ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนผังอาคาร สพป.ตราด
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือสำหรับประชาชน สพป.ตราด
คู่มือบริการขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2561
ข้อมูลรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (4 ก.ย. 61)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (4 ก.ย. 61)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคำนวณราคากลางและคุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ (รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน) ปีงบประมาณ 2561 (21 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (20 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (29 ม.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (23 พ.ย. 60)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
ประกาศ สพป.ตราด
มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ สพป.ตราด
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม สพป.ตราด
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่างๆ

Welcome TO Trat Primary Education Area Office
[.... ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สพป.ตราด ด้วยความยินดียิ่ง....]

สพป.ตราด เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 19.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่มฯและเจ้าหน้าที่ สพป.ตราด ได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต (วันปิยมหาราช) ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 หน้าศาลากลางจังหวัดตราด
โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 23 2018 · 0 ความเห็น · 1 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่มฯและเจ้าหน้าที่ สพป.ตราด ได้เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 (วันปิยมหาราช) ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 หน้าศาลากลางจังหวัดตราด
โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 23 2018 · 0 ความเห็น · 1 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5
วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด , ผอ.กลุ่มฯและเจ้าหน้าที่ สพป.ตราด ได้เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 (วันปิยมหาราช) ณ บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่5 หน้าศาลากลางจังหวัดตราด
โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 23 2018 · 0 ความเห็น · 1 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุม "การทำสัญญาจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน" ในสังกัด สพป.ตราด
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุม "การทำสัญญาจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน" ในสังกัด สพป.ตราด ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สพป.ตราด
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 19 2018 · 0 ความเห็น · 3 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดประชุมฯ โครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เป็นประธานการประชุม "สร้างความรู้ความเข้าใจเกณฑ์การประเมินและแนวทางการประเมินที่ปรับใหม่" ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (สพป.ตราด) ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ บ้านปูรีสอร์ท จังหวัดตราด
โดยการประชุมประกอบด้วย นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด , นางสมใจ วัฒฐานะ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตราด , เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการประเมินฯ
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 19 2018 · 0 ความเห็น · 3 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด และที่ปรึกษาคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด
โดย นายคราวุธ หงษ์วิเศษ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด เป็นประธานในการประชุม
ซึ่งก่อนเริ่มการประชุมคณะกรรมการฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด นำโดย นายคราวุธ หงษ์วิเศษ ประธานคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด ได้ดำเนินงานจัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2561 จำนวน 21 ทุน พร้อมทั้งได้ดำเนินการมอบเงินค่าตอบแทนหน่วยหักเงิน ประจำปี 2561 ด้วย
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 18 2018 · 0 ความเห็น · 4 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมรับชม "พุธเช้าข่าว สพฐ." ครั้งที่ 40/2561 17 ตุลาคม 2561
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด พร้อมด้วย นายวิชชา ครุปิติ รอง ผอ.สพป.ตราด , คณะผู้บริหาร , ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สพป.ตราด ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference รายการ "พุธเช้าข่าว สพฐ." ครั้งที่ 40/2561 ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. ถึง 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพทาย สพป.ตราด
โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม
ซึ่งการประชุมดังกล่าว เป็นการชี้แจงผลการดำเนินการในภารกิจของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) , การประชาสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์การพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนต่างๆในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ตลอดจนการชี้แจงและการมอบนโยบาย การปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ที่ต้องดำเนินการ และช่วยกันพัฒนาการศึกษาประเทศไทยให้ไปสู่ความสำเร็จและยั่งยืน
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 17 2018 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 4 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทุกวันพุธ ประจำเดือนตุลาคม 2561
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด ได้เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทุกวันพุธ ประจำเดือนตุลาคม 2561 ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา "ผู้ว่าฯ พาเข้าวัด" จังหวัดตราด ประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น. ณ วัดเขาน้อยหนองโสน จังหวัดตราด
โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธาน
ทั้งนี้ กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ทุกวันพุธ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 17 2018 · มีต่อ · 0 ความเห็น · 3 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ร่วมงาน "สภากาแฟจังหวัดตราด" ประจำเดือนตุลาคม 2561
นายอัมพล หันทยุง ผอ.สพป.ตราด เข้าร่วมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์บุคลากรจังหวัดตราด (สภากาแฟ) ประจำเดือนตุลาคม 2561 ในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. ณ บ้านปูรีสอร์ท จังหวัดตราด
โดยนายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน
ทั้งนี้ การประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดังกล่าว เพื่อให้สมาชิก , หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐและเอกชนประจำจังหวัดตราด ได้มีการพบปะสังสรรค์ ปรึกษาหารือข้อราชการอย่างไม่เป็นทางการ อันจะช่วยกันพัฒนาจังหวัดตราดร่วมกันต่อไป
· webmaster เมื่อ ตุลาคม 16 2018 · 0 ความเห็น · 6 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
หนังสือราชการ สพฐ.

ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก


ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา

แผนที่ สพป.ตราด

เว็บ สพป. สพม.

ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายในเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2018 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.06 วินาที 842,678 ผู้เข้าเยี่ยมชม