สพป.ตราด ประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.พป.ตราด เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โดยมีประเด็นเรื่องสำคัญในการประชุม ได้แก่ การสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗/การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)/การประเมินโดยใช้ข้อสอบกลาง ตามนโยบาย สพฐ. /การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗/การพิจารณาเรื่องการติดตามประเมินความพร้อมวันเปิดภาคเรียนและเครื่องมือติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา การพิจารณาร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ก.ต.ป.น. เฉพาะกิจ…(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 07 2015 · 0 ความเห็น · 682 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผู้กำกับลูกเสือ สพป.ตราด ตั้งปณิธาน...ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ผู้เข้าอบรมผู้กำกับลูกเสือ ต้านภัยยาเสพติด สังกัด สพป.ตราด ร่วมเปล่งสัจจะวาจาให้คำปณิธานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระ มงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ที่จะยึดมั่นและปฏิบัติตามคำปฏิญาณของลูกเสือ ประพฤติปฏิบัติตนและป้องกันตนเอง เพื่อน ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติให้ห่างไกลจากยาเสพติด และทุ่มเทความรู้ ความสามารถ อุทิศตนแก่กิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะอย่างเต็มกำลัง ตลอดจนรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของชาติและความเป็นไทย ในโอกาสนี้ นายสมศักดิ์ ลีลาทรัพย์เลิศ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้มอบคู่มือหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดแก่ผู้เข้าอบรมฯ เพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยในสถานศึกษา และผู้บังคับบัญชาลูกเสือมอบเกียรติบัตร-วุฒิบัตรแก่วิทยากรและผู้เข้าอบรม ในพิธีปิดการอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สังกัด สพป.ตราด ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๘.-๓๐ เม.ย.๕๘ ณ ค่ายลูกเสือ จ.ตราด…(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 07 2015 · 0 ความเห็น · 932 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพฐ. คัดเลือกยุวบรรณารักษ์ ร.ร.บ้านดอนสูง ทำหน้าที่วิทยากรพี่เลี้ยงค่ายยุวบรรณารักษ์ห้องสมุด มีชีวิตระดับประเทศ
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ครูบรรณารักษ์และคณะยุวบรรณารักษ์จากโรงเรียน บ้านดอนสูง สพป.ตราด ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ทำหน้าที่วิทยากร พี่เลี้ยง ในการประชุมปฏิบัติการค่ายยุวบรรณารักษ์พัฒนาห้องสมุด มีชีวิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับ บริษัทนานมี บุ๊ค จัดขึ้น โดยมียุวบรรณารักษ์จาก ๖๐ โรงเรียนทั่วประเทศ ร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมนานมีบุ๊คส์ จ.นครราชสีมา (ภาพ-ข่าวจาก/นางนิตยา ต่อประสิทธิ์กุล ร.ร.บ้านดอนสูง) …(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 07 2015 · 0 ความเห็น · 664 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราดประชุมคณะทำงาน เตรียมการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมผู้ประกอบวิชาชีพครู
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ตามหลักสูตรการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ศูนย์การพัฒนาเขตพื้นที่การศึกษาตราด ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม เพื่อร่วมปรึกษา หารือ และวางแผนจัดเตรียมการดำเนินการ ซึ่งคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด มีกำหนดที่จะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๕ พฤษาคม ๒๕๕๘ ณ วัดท่าโสม อ.เขาสมิง จ.ตราด โดยมีเป้าหมายของผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจากทุกสังกัดหน่วยงานทางการศึกษาของจังหวัดตราด จำนวน ๖๐ คน ซึ่งขณะนี้ยังสามารถสมัคร เข้ารับการอบรมได้ที่คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาตราด…(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 07 2015 · 0 ความเห็น · 790 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดอบรมผู้กำกับลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด
วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ซึ่ง สพป.ตราด จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การเยียวยาช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและร่วมกันต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษาโดยใช้กระบวนการทางลูกเสือ ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เม.ย.๕๘ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราดผู้เข้าอบรมประกอบด้วยข้าราชการครูจากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดและเอกชน จำนวน ๔๐ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร ที่เป็นผู้บังบัญชาลูกเสือจาก สพม.๑๗ /สพป.ตราด /กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๗ ตราด และข้าราชการบำนาญ…(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 07 2015 · 0 ความเห็น · 698 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
กิจกรรมหน้าเสาธง สร้างความตระหนักรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด นำข้าราชการ สพป.ตราด ร่วมร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวค่านิยม สพป.ตราด พบปะพูดคุยและแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการกิจกรรมหน้าเสาธง ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ โดยกลุ่มบริหารงานบุคคลเป็นเจ้าภาพเชิญธงเคารพธงชาติ นำสวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวค่านิยม สพป.ตราด…(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 07 2015 · 0 ความเห็น · 701 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมประชุมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จ.ตราด
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด ร่วมประชุมโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชนจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศาลากลาง จ.ตราด ในโอกาสที่ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้แทนจากคณะกรรมาธิการสามัญฯ คณะต่าง ๆ ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดตราด โดยมีนายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด หัวหน้าหน่วยงานราชการ ประชาชนเข้าร่วม พร้อมทั้งบรรยายสรุปจังหวัดตราด หารือข้อราชการเรื่อง เขตเศรษฐกิจพิเศษ อ.คลองใหญ่ การค้าชายแดนไทย-กัมพูชา การท่องเที่ยว ปัญหาแรงงาน และปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ที่ห้องประชุมพลอยแดงศาลากลางจังหวัดตราด ซึ่งการจัดโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน จังหวัดตราด ครั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ ๔ ของจังหวัดตราด เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมทั้งรับฟังปัญหาด้านต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานภาคราชการและจากประชาชน รวมทั้งเป็นการรับทราบปัญหาเรื่องการค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้าน และการพัฒนาการท่องเที่ยว ที่เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ…(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 07 2015 · 0 ความเห็น · 693 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมพิธี...วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยข้าราชการ กลุ่มนโยบายและแผน /กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตราด เป็นตัวแทนข้าราชการ สพป.ตราด ร่วมพิธี วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาประชาคม จ.ตราด เพื่อถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่พระองค์ท่านทรงกอบกู้เอกราชของชาติไทย พร้อมทั้งทรงขยายอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลไปทั่วแดนสุวรรณภูมิ…(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 07 2015 · 0 ความเห็น · 564 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ประชุมคณะวิทยากรเตรียมการอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านยาเสพติด
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุมเพทาย ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญด้านการจัดกิจกรรมลูกเสือ จากสังกัด สพม.๑๗ /กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑๗ ตราด และ สพป.ตราด เพื่อปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา ให้แก่ผู้กำกับลูกเสือ (ครู) ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด สพป.ตราด ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด…(ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ พฤษภาคม 07 2015 · 0 ความเห็น · 762 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 1,152,217 ผู้เข้าเยี่ยมชม