การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาทักษะการสร้างแรงจูงใจ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาทักษะการสร้างแรงจูงใจ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดย นางสมใจ วัฒฐานะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินการจัดการประชุม
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด มีหน้าที่ดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาในสังกัด , ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ และมีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กอีกด้วย
โครงการพัฒนาทักษะการสร้างแรงจูงใจ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน ดำเนินการเพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบ รู้วิธีและขั้นตอน ตลอดจนสามารถช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยเท่าเทียมกันต่อไป
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 22 2019 · 0 ความเห็น · 431 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในสังกัด สพป.ตราด
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรม พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ซึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รุ่นที่ 9 จำนวน 26 โรงเรียน ครูผู้สอนจำนวน 35 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการเรียนรู้ , การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องน้ำและอากาศ ด้วยกระบวนการสำรวจและการสืบเสาะ , การทำโครงงาน และตลอดจนการประเมินโครงงานเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และเพื่อการพัฒนาการศึกษาองผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 22 2019 · 0 ความเห็น · 418 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ก.ต.ป.น. สัญจร ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง สังกัด สพป.ตราด
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนพร้อมกับการลงตรวจเยี่ยมห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลตราด และโรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) จังหวัดตราด ตามการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการ (ก.ต.ป.น.) การลงตรวจห้องเรียนแบบสัญจร ภายในโรงเรียน ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ทั้งนี้ช่วงเวลาเช้าของวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้แบ่งกลุ่มคณะกรรมการฯ ออกตรวจโรงเรียนพร้อมห้องเรียน ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อการเห็นสภาพจริงของการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารและการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
ซึ่งเวลา 13.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมร่วมกับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการ (ก.ต.ป.น.) และผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง เพื่อการวิเคราะห์ประเมินผล การลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนและห้องเรียน พร้อมทั้งการร่วมกันปรึกษาหารือในข้อประเด็นต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้กับผู้เรียนจังหวัดตราดอย่างมีคุณภาพต่อไป
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 19 2019 · 0 ความเห็น · 421 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ลงตรวจโรงเรียนบ้านคลองศอก
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองศอก (เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) จังหวัดตราด เนื่องด้วยโรงเรียนได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ทำให้ต้นไม้ใหญ่ภายในบริเวณโรงเรียนโค่นล้มทับอาคารเรียน
ทั้งนี้ นายธนิต ไชยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองศอก (เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) ได้รายงานการปรับปรุงซ่อมแซม และการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่รอบโรงเรียน ให้ยังสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามปกติได้ ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 18 2019 · 0 ความเห็น · 422 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด เข้าต้อนรับ ศึกษาธิการจังหวัดตราดคนใหม่
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมต้อนรับ นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ในโอกาสการเข้ารับการปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดตราด (คนใหม่) ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 12 2019 · 0 ความเห็น · 395 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ตราด จัดการประชุม "การจัดทำคู่มือการสอนภาษาอังกฤษ"
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือการสอนภาษาอังกฤษ" ครูผู้สอนวิชาในกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดย นางจงกล ม่วงทิม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดการประชุม
ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาที่เน้นให้ความสำคัญกับการสอนภาษาอังกฤษ โดยกำหนดให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เร่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษในด้านการสื่อสาร
รวมทั้งนโยบายการพัฒนาครูผู้สอน ตามโครงการพัฒนาครูแกนนำในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ให้ขยายผลครูผู้สอนที่ยังไม่ผ่านการอบรมด้วย
ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือการสอนภาษาอังกฤษ" ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
1. ให้ครูผู้สอนที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำระดับภูมิภาค (Boot Camp) ได้ขึ้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน
2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการสอบของผู้เรียน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
3. กิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อการสร้างนวัตกรรมและนำเสนอได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. วางแผนการดำเนินงานขยายผล Boot Camp ระดับเขตพื้นที่ รวมทั้งการออกแบบคู่มือการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 02 2019 · 0 ความเห็น · 428 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตราดและผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตราดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตราด
โดย นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินการจัดงาน ซึ่งวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ การแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
ทั้งนี้ กิจการลูกเสือไทย เริ่มต้นขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองเสือป่าขึ้นก่อนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เพื่อฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน ให้เรียนรู้วิชาการด้านทหาร เพื่อเป็นกำลังสำรองในยามเกิดศึกสงคราม และเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนในยามสงบ เช่น ช่วยปราบปรามโจรผู้ร้าย
นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงเห็นว่าลูกเสือจะช่วยให้คนไทยรู้จักรักชาติ มีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคี และมีความกตัญญู
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเห็นว่ากิจการเสือป่าเจริญก้าวหน้ามั่นคงดีแล้ว พระองค์จึงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งถือได้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ 3 ของโลกที่มีการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้น ต่อจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 01 2019 · 0 ความเห็น · 412 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับมอบหมายจาก นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ให้เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะทำงานเพื่อจัดทำเครื่องมือการนิเทศบูรณาการ ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศึกษานิเทศก์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ทั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายขับเคลื่อนการศึกษา ของ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป
ซึ่งการประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 01 2019 · 0 ความเห็น · 551 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ดำเนินการจัดการประชุม ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุม ร่วมกับรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ซึ่ง ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา Integrity and Tranparency Assessment : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ทั้งนี้ การประชุมดำเนินงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โดยสำนักงานคณะกรรม กำหนดระยะเวลาในการตอบคำถามแบบสำรวจ OIT ในช่วงระหว่างวันที่ 1-12 กรกฎาคม 2562
· webmaster เมื่อ มิถุนายน 28 2019 · 0 ความเห็น · 137 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2020 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.03 วินาที 1,240,950 ผู้เข้าเยี่ยมชม