ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนผังอาคาร สพป.ตราด
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือสำหรับประชาชน สพป.ตราด
คู่มือบริการขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2561
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 สพป.ตราด 80 รายการ (13 พ.ย.61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (20 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (29 ม.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (23 พ.ย. 60)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
ประกาศ สพป.ตราด
มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ สพป.ตราด
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม สพป.ตราด
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่างๆ

Welcome TO Trat Primary Education Area Office
[.... ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สพป.ตราด ด้วยความยินดียิ่ง....]

ประกาศ รับสมัครสรรหาบุคคลเพื่อเจ้าเป็นพนักงานราชการกลุ่มบริหารทั่วไปตำแหน่งครูปฏิบัติงานโรงเรียน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พ.ศ.2562 (update 02/05/62)

Download คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ที่นี่...

คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน (shopping list)
คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล (shopping list)
คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ (shopping list)
คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์วิชางานเกษตร (shopping list)
คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (shopping list)

Download คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ที่นี่...

คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ 001
คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ 002
คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ 003
คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ห้องสมุด
คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ดนตรี
คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์การงานอาชีพ
คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ

สพป.ตราด ศึกษาดูงาน ITA สพป.ลพบุรี เขต2
วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยการนำของนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาตราด ดำเนินการศึกษาดูงาน ในเรื่องของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (ITA Online) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2 จังหวัดลพบุรี
โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2 มาให้คำแนะนำการดำเนินงานภายใต้การบริหารการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2 ด้วย
ซึ่ง การเข้าศึกษาดูงานของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , คณะผู้บริหาร , ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อการนำเอาข้อดีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต2 มาปรับใช้ในการบริหาร ตลอดจนการบริการที่มีคุณภาพประสิทธิภาพต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดต่อไป และยังสามารถดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย ตรงตามองค์ประกอบของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดอีกด้วย
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 24 2019 · 0 ความเห็น · 0 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
STEM Education 2562
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดำเนินการจัดศูนย์ฝึกอบรมครูผู้สอนสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล STEM Education โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 (สพฐ.024 ศูนย์โรงเรียนคลองขวาง) ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยมีกำหนดอบรม 3 วัน แบ่งเป็นครูผู้สอน 3 ระดับชั้น คือ ครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย อบรมระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2562 , ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อบรมระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562 และครูผู้สอนระดับประถมศึกษาตอนต้น อบรมระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2562
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 24 2019 · 0 ความเห็น · 1 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ร่วมดำเนินการคัดเลือกบุคคล ตามมาตรา 38 ค.(2)
วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมเป็นคณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย และโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 23 2019 · 0 ความเห็น · 1 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมรับชมรายการ พุธเช้าข่าว สพฐ.
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมการรับชมรายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 21/2562 ในวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.00 น. ถึง 09.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยการร่วมรับชมรายการ เพื่อการรับทราบนโยบายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติราชการ ภายใต้นโยบายของนายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้ หลังจากการรับชมรายการ เวลา 09.00 น. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ประชุมร่วมกับคณะผู้บริหาร เพื่อการเน้นย้ำถึงนโยบายที่สำคัญ และขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดต่อไป
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 22 2019 · 0 ความเห็น · 2 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดประชุม ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.ตราด ครั้งที่ 5/2562
วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ครั้งที่ 5/2562 ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยก่อนเริ่มการประชุม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ให้เกียรติขึ้นมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่โรงเรียน , ครูผู้สอน และนักเรียน ผู้มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ในคะแนนระดับที่สูง
ลำดับถัดมา นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รับมอบกองทุนเพื่อการศึกษาจำนวนเงิน 100,000 บาท อย่างเป็นทางการ จากจิตศรัทธาของ บริษัท เบนซ์อมรรัชดา จำกัด เพื่อการพัฒนาด้านการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดต่อไป
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด มอบเกียรติบัตรแก่ลูกจ้างจิตอาสา ชมรมลูกจ้างประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อีกด้วย
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 21 2019 · 0 ความเห็น · 1 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด มอบนโยบายแก่ ครูผู้ช่วย
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด กล่าวให้โอวาทพร้อมมอบนโยบาย ระดับกระทรวงศึกษาธิการ , สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อการปฏิบัติ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" จำนวน 20 อัตรา ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล ดำเนินการรับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้ง ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ตามบัญชีการเรียกเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด
ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้กล่าวให้กำลังใจสำหรับการทำงานของ "ครูผู้ช่วย" ให้มีพลังในการขับเคลื่อนพัฒนาผู้เรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและเรียบร้อย โดยมีพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นที่ตั้ง
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 17 2019 · 0 ความเห็น · 5 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพม.34 ดูงาน ITA สพป.ตราด
วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยการนำของนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ร่วมกันต้อนรับคณะผู้เดินทางเพื่อการศึกษาดูงาน จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (จังหวัดเชียงใหม่) โดยการนำของ ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
ทั้งนี้ การเดินทางเพื่อการศึกษาดูงาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการในเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
ซึ่งจะนำข้อปฏิบัติที่ดีเป็นตัวอย่างได้ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ไปปรับใช้กับการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 17 2019 · 0 ความเห็น · 5 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดวิเวกวราราม
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะคุณครูผู้สอน โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) จังหวัดตราด ในโอกาสการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนที่1) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องสมุดโรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) จังหวัดตราด
โดย นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูผู้สอน ในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ เพื่อการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียน โรงเรียนวัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย เกิดคุณภาพที่ดีต่อไปอีกด้วย
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 16 2019 · 0 ความเห็น · 3 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 (ภาคเรียนที่1) ของโรงเรียนชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) จังหวัดตราด ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 12.30 น.
โดย นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูผู้สอนในการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ พร้อมทั้งกล่าวแก่นักเรียนในบางช่วงบางตอนว่า "พวกเราทุกคนต้องตั้งใจเรียน หมั่นฝึกฝนทำการบ้าน และต้องช่วยเหลือพ่อแม่ได้ พวกเราจึงจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่สมบูรณ์ สามารถเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติได้ต่อไป"
· webmaster เมื่อ พฤษภาคม 16 2019 · 0 ความเห็น · 4 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก


ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา

แผนที่ สพป.ตราด

เว็บ สพป. สพม.

Facebook สพป.ตราด


ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน


เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.05 วินาที 905,052 ผู้เข้าเยี่ยมชม