ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนผังอาคาร สพป.ตราด
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือสำหรับประชาชน สพป.ตราด
คู่มือบริการขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ก.ย. 61)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (4 ก.ย. 61)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลางและคุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ (รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน) ปีงบประมาณ 2561 (21 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (20 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (29 ม.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (23 พ.ย. 60)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
ประกาศ สพป.ตราด
มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ สพป.ตราด
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม สพป.ตราด
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่างๆ

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับเขตพื้นที่ประจำปี 2560
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ได้ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ของกระทรวงศึกษาธิการในระดับเขตพื้นที่ประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
โดย นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม
ซึ่งการประชุมดังกล่าว เพื่อการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส และตรงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
· webmaster เมื่อ กันยายน 04 2018 · 0 ความเห็น · 9 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราดจัดกิจกรรมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานเปิดกิจกรรมถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกระบวนการ PLC ครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ผ่านการพัฒนาครูแกนนำภาษาอังกฤษระดับภูมิภาค (Boot Camp) ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคามทะเล สพป.ตราด
โดย นางบูรณ์นรา กณิกนันต์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ตราด เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม
· webmaster เมื่อ กันยายน 04 2018 · 0 ความเห็น · 12 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมโครงการพัฒนาจริยคุณแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ตราด รุ่นที่1และรุ่นที่2
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมโครงการพัฒนาจริยคุณแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ตราด รุ่นที่1และรุ่นที่2 ในวันที่ 25 และ 26 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตราด
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 27 2018 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 16 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 8/2561
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ ดร.ลัดดา ท่าพริก รอง ผอ.สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตราด ครั้งที่ 8/2561 ประจำเดือนสิงหาคม ในวันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพลอยแดง ศสาลากลางจังหวัดตราด
โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน และ นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานร่วม
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 27 2018 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 10 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด มอบหมายให้ นางพรปวีณ์ เรืองโรจน์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.ตราด เข้าร่วมการออกเยี่ยมนักเรียนทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ณ โรงเรียนแหลมงอบวิทยาคม อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด
โดยประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 24 2018 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 12 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ก.ต.ป.น.สัญจรศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1
วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) สัญจร ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด
โดยนายวสันต์ ผาชลา ผอ.โรงเรียนวัดท่าโสม (คุณสารราษฎร์บำรุง) และประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาเขาสมิง1 เป็นผู้กล่าวต้อนรับประธานคณะกรรมการและคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. ในโอกาสนี้ด้วย
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 24 2018 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 11 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสพป.ตราด
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.ตราด ในวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตราด
· webmaster เมื่อ สิงหาคม 21 2018 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 19 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ข้าราชการ สพป.ตราด ขอถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย ดร.ลัดดา ท่าพริก , นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่มฯและเจ้าหน้าที่ สพป.ตราด ได้เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี 2561 วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ ศาลาประชาคม จังหวัดตราด
โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นผู้นำกล่าวปฏิญาณฯ
ซึ่ง หลังจากการกล่าวคำปฏิญาณแล้วเสร็จ ผอ.สพป.ตราด , รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่มฯ , ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพป.ตราด ได้ร่วมลงนามถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นี้ด้วย
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 28 2018 · 0 ความเห็น · 30 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 28 กรกฎาคม 2561
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย ดร.ลัดดา ท่าพริก , นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่มฯและเจ้าหน้าที่ สพป.ตราด ได้เข้าพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร , ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา วันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 06.00 น. ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่5
โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธี
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 28 2018 · 0 ความเห็น · 25 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
หนังสือราชการ สพฐ.

ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก


ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา

แผนที่ สพป.ตราด

เว็บ สพป. สพม.

ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายในเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 2

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.08 วินาที 821,064 ผู้เข้าเยี่ยมชม