ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนผังอาคาร สพป.ตราด
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือสำหรับประชาชน สพป.ตราด
คู่มือบริการขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2561
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 สพป.ตราด 80 รายการ (13 พ.ย.61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (20 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (29 ม.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (23 พ.ย. 60)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
ประกาศ สพป.ตราด
มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ สพป.ตราด
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม สพป.ตราด
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่างๆ

สพป.ชลบุรี เขต ๒ ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ สพป.ตราด
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด คณะผู้บริหารและบุคลากร สพป.ตราด ให้การต้อนรับ นายธานินทร์ ชลจิตต์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ และคณะข้าราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการของ สพป.ตราด ณ ห้องประชุมคามทะเล... (ภาพ/จิราพร ทองภักดี...ข่าว/ปชส.สพป.ตราด)
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 506 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.ตราด เยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณี”
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณี” ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่จ.ตราด ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของประวัติในการทำเหมืองพลอยที่สูญหายไปแล้ว ภายในพิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งเสมือนจริงในอิริยาบถต่างๆ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการหาพลอยและขั้นตอนต่างๆ ในการทำเหมืองพลอย การคัดพลอย การเผาพลอยอันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพลอย จนถึงการเจียระไนพลอย โดยแต่ละมุมจะมีภาพประกอบและคำบรรยายให้ความรู้ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวเข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ ผอ.สพป.ตราด และคณะได้มอบเงินสนับสนุนพิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณี ให้กับ นายมนตรี จำปาเงิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย ซึ่งให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในครั้งนี้...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 547 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ลงพื้นที่ประชุมสัญจร อ.บ่อไร่ จ.ตราด
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ตราด คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ อ.บ่อไร่ ประชุมสัญจรร่วมกับโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาพลอยงาม (ร.ร.อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์/ร.ร.บ้านมะนาว/ร.ร.ชุมชนวัดบ่อไร่/ร.ร.บ้านจัดสรร/ร.ร.บ้านปะอา/ร.ร.บ้านตางาม/ร.ร.ชุมชนบ้านตากแว้ง) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา “โรงเรียนคุณภาพ ๙ ดี” และผลการดำเนินงานที่สัมพันธ์กับจุดเน้นของ สพฐ ปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ ในโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและบริหารจัดการตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ ๙ ดี ของ ร.ร.บ้านจัดสรร/ร.ร.บ้านปะอา/ร.ร.ชุมชนบ้านตากแว้ง ในการประชุมสัญจรครั้งนี้ด้วย...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 594 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ด้านการสหกรณ์
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อน วาระแห่งชาติ ด้านการสหกรณ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ณ ห้องประชุมเพทาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ ที่ต้องขับเคลื่อนระดับจังหวัด และการกำหนดจัดกิจกรรม “วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลตราด...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 579 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพฐ. นำคณะผู้เข้าประชุมสัมมนาพัฒนาระบบการควบคุมภายในศึกษาดูงาน สพป.ตราด
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด คณะผู้บริหารและบุคลากร สพป.ตราด ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาระบบการควบคุมภายในและศึกษาดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งคัดเลือกบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน ๒๓ เขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อร่วมกันระดมสมอง วางแผนหาแนวทางในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ คลองพร้าวรีสอร์ท อ.เกาะช้าง จ.ตราด และศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในโอกาสนี้ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด ได้บรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการเขตพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ฯ..ทั้งนี้ สพป.ตราด เป็น ๑ ใน ๒๓ เขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ.เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ด้วย...ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 564 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดอบรมทางไกลโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี
วันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สพป.ตราด จัดอบรมทางไกลโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ ใน ๑ ปี ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง (Brain Based Learning) BBL ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้นักเรียน ชั้น ป.๑ เมื่อเรียนจบชั้น ป.๑ แล้ว ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนทุกโรงเรียน และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมอบรมทางไกลผ่านระบบ ระบบ DLTV และ DLIT จากสถานีต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ ดำเนินการจัดอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DLIT ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พร้อมกันทั่วประเทศ ในโอกาสนี้ ปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด ได้มอบนโยบาย หลักการ และแนวทางในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวแก่ผู้ร่วมประชุมอบรมทางไกล ณ โรงเรียนอนุบาลตราดด้วย นอกจากนี้ โรงเรียนบ้านปะเดา ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ ของการจัดการเรียนการสอนโดยที่ใช้แนวทางการพัฒนาการทางสมอง BBL ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัด สพป.ตราดได้นำไปปรับใช้...ภาพ/ข่าว: ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 592 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครูคณิตศาสตร์ ป.๖ และ ม.๓
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนโรงเรียนวัดเนินทราย ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดขึ้น เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.๖ และ ม. ๓ ทุกโรงเรียนในสังกัด ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่การศึกษา โดยจัดเนื้อหาหลักสูตรที่สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ นวัตกรรมการศึกษาและการพัฒนานวัตกรรม...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 600 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพภายใน
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การติดตาม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมคามทะเล โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนและสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาผู้ทำหน้าที่ประธานเครือข่ายสถานศึกษา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และศึกษานิเทศก์ จำนวน ๕๐ คน...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 566 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด เจ้าภาพ..การประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ.ตราด
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ น.ส.สุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ซึ่ง สพป.ตราด ในฐานะเจ้าภาพในการประสาน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขึ้น เพื่อทบทวนและจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด โดยมีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา เข้าร่วมประชุม ทบทวน ปรับข้อมูล วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ รวมถึงกลยุทธ์ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในประเด็นที่สอดคล้องกับนโยบายปัจจุบัน เป้าหมายุทธศาสตร์กระทรวง การประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 559 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน


เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.05 วินาที 982,048 ผู้เข้าเยี่ยมชม