คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.ตราด เยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณี”
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) เยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณี” ต.บ่อพลอย อ.บ่อไร่จ.ตราด ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของประวัติในการทำเหมืองพลอยที่สูญหายไปแล้ว ภายในพิพิธภัณฑ์ มีการจัดแสดงหุ่นขี้ผึ้งเสมือนจริงในอิริยาบถต่างๆ เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการหาพลอยและขั้นตอนต่างๆ ในการทำเหมืองพลอย การคัดพลอย การเผาพลอยอันเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพลอย จนถึงการเจียระไนพลอย โดยแต่ละมุมจะมีภาพประกอบและคำบรรยายให้ความรู้ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวเข้าใจในขั้นตอนต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ในโอกาสนี้ ผอ.สพป.ตราด และคณะได้มอบเงินสนับสนุนพิพิธภัณฑ์เมืองอัญมณี ให้กับ นายมนตรี จำปาเงิน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ่อพลอย ซึ่งให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในครั้งนี้...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 597 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ลงพื้นที่ประชุมสัญจร อ.บ่อไร่ จ.ตราด
วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด ประธานคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.ตราด คณะกรรมการ ก.ต.ป.น. และศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ อ.บ่อไร่ ประชุมสัญจรร่วมกับโรงเรียนในสังกัดศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาพลอยงาม (ร.ร.อนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์/ร.ร.บ้านมะนาว/ร.ร.ชุมชนวัดบ่อไร่/ร.ร.บ้านจัดสรร/ร.ร.บ้านปะอา/ร.ร.บ้านตางาม/ร.ร.ชุมชนบ้านตากแว้ง) เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา “โรงเรียนคุณภาพ ๙ ดี” และผลการดำเนินงานที่สัมพันธ์กับจุดเน้นของ สพฐ ปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอยราษฎร์รังสรรค์ ในโอกาสนี้ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานและบริหารจัดการตามจุดเน้นพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาโรงเรียนคุณภาพ ๙ ดี ของ ร.ร.บ้านจัดสรร/ร.ร.บ้านปะอา/ร.ร.ชุมชนบ้านตากแว้ง ในการประชุมสัญจรครั้งนี้ด้วย...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 644 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ด้านการสหกรณ์
วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการกำกับและขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ ด้านการสหกรณ์ระดับจังหวัด เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อน วาระแห่งชาติ ด้านการสหกรณ์ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ณ ห้องประชุมเพทาย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการโครงการวาระแห่งชาติด้านสหกรณ์ ที่ต้องขับเคลื่อนระดับจังหวัด และการกำหนดจัดกิจกรรม “วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนอนุบาลตราด...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 620 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพฐ. นำคณะผู้เข้าประชุมสัมมนาพัฒนาระบบการควบคุมภายในศึกษาดูงาน สพป.ตราด
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด คณะผู้บริหารและบุคลากร สพป.ตราด ร่วมต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาพัฒนาระบบการควบคุมภายในและศึกษาดูงานจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งคัดเลือกบุคลากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการดำเนินงานการควบคุมภายใน ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน ๒๓ เขตพื้นที่ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อร่วมกันระดมสมอง วางแผนหาแนวทางในการพัฒนาระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ คลองพร้าวรีสอร์ท อ.เกาะช้าง จ.ตราด และศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในโอกาสนี้ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด ได้บรรยายพิเศษให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการเขตพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและมอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา ฯ..ทั้งนี้ สพป.ตราด เป็น ๑ ใน ๒๓ เขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการดำเนินงานเกี่ยวกับระบบควบคุมภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ได้รับการคัดเลือกจาก สพฐ.เข้าร่วมประชุมสัมมนาฯ ในครั้งนี้ด้วย...ภาพ-ข่าว/ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 602 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดอบรมทางไกลโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ใน ๑ ปี
วันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ สพป.ตราด จัดอบรมทางไกลโครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านออกเขียนได้ ใน ๑ ปี ตามแนวทางการพัฒนาการทางสมอง (Brain Based Learning) BBL ตามนโยบายรัฐบาลที่ให้นักเรียน ชั้น ป.๑ เมื่อเรียนจบชั้น ป.๑ แล้ว ต้องอ่านออกเขียนได้ และมีมาตรการประเมินผลที่เป็นรูปธรรม โดยมีผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกคนทุกโรงเรียน และคณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมอบรมทางไกลผ่านระบบ ระบบ DLTV และ DLIT จากสถานีต้นทางโรงเรียนวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาทั่วประเทศ ดำเนินการจัดอบรมทางไกลผ่านระบบ DLTV และ DLIT ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พร้อมกันทั่วประเทศ ในโอกาสนี้ ปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด ได้มอบนโยบาย หลักการ และแนวทางในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวแก่ผู้ร่วมประชุมอบรมทางไกล ณ โรงเรียนอนุบาลตราดด้วย นอกจากนี้ โรงเรียนบ้านปะเดา ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบ ของการจัดการเรียนการสอนโดยที่ใช้แนวทางการพัฒนาการทางสมอง BBL ได้ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเป็นตัวอย่างและแนวทางให้กับโรงเรียนอื่น ๆ ในสังกัด สพป.ตราดได้นำไปปรับใช้...ภาพ/ข่าว: ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 638 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดอบรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนครูคณิตศาสตร์ ป.๖ และ ม.๓
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเร่งรัดพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ ณ ศูนย์การเรียนรู้คู่ชุมชนโรงเรียนวัดเนินทราย ซึ่งกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดขึ้น เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งแก่ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ระดับชั้น ป.๖ และ ม. ๓ ทุกโรงเรียนในสังกัด ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้บรรลุตามจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและเขตพื้นที่การศึกษา โดยจัดเนื้อหาหลักสูตรที่สร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ ด้านเหตุผล การวัดและประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์ การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ นวัตกรรมการศึกษาและการพัฒนานวัตกรรม...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 651 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ประชุมผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตาม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพภายใน
วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ การติดตาม ตรวจสอบ ระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมคามทะเล โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนและสร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา และเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาผู้ทำหน้าที่ประธานเครือข่ายสถานศึกษา คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และศึกษานิเทศก์ จำนวน ๕๐ คน...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 616 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด เจ้าภาพ..การประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จ.ตราด
วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ น.ส.สุดคนึง ไชยสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘-๒๕๖๐ ซึ่ง สพป.ตราด ในฐานะเจ้าภาพในการประสาน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดขึ้น เพื่อทบทวนและจัดทำร่างแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดตราด โดยมีผู้แทนหน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการศึกษา เข้าร่วมประชุม ทบทวน ปรับข้อมูล วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ รวมถึงกลยุทธ์ในการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในประเด็นที่สอดคล้องกับนโยบายปัจจุบัน เป้าหมายุทธศาสตร์กระทรวง การประกาศเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดตราด ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 602 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
เยี่ยม..ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดและนายกเหล่ากาชาด จ.ตราด
วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วยข้าราชการ สพป.ตราด เข้าเยี่ยม นายณรงค์ ธีรจันทรางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด และ นางอุบลรัตน์ ธีรจันทรางกูร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตราด ณ โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี ซึ่งประสบอุบัติเหตุ รถยนต์เก๋ง BMW เสียหลักตกถนนสายสุขุมวิท อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ซึ่งขณะนี้ทั้งสองท่านปลอดภัยและมีอาการดีขึ้นตามลำดับ...ภาพ/ข่าว ปชส.สพป.ตราด
· prnews เมื่อ มิถุนายน 03 2015 · 0 ความเห็น · 586 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 1,152,190 ผู้เข้าเยี่ยมชม