ข้อมูลพื้นฐานองค์กร
หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่
โครงสร้างหน่วยงาน
แผนผังอาคาร สพป.ตราด
ติดต่อเรา
ส่วนราชการภายใน สพป.ตราด
กลุ่มอำนวยการ
กลุ่มนโยบายและแผน
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
กลุ่มบริหารงานบุุคคล
กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
เอกสารเผยแพร่
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
มาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2560
ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
คู่มือสำหรับประชาชน สพป.ตราด
คู่มือบริการขั้นตอนการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2562
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.ตราด ปีงบประมาณ 2561
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 สพป.ตราด 80 รายการ (13 พ.ย.61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (20 ส.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (29 ม.ค. 61)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด (23 พ.ย. 60)
รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 สพป.ตราด
ประกาศ สพป.ตราด
มาตรการป้องกันภัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของ สพป.ตราด
หลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องประชุม สพป.ตราด
ประชาสัมพันธ์ออนไลน์
เว็บไซต์บริหารการศึกษา
AMSS++.
E-office สพฐ.
ระบบเงินเดือนออนไลน์
เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานต่างๆ

Welcome TO Trat Primary Education Area Office
[.... ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ สพป.ตราด ด้วยความยินดียิ่ง....]

การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู รอบที่ 1 ปี พ.ศ.2562 (update 22/03/62)
Download คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ได้ที่นี่...

คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์สำหรับดนตรีพื้นบ้าน (shopping list)
คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์สำหรับดนตรีสากล (shopping list)
คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์สำหรับห้องนาฏศิลป์ (shopping list)
คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์วิชางานเกษตร (shopping list)
คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์สำหรับศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน (shopping list)

Download คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ที่นี่...

คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ 001
คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ 002
คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ห้องวิทยาศาสตร์ 003
คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ห้องสมุด
คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ดนตรี
คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์การงานอาชีพ
คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียน อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการและห้องพิเศษ

สพป.ตราด จัดการฝึกอบรมฯหลักสูตร S.A.T.C รุ่น 1/2562
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี 2562 หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้ขั้นสูง (S.A.T.C) รุ่นที่ 1/2562 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด
โดย นายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด เป็นประธานเปิด และ ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นผู้กล่าวรายงายและวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการด้วย
ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปี 2562 หลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ชั้นความรู้ขั้นสูง (S.A.T.C) รุ่นที่ 1/2562 กำหนดจัดระหว่างวันที่ 19-25 เมษายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดตราด
· webmaster เมื่อ เมษายน 22 2019 · 0 ความเห็น · 2 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด ร่วมประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด จำกัด
โดย นายคราวุธ หงษ์วิเศษ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตราด เป็นประธานการประชุม
· webmaster เมื่อ เมษายน 18 2019 · 0 ความเห็น · 2 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด ร่วมประชุม "พุธเช้าข่าว สพฐ." ครั้งที่ 16/2562
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 16/2562 วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 08.00 ถึง 09.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน
ซึ่ง ลำดับของการประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference "รายการพุธเช้าข่าว สพฐ." ประกอบด้วยช่วง ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน , ช่วงเลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู และช่วงการแจ้งข้อราชการที่สำคัญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ร่วมประชุมรับฟังนโยบายสู่การปฏิบัติ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษาในพื้นที่ตามนโยบาย ให้มีประสิทธิภาพต่อไป
· webmaster เมื่อ เมษายน 17 2019 · 0 ความเห็น · 2 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด จัดกิจกรรม “ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562”
วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จัดกิจกรรม “ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562” โดย นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธาน
ซึ่งการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การสรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดพร้อมทั้งการเปลี่ยนผ้าเหลือง ณ บริเวณทางเข้าด้านหน้าสำนักงานฯ , การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมกับการรับคำอวยพรจาก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ณ ห้องประชุมคามทะเล
ทั้งนี้ การจัดกิจกรรม “ประเพณีสงกรานต์ สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2562” เพื่อความเป็นศิริมงคลของสำนักงานฯ ตลอดจนความเป็นศิริมงคลของบุคลากรภายในสำนักงานฯ อีกด้วย
· webmaster เมื่อ เมษายน 10 2019 · 0 ความเห็น · 2 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 15/2562
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference รายการ "พุธเช้า ข่าว สพฐ." ครั้งที่ 15/2562 วันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 08.00 ถึง 09.00 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน
ซึ่ง ลำดับของการประชุมผ่านระบบทางไกล Video Conference "รายการพุธเช้าข่าว สพฐ." ประกอบด้วยช่วง ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน , ช่วงเลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู และช่วงการแจ้งข้อราชการที่สำคัญจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ได้ร่วมประชุมรับฟังนโยบายสู่การปฏิบัติ จากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาระบบการบริหาร และการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป
· webmaster เมื่อ เมษายน 10 2019 · 0 ความเห็น · 3 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
ผอ.สพป.ตราด เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน์น้ำอภิเษก
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน์น้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดโยธานิมิตร อำเภอเมือง จังหวัดตราด
โดย นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานและนำข้าราชการจังหวัดตราดร่วมประกอบพิธี
· webmaster เมื่อ เมษายน 09 2019 · 0 ความเห็น · 2 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 3/2562 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
· webmaster เมื่อ เมษายน 09 2019 · 0 ความเห็น · 4 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
สพป.ตราด รับรายงานตัว "ครูผู้ช่วยบรรจุใหม่" 16 อัตรา
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานมอบนโยบาย พบปะพูดคุย และให้กำลังใจ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหม่ ตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" จำนวน 16 คน ในโอกาส การรับรายงานตัวการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง "ครูผู้ช่วย" ในวันศุกร์ที่ 5 เมษยน 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
ทั้งนี้ ดร.ลัดดา ท่าพริก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด พร้อมด้วยนายรณกฤต ยอดศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เข้ามอบนโยบาย ตลอดจนการชี้แจงแนวทางการปฏิบัติที่สำคัญ ในหน้าที่ตำแหน่งของครูผู้ช่วย เพื่อความเรียบร้อยสมบูรณ์ต่อไป
· webmaster เมื่อ เมษายน 05 2019 · 0 ความเห็น · 4 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัด สพป.ตราด
วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด
นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติและพิจารณาผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด , ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ให้เป็นโดยความเรียบร้อย
· webmaster เมื่อ เมษายน 04 2019 · 0 ความเห็น · 3 ครั้งที่อ่าน ·พิมพ์
หนังสือราชการ สพฐ.

ข่าวการศึกษาจากครูบ้านนอก


ข่าวการศึกษา
ข่าวการศึกษา

แผนที่ สพป.ตราด

เว็บ สพป. สพม.

ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
รอง ผอ.สพป.ตราด
เว็บไซต์กลุ่มงานภายในเว็บไซต์โรงเรียนในสังกัด(สพฐ)

โรงเรียนประชารัฐ สพป.ตราด

เข้าสู่ระบบ


 เข้าระบบ

ชื่อ

รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน?
ขอรหัสผ่านใหม่.
ผู้ใช้งานขณะนี้
· บุคคลทั่วไป ออนไลน์: 1

· สมาชิก ออนไลน์: 0

· สมาชิกทั้งหมด: 2
· สมาชิกคนล่าสุด: prnews
Download Program
สำหรับผู้ที่ยังไม่มี program ใช้งาน บนเว็บไซต์หรือต้องการเวอร์ชั่นสูงกว่านับจำนวน
หน้านี้ถูกเปิดครั้งที่:
Themes Design By Websurin
356 หมู่ 2 ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
สร้างเว็บ 24 เม.ย.2558


Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.
PHP-FusionThai! v.7.02.01 by Nararat.

แสดงผลในเวลา: 0.04 วินาที 887,054 ผู้เข้าเยี่ยมชม