตรวจเยี่ยมห้องเรียนของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลุ่ม , การกล่าวปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และเข้าสู่วาระการประชุมตามลำดับ ทั้งนี้ การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ครั้งที่ 6/2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นายอัมพล หันทยุง ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการอ่านออกเขียนได้และคิดเป็นของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนในระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ของทุกโรงเรียน อีกด้วย
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 21 2019 · 0 ความเห็น · 72 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ลงตรวจเยี่ยม - นิเทศ โรงเรียนในสังกัด
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงตรวจเยี่ยมพร้อมทั้งนิเทศห้องเรียน โรงเรียนบ้านแหลมพร้าว และโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ จังหวัดตราด
โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้พบปะพูดคุยกับนักเรียน และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการอ่านออกเขียนได้ และคิดเป็น สอดคล้องกับนโยบาย "ทุกห้องเรียนมีคุณภาพ"
ทั้งนี้ นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ตรวจการดำเนินงานต่างๆ ของโรงเรียนบ้านแหลมพร้าว และโรงเรียนชุมชนวัดอ่าวช่อ ซึ่งมีความสำคัญต่อการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นสถานศึกษาคุณภาพต่อไป
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 20 2019 · 0 ความเห็น · 63 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ."
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย ดร.ลัดดา ท่าพริก , นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 25/2562 วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. - 09.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยรายการ เป็นการนำเสนอผลงานการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนเป็นการชี้แจงนโยบาย และการดำเนินงานต่างๆของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วย เพื่อการสร้างความรับรู้ถึง ผู้บริหาร ครู นักเรียน และประชาชนอย่างทั่วถึง
ทั้งนี้ หลังจากการรับชมรายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ." แล้วเสร็จ เวลา 09.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประชุมร่วมกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และคณะผู้บริหาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อการเน้นย้ำถึงนโยบายที่สำคัญ และขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดต่อไป
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 19 2019 · 0 ความเห็น · 69 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ครั้งที่ 5/2562
ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รักษาการราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยนายรณกฤต ยอดศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล , นายวิฑูรย์ บุญสิน นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ และนางสุนีย์ สัมมา นักทรัพยากรชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด (ด้านบริหารงานบุคคล) ครั้งที่ 5/2562 ในวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
โดยนายธงชัย พุ่มชลิต ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 18 2019 · 0 ความเห็น · 72 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมสัมมนา การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่ 4
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วย นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , นางจิราพร ทองภักดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา , นายวัชระ เอี่ยมกุลวรพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และนายวุฒิวัฒน์ อินทสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนสูง จังหวัดตราด เข้าร่วมการประชุมสัมมนา หัวข้อเรื่อง การส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปการศึกษาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ครั้งที่4 ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จังหวัดระยอง
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 18 2019 · 0 ความเห็น · 75 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ตรวจ - นิเทศ ห้องเรียน 3 โรงเรียน
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงตรวจเยี่ยมพร้อมกับนิเทศห้องเรียน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดพนมพริก , โรงเรียนชุมชนวัดแสนตุ้ง และโรงเรียนบ้านท่าประดู่ จังหวัดตราด
โดย การลงตรวจเยี่ยม เพื่อการติดตามการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแก่ผู้เรียน ตามนโยบายของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการลงตรวจเยี่ยมการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียน ที่ถูกต้องและเป็นไปอย่างมีคุณภาพอีกด้วย
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้เน้นย้ำถึงการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ของทุกโรงเรียน และการคิดคำนวนทางคณิตศาสตร์ที่ถูกต้อง แก่ครูผู้สอน เพื่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนไปด้วยกัน ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดและโรงเรียนในสังกัด อันจะเป็นความเจริญก้าวหน้าของการศึกษาจังหวัดตราดต่อไป
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 17 2019 · 0 ความเห็น · 78 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
กิจกรรมหน้าเสาธง สพป.ตราด
วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยการนำของนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธง ณ บริเวณเสาธง หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยการยืนตรงเคารพธงชาติ , การสวดมนตร์ไหว้พระ และการอบรมพร้อมกับการมอบนโยบาย จาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
เพื่อคณะผู้บริหาร , ข้าราชการ , พนักงานราชการ , ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษาภายในสำนักงานฯ จะมีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพื้นฐานทางจริยศาสตร์ ความเป็นคนดี ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 17 2019 · 0 ความเห็น · 65 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด จัดการเชิงปฏิบัติการ การกรอกข้อมูล IEP Online
วันเสาร์ที่ 15 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เปิดการเชิงปฏิบัติการ การกรอกข้อมูล IEP Online ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยการประชุมดังกล่าว กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด ดำเนินการจัดเพื่อการพัฒนาคุณภาพระบบบริหารการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา (IEP Online)
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 17 2019 · 0 ความเห็น · 78 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน


เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 1,106,937 ผู้เข้าเยี่ยมชม