ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนผังอาคาร สพป.ตราด
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือสำหรับประชาชน สพป.ตราด
คู่มือบริการขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2561
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 สพป.ตราด 80 รายการ (13 พ.ย.61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (20 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (29 ม.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (23 พ.ย. 60)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
ประกาศ สพป.ตราด
มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ สพป.ตราด
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม สพป.ตราด
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่างๆ

Welcome TO Trat Primary Education Area Office
[.... ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สพป.ตราด ด้วยความยินดียิ่ง....]

ประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุป7รณ์สำหรับการเรียนการสอนประจำปีงบประมาณ 2562 (update 10/06/62)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (update 10/07/62)

แผนเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (update 10/07/62)

ผลการสรรหาบุคคลเป็นพนักงานราชการกลุ่มบริหารทั่วไปตำแหน่งครู ปฏิบัติงานโรงเรียน สพป.ตราด (update 31/05/62)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการกลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่งครู ปฏิบัติหน้าที่งานโรงเรียน สพป.ตราด (update 27/05/62)

Download คู่มือการทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2562 ได้ที่นี่...

คู่มือการทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาDMC 2562
คู่มือการทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา EMIS
คู่มือการทำข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา O-BEC

Download คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ที่นี่...

คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน (shopping list)
คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล (shopping list)
คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ (shopping list)
คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์วิชางานเกษตร (shopping list)
คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (shopping list)

Download คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ที่นี่...

คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ 001
คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ 002
คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ 003
คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ห้องสมุด
คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ดนตรี
คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์การงานอาชีพ
คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ

สพป.ตราด ร่วมทำกิจกรรม หน้าเสาธง
วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธง ณ บริเวณเสาธง หน้าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว ประกอบด้วยการยืนตรงเคารพธงชาติ , การสวดมนตร์ไหว้พระ , การแสดงความเคารพต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และการอบรมพร้อมกับการมอบนโยบาย จากนายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
เพื่อคณะผู้บริหาร , ข้าราชการ , พนักงานราชการ , ลูกจ้างและบุคลากรทางการศึกษาภายในสำนักงานฯ จะมีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สมดุลอย่างเป็นองค์รวมทุกด้าน เพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีพื้นฐานทางจริยศาสตร์ ความเป็นคนดี ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 22 2019 · 0 ความเห็น · 282 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาทักษะการสร้างแรงจูงใจ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการพัฒนาทักษะการสร้างแรงจูงใจ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน ณ ห้องประชุมทรัพย์เจริญ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดย นางสมใจ วัฒฐานะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินการจัดการประชุม
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในฐานะเป็นผู้รับผิดชอบการจัดการศึกษาภาคบังคับในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดตราด มีหน้าที่ดำเนินการรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษาในสังกัด , ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กจบการศึกษาภาคบังคับ และมีหน้าที่ดำเนินการตรวจสอบการเข้าเรียนของเด็กอีกด้วย
โครงการพัฒนาทักษะการสร้างแรงจูงใจ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียน ดำเนินการเพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบ รู้วิธีและขั้นตอน ตลอดจนสามารถช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาโดยเท่าเทียมกันต่อไป
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 22 2019 · 0 ความเห็น · 286 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในสังกัด สพป.ตราด
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดยคณะกรรมการดำเนินงานจัดอบรม พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 20 - 21 กรกฏาคม 2562 ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ซึ่ง มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัย โรงเรียนในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด รุ่นที่ 9 จำนวน 26 โรงเรียน ครูผู้สอนจำนวน 35 คน ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักการจัดการเรียนรู้ , การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องน้ำและอากาศ ด้วยกระบวนการสำรวจและการสืบเสาะ , การทำโครงงาน และตลอดจนการประเมินโครงงานเพื่อขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย
ทั้งนี้ เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และเพื่อการพัฒนาการศึกษาองผู้เรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ต่อไปได้อย่างมีคุณภาพ
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 22 2019 · 0 ความเห็น · 294 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ก.ต.ป.น. สัญจร ศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง สังกัด สพป.ตราด
วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนพร้อมกับการลงตรวจเยี่ยมห้องเรียน โรงเรียนอนุบาลตราด และโรงเรียนวัดหนองเสม็ด (อรรถพรสงเคราะห์) จังหวัดตราด ตามการดำเนินงาน โดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการ (ก.ต.ป.น.) การลงตรวจห้องเรียนแบบสัญจร ภายในโรงเรียน ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ทั้งนี้ช่วงเวลาเช้าของวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้แบ่งกลุ่มคณะกรรมการฯ ออกตรวจโรงเรียนพร้อมห้องเรียน ในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อการเห็นสภาพจริงของการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารและการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ
ซึ่งเวลา 13.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมร่วมกับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการ (ก.ต.ป.น.) และผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาปทุมหลวง เพื่อการวิเคราะห์ประเมินผล การลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนและห้องเรียน พร้อมทั้งการร่วมกันปรึกษาหารือในข้อประเด็นต่างๆ อันจะนำไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้กับผู้เรียนจังหวัดตราดอย่างมีคุณภาพต่อไป
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 19 2019 · 0 ความเห็น · 286 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ลงตรวจโรงเรียนบ้านคลองศอก
วันจันทร์ที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านคลองศอก (เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) จังหวัดตราด เนื่องด้วยโรงเรียนได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย ทำให้ต้นไม้ใหญ่ภายในบริเวณโรงเรียนโค่นล้มทับอาคารเรียน
ทั้งนี้ นายธนิต ไชยรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองศอก (เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) ได้รายงานการปรับปรุงซ่อมแซม และการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่รอบโรงเรียน ให้ยังสามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามปกติได้ ต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 18 2019 · 0 ความเห็น · 291 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด เข้าต้อนรับ ศึกษาธิการจังหวัดตราดคนใหม่
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมต้อนรับ นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ในโอกาสการเข้ารับการปฏิบัติราชการในตำแหน่ง ศึกษาธิการจังหวัดตราด (คนใหม่) ในวันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 12 2019 · 0 ความเห็น · 262 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
กลุ่มนิเทศฯ สพป.ตราด จัดการประชุม "การจัดทำคู่มือการสอนภาษาอังกฤษ"
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือการสอนภาษาอังกฤษ" ครูผู้สอนวิชาในกลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคามทะเล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดย นางจงกล ม่วงทิม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดการประชุม
ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาที่เน้นให้ความสำคัญกับการสอนภาษาอังกฤษ โดยกำหนดให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เร่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะภาษาอังกฤษในด้านการสื่อสาร
รวมทั้งนโยบายการพัฒนาครูผู้สอน ตามโครงการพัฒนาครูแกนนำในระดับภูมิภาค (Boot Camp) ให้ขยายผลครูผู้สอนที่ยังไม่ผ่านการอบรมด้วย
ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำคู่มือการสอนภาษาอังกฤษ" ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
1. ให้ครูผู้สอนที่ผ่านการพัฒนาตามโครงการพัฒนาครูแกนนำระดับภูมิภาค (Boot Camp) ได้ขึ้นแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน
2. กิจกรรมวิเคราะห์ผลการสอบของผู้เรียน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ เพื่อการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์
3. กิจกรรมนำเสนอผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ เพื่อการสร้างนวัตกรรมและนำเสนอได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
4. วางแผนการดำเนินงานขยายผล Boot Camp ระดับเขตพื้นที่ รวมทั้งการออกแบบคู่มือการสอนวิชาภาษาอังกฤษ
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 02 2019 · 0 ความเห็น · 289 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.00 น. นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตราดและผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดตราดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดตราด
โดย นายวิชชา ครุปิติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นผู้กล่าวรายงานการดำเนินการจัดงาน ซึ่งวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ การแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
ทั้งนี้ กิจการลูกเสือไทย เริ่มต้นขึ้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงมีพระบรมราชองค์การโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนากองเสือป่าขึ้นก่อนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2454 เพื่อฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน ให้เรียนรู้วิชาการด้านทหาร เพื่อเป็นกำลังสำรองในยามเกิดศึกสงคราม และเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนในยามสงบ เช่น ช่วยปราบปรามโจรผู้ร้าย
นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงเห็นว่าลูกเสือจะช่วยให้คนไทยรู้จักรักชาติ มีมนุษยธรรม มีความเสียสละ สามัคคี และมีความกตัญญู
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเห็นว่ากิจการเสือป่าเจริญก้าวหน้ามั่นคงดีแล้ว พระองค์จึงมีพระบรมราชโองการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้น ในวันที่ 1 กรกฎาคม ซึ่งถือได้ว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ 3 ของโลกที่มีการจัดตั้งกองลูกเสือขึ้น ต่อจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 01 2019 · 0 ความเห็น · 280 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
โครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้รับมอบหมายจาก นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ให้เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะทำงานเพื่อจัดทำเครื่องมือการนิเทศบูรณาการ ตามโครงการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศึกษานิเทศก์ ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ทั้งนี้ เพื่อสนองนโยบายขับเคลื่อนการศึกษา ของ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อไป
ซึ่งการประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
· webmaster เมื่อ กรกฎาคม 01 2019 · 0 ความเห็น · 377 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก


ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา

แผนที่ สพป.ตราด

เว็บ สพป. สพม.

Facebook สพป.ตราด


ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายใน


เว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 1,107,042 ผู้เข้าเยี่ยมชม